Coronavirus: maatregelen die vanaf 1 september van toepassing zijn

Van 

De regering trof nieuwe gezondheidsmaatregelen. We geven u hierna een overzicht van de maatregelen die momenteel van kracht zijn.


101684

De regering trof nieuwe gezondheidsmaatregelen. We geven u hierna een overzicht van de maatregelen die momenteel van kracht zijn.

Sinds 18 maart 2020 nam de regering talrijke maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Vanaf 4 mei ging België geleidelijk in lockdown. Op 29 juli 2020 werden striktere maatregelen genomen om een tweede besmettingsgolf tegen te gaan.

Een ministerieel besluit van 22 augustus 2020 wijzigde bepaalde bestaande maatregelen , met het doel ze ietwat te versoepelen.

Ter verduidelijking vindt u hieronder een samenvatting van de maatregelen die momenteel van kracht zijn.

Voor een gedetailleerde toelichting van alle maatregelen verwijzen we graag door naar de website van de FOD Volksgezondheid.

1. Tewerkstelling van personeel

A. Telewerk

Sinds 29 juli 2020 wordt telewerk ‘sterk aanbevolen’ in alle ondernemingen, ongeacht hun grootte, voor alle personeelsleden van wie de functie zich hiertoe leent.

Meer informatie hierover vindt u in ons artikel ‘Coronavirus: striktere maatregelen vanaf 29 juli 2020’.

B. Register voor buitenlandse werknemers

Vanaf 24 augustus moet elke werkgever of gebruiker die tijdelijk een beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer, voor het uitvoeren van werkzaamheden in België in de sectoren bouw, schoonmaak en land- en tuinbouw, een register bij te houden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na de beëindiging ervan.

Dit register bevat de volgende gegevens:

 1. de volgende identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige (naam en voornamen, geboortedatum, identificatienummer bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid);
 2. de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;
 3. het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
 4. in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens
 5. zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

Deze registratieplicht is niet van toepassing voor grensarbeiders of buitenlandse werknemers wanneer het verblijf minder dan 48 uur duur.

Een model is beschikbaar op Onlinedocumenten > Coronavirus > Register voor buitenlandse werknemers

Wanneer de buitenlandse werknemer een Passenger Locator Form moet invullen, moet de werkgever voor de aanvang van de werkzaamheden nagaan of dit wel degelijk werd ingevuld.

C. Gedetacheerde werknemers

In het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19 kan de RSZ in de hoedanigheid van verwerker ten behoeve van contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams gezondheidsgegevens inzake het coronavirus COVID-19, contact-, identificatie-, tewerkstellings- en verblijfsgegevens met betrekking tot gedetacheerde werknemers die werkzaamheden uitvoeren in België, verzamelen, samenvoegen en verwerken met het oog op het ondersteunen van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten.

Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, en worden vernietigd uiterlijk op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit dat het einde van de COVID-19-epidemie afkondigt.

2. Handelsondernemingen

A. Commerciële beurzen

Vanaf 1 september 2020 zijn commerciële beurzen toegestaan mits naleving van bepaalde voorwaarden.

De organisator:

 • neemt de nodige maatregelen om de menigtes onder controle te houden, zowel binnen als buiten de gebouwen, met inbegrip van de parking;

 • voert een online of telefonisch ticketsysteem in;

 • ontvangt niet meer dan één bezoeker per 10m².

B. Winkels en winkelcentra

Sinds 24 augustus is het toegelaten om met twee te winkelen (deze twee personen kunnen worden vergezeld door minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of door een persoon die hulp nodig heeft) en dit zonder tijdslimiet.

3. Personenverkeer

Vanaf 1 september en voor een periode van één maand:

 • De sociale bubbel van 5 personen, met name de personen met wie men nauw contact heeft, blijft gelden onder dezelfde voorwaarden als in augustus. Privé-samenscholingen waarbij de veiligheidsafstand in acht wordt genomen, zijn nog altijd beperkt tot 10 personen.
 • Recepties na een uitvaart kunnen plaatsvinden met maximaal 50 personen, met inachtneming van de regels die gelden voor de horecasector.
 • Wat publiek betreft, wordt het maximumaantal toegelaten personen als publiek  voor sportevenementen, in het theater, in het kader van culturele activiteiten, in gebedshuizen, congreszalen of auditoria uitgebreid tot 200 personen indoor en 400 personen outdoor. Het dragen van een mondmasker blijft verplicht, net zoals het naleven van de veiligheidsregels en -protocollen. Om professionals meer flexibiliteit te bieden - wanneer de veiligheidsregels worden nageleefd -  kan van deze regel voor bepaalde evenementen worden afgeweken na toelating door de gemeentelijke overheid en na akkoord van de bevoegde ministers.
 • Personen die in de afgelopen maanden fysiek waren gescheiden omdat ze uit verschillende landen komen en die bewijzen dat ze een duurzame relatie hebben doch niet getrouwd zijn, mogen vanaf 1 september de grens oversteken. Ze zijn onderworpen aan dezelfde test- en quarantaineregels als anderen.

4. Onderwijs

Alle leerlingen kunnen weer naar school gaan, over alle onderwijsniveaus heen, op basis van de "code geel" die door de gemeenschappen is bepaald. Dit systeem maakt een normale schoolweek van 5 dagen mogelijk mits inachtneming van bepaalde gezondheidsmaatregelen.

 

Bron 

Ministerieel besluit van 22 augustus 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS, 22 augustus 2020.