Uitstel van de sociale verkiezingen ingevolge het coronavirus: kan ik werknemers ontslaan die zich niet kandidaat stelden?

Van 
99844

 

Door de coronacrisis werd de verderzetting van de procedure van de sociale verkiezingen onmogelijk. De sociale partners bereikten bijgevolg een akkoord over de schorsing van de procedure. Maar wat is nu de impact van deze schorsing van de procedure op de occulte ontslagbeschermingsperiode?

Zoals we onlangs in een vorig artikel aankondigden wordt de verkiezingsprocedure geschorst vanaf dag X + 36, met name de dag na de uiterste datum voor het indienen van kandidatenlijsten door de vakorganisaties. De uitvoering van alle procedurestappen na X+35 wordt dus uitgesteld tot een latere nog te bepalen datum.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg deelde mee dat de ondernemingen, ondanks de schorsing van de procedure vanaf dag X+36, reeds het bericht van volledige stopzetting van de procedure mochten opmaken als GEEN ENKELE kandidatenlijst werd ingediend voor geen enkele werknemerscategorie. In die situatie stopt de procedure van de sociale verkiezingen en eindigt bijgevolg ook de occulte ontslagbeschermingsperiode.

In alle andere situaties moet de verkiezingsprocedure (hetzij tijdelijk, hetzij volledig) worden voortgezet met dien verstande dat ze momenteel bevroren is.

Wat is de impact van deze tijdelijke stopzetting van de procedure op de occulte ontslagbeschermingsperiode?

De kandidaten die op dag X+35 op de kandidatenlijst worden voorgedragen zijn beschermd tegen ontslag. Herinner hierbij dat de occulte beschermingsperiode mogelijks tot dag X+76 duurt. Tot deze datum kunnen immers nieuwe kandidaten voorgedragen worden ter vervanging van andere kandidaten.

Rekening houdend met de schorsing van de procedure van de sociale verkiezingen ondervroegen we de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg over de mogelijkheid om een werknemer te ontslaan die op dag X+35 niet als kandidaat werd voorgedragen. Hieronder hun antwoord.

Volgens de FOD kwamen de sociale partners overeen dat de regels inzake ontslagbescherming van toepassing blijven tijdens de schorsingsperiode van de procedure. Ze hebben evenwel voorzien in een uitzondering voor kandidaten die als vervanger worden aangeduid tussen X + 54 en X + 76, dus na de hervatting van de procedure. Voor deze kandidaten wordt de occulte ontslagbeschermingsperiode eveneens geschorst.

Dit heeft tot gevolg dat de werkgevers tijdens de schorsingsperiode van de verkiezingsprocedure over kunnen gaan tot het ontslag van werknemers die uiterlijk op dag X+35 niet werden voorgedragen op een kandidatenlijst (en die niet de hoedanigheid hebben van kandidaat of verkozene bij de sociale verkiezingen van 2016).

Volgens het advies van de Nationale Arbeidsraad begint de occulte beschermingsperiode na de schorsing van de procedure opnieuw te lopen vanaf de 36e dag die voorafgaat aan de nieuwe dag X+36 die in elke onderneming wordt bepaald in functie van de nieuwe verkiezingskalender. Met andere woorden: de occulte beschermingsperiode begint te lopen vanaf de nieuwe ‘fictieve’ dag X, hetzij 90 dagen vóór de nieuwe verkiezingsdatum (dag Y).

 

Opgelet!
Het akkoord van de sociale partners over de schorsing van de procedure en de gevolgen ervan, in het bijzonder op het vlak van de ontslagbescherming, werd nog niet in wetgeving omgezet. Behalve in dringende gevallen lijkt het dan ook aangewezen te wachten totdat de wet is aangepast en hierbij het standpunt van de sociale partners bevestigd, alvorens tot ontslagen over te gaan.
We houden u uiteraard op de hoogte.

 

jQuery(function ($) { if (!document.getElementById("searchresult")) { $("#keywordsection").hide(); } });