Sociale verkiezingen 2020 : model van bijlage bij het personeelsregister voor de uitzendkrachten en model van verklaring van vrijstelling

Van 
94271

In het kader van de sociale verkiezingen moeten de ondernemingen een register van uitzendkrachten bijhouden. Zij kunnen hiervan vrijgesteld worden mits akkoord. Group S stelt modellen van dergelijke documenten tot uw beschikking.

Voor de berekening van het gemiddeld tewerkgesteld personeel dat bepalend is voor het houden van sociale verkiezingen moet de onderneming de vaste werknemers die ze tussen 1 oktober 2018 en 30 september 2019 tewerkstelt en de ter beschikking gestelde uitzendkrachten tijdens het tweede kwartaal 2019 (van 1 april tot en met 30 juni) in aanmerking nemen.  Alleen uitzendkrachten die geen vaste werknemer vervangen van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst, worden meegeteld.

Hiertoe moet de onderneming alle uitzendkrachten vermelden in een bijlage bij het algemeen personeelsregister. Elke uitzendkracht krijgt een nummer toegewezen volgens een doorlopende nummering, in chronologische volgorde van zijn terbeschikkingstelling.

De bijlage moet voor elke uitzendkracht  de volgende gegevens vermelden:

  • inschrijvingsnummer;
  • naam en voornaam;
  • begindatum van de terbeschikkingstelling;
  • einddatum van de terbeschikkingstelling;
  • het uitzendbureau dat de werknemer tewerkstelt;
  • zijn wekelijkse arbeidsduur.

Group S stelt een model van deze bijlage tot uw beschikking: zie link.

Elke onderneming die tijdens het tweede kwartaal 2019 gebruikmaakt van één of meer uitzendkrachten moet deze bijlage bijhouden, zelfs als de onderneming ervan overtuigd is dat ze geen sociale verkiezingen moet organiseren in 2020.

De onderneming mag nochtans vrijgesteld worden van het bijhouden van een dergelijke bijlage als vaststaat dat de onderneming de drempel van 100 werknemers overschrijdt. Voor deze vrijstelling is het unaniem akkoord van de ondernemingsraad vereist. Voor de sociale verkiezingen van 2020 moet de ondernemingsraad vóór 31 mei 2019 samenkomen om de overschrijding van de drempel van 100 werknemers vast te stellen en deze unanieme verklaring te doen die in een proces-verbaal wordt vastgelegd.

De betrokken ondernemingen hebben dus tot en met 30 mei 2019 de tijd om hun ondernemingsraad samen te roepen om een unanieme verklaring op te stellen die in het proces-verbaal wordt opgenomen en bevestigt dat de drempel van 100 werknemers werd overschreden.

Group S stelt een model van verklaring tot uw beschikking : zie link.

Een onderneming die dit unaniem akkoord van de ondernemingsraad niet bekomt of eenvoudigweg geen ondernemingsraad heeft,  moet deze bijlage bijhouden. Hetzelfde geldt voor ondernemingen met minder dan 100 werknemers.

Het niet bijhouden van deze bijlage is een sociaalrechtelijke inbreuk van niveau 2.

Bron:

Wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (BS van 30 april 2019)

 

 

jQuery(function ($) { if (!document.getElementById("searchresult")) { $("#keywordsection").hide(); } });