01 Sectoraal akkoord 2007 - 2008

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 31/01/2008
Geldig vanaf: 01/04/2007
Geldig tot: 31/03/2009

Op 3 juli 2007 werd in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende het sectoraal akkoord 2007-2008. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 8 augustus 2007 onder het nr. 84227/CO/202.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

Verschillende delen van dit nationaal akkoord maken wellicht nog het voorwerp uit van afzonderlijke CAO’s. In ieder geval behandelen wij de verschillende onderwerpen systematisch in het daartoe voorziene hoofdstuk.

Vanaf 1 september 2008 zullen de barema's, de werkelijk betaalde maandlonen en het gewaarborgd minimum maandinkomen verhoogd worden met 8 euro bruto per maand.

Aan de deeltijdse werknemers zal dit voordeel naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden.

De werkgroep zal zijn conclusies trekken voor 28 februari 2009, zodat deze conclusies in het akkoord 2009-2010 uitgevoerd kunnen worden.

4.1. De huidige toeslagen betaald en/of die betaald zullen worden door de Sociale fondsen aan de werknemers van 50 jaar en ouder, die

4.2. De sociale partners bevestigen dat deze maatregel een tewerkstellingsmaatregel uitmaakt om oudere werknemers aan het werk te houden, en om zo de activiteitsgraad te verhogen.

4.3. Het percentage, vermeld in artikel 15 § 1 van CAO nr. 77 bis wordt verhoogd tot 6 %.

Werknemers van vijftig jaar of ouder, die genieten van een vermindering van de arbeidsprestaties met een vijfde of tot een halftijdse betrekking, worden niet meegerekend voor de vaststelling van dit percentage.

4.4. De sectorale CAO inzake tijdskrediet wordt volledig verlengd, met inbegrip van het recht op voltijds tijdskrediet, zoals voorzien in artikel 3 § 1 1° en 2° van CAO nr. 77 bis, dat in toepassing van § 2 van hetzelfde artikel wordt verlengd van één tot vijf jaar over de gehele loopbaan, zelfs in geval er geen onderbrekingsuitkering wordt toegekend door de RVA.

4.5. De werknemers hebben het recht om hun 1/5 tijdskrediet op te nemen in één hele of twee halve vrije dagen.

4.6. De werknemers van 50 jaar of ouder die in het sectoraal stelsel een haiftijds tijdskrediet met toeslag van het sociaal fonds opnemen, hebben recht op een driedagenweek.

4.7. In het kader van artikel 14bis,§l van de CAO 77bis, zal een paritaire werkgroep een definitie voorstellen voor de sleutelfuncties.

6.2. Voor de bepaling van de opzegtermijn, wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

6.3. Voor de toepassing van de loonschalen wordt rekening gehouden met de anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en van vervangingscontracten bij dezelfde werkgever.

7.2. De huidige toeslagen betaald door het Sociaal fonds voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren aan de werknemers van 50 jaar en ouder, die hun arbeidsprestaties verminderd hebben tot een halftijdse betrekking, worden behouden gedurende de duur van het akkoord.

Indien nodig zal de tewerkstellingsbijdrage van de werkgevers aan het Sociaal fonds voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren verhoogd worden in functie van de uitgaven die noodzakelijk zijn voor deze maatregel.

9.1. Het plafond voor de terugbetaling van de verplaatsingskosten voor de leden van de syndicale afvaardiging, zoals voorzien in artikel 28 van de sectorale CAO inzake de syndicale delegatie van 5 november 2002, wordt verhoogd tot 400 € per jaar per effectief mandaat.

9.2. Voor 2007 wordt het bedrag van de tussenkomst voor de syndicale vorming verhoogd met 2 % ten opzichte van de bedragen voorzien voor 2006.

De collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, gesloten op het vlak van de sector en van de bedrijven, worden verlengd voor de duur van dit akkoord.

De werknemers en werkgevers verbinden zich ertoe de sociale vrede te bewaren in de ondernemingen en dit voor de gehele duur van het akkoord. Geen enkele nieuwe eis zal door de partijen worden ingediend op het niveau van de sector of de onderneming tijdens de duurtijd van dit akkoord.

13.1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd bij de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen.

13.2. De verbintenissen in deze collectieve arbeidsovereenkomst zullen waar nodig uitgewerkt worden in afzonderlijke aangepaste collectieve arbeidsovereenkomsten.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
03/07/2007
Registratienr
84227
Geldig van
-
Geldig tot
31/12/2010
Neerleggingsdatum
11/07/2007
Registratiedatum
08/08/2007
Onderwerp
sectoraal akkoord 2007-2008
BS Bericht van neerlegging
09/10/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
LONEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), BRUGPENSIOEN, OPZEGGING/ONTSLAG, SYNDICALE AFVAARDIGING, SYNDICALE VORMING, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN, SOCIALE VREDE

Historiek
01/07/2021 30/06/2023 01 Sectoraal akkoord 2021-2022
01/07/2019 30/06/2021 01 Sectoraal akkoord 2019-2020
01/07/2017 30/06/2019 01 Sectoraal akkoord 2017-2018
01/07/2015 30/06/2017 01 Sectoraal akkoord 2015-2016
01/12/2013 30/06/2015 01 Sectoraal akkoord 2013-2014
01/07/2011 30/06/2013 01 Sectoraal akkoord 2011-2012
01/04/2009 30/06/2011 01 Sectoraal akkoord 2009-2010
01/04/2007 31/03/2009 01 Sectoraal akkoord 2007-2008
01/04/2007 31/03/2009 01 Sectoraal akkoord 2007 - 2008
01/04/2003 31/03/2005 01 Sectoraal akkoord 2003-2004
01/04/2003 31/03/2005 01 Sectoraal akkoord 2003 - 2004