Sociale verkiezingen 2020: de occulte beschermingsperiode van de kandidaten begint op 12 januari 2020!

Van 
97699

 

De werknemers die op de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen worden voorgedragen, zijn vanaf dag X-30 beschermd tegen ontslag. Dag X -30 is gelegen in de periode van 12 tot 25 januari 2020, in functie van de gekozen dag voor uw verkiezingen. Vanaf deze datum genieten de kandidaten een ontslagbescherming en dit zelfs vooraleer u van hun kandidatuur in kennis werd gesteld. Immers, de kandidatenlijsten worden pas op dag X + 35 (tussen 17 en 30 maart 2020) bij u ingediend door de vakorganisaties. Maar het is ook mogelijk dat nieuwe kandidaten, die op dag X-30 al in dienst zijn, in vervanging van kandidaten worden voorgedragen op dag X + 76 (tussen 27 april en 10 mei 2020). De occulte beschermingsperiode  duurt potentieel dus tot dag  X + 76.

Wat als u uw werknemer heeft ontslagen vóór de indiening van de kandidatenlijsten?

Een werknemer die vóór de indiening van de kandidatenlijsten werd ontslagen, kan op een kandidatenlijst worden voorgedragen en dus beschermd zijn tegen ontslag. Vanaf januari 2020 zijn alle werknemers van uw onderneming dus potentieel beschermd op een ogenblik dat u nog niet op de hoogte bent van hun kandidatuur. Om onaangename verrassingen te vermijden, is het dan ook aangeraden geen ontslagen meer te betekenen tijdens de periode van 12 januari tot 10 mei 2020.

Kan de opzeggingstermijn lopen tijdens de occulte beschermingsperiode?

Een opzegging die vóór het begin van deze periode werd betekend, kan tijdens de occulte beschermingsperiode worden gepresteerd. De werknemer zal niet beschermd zijn tegen ontslag als hij wordt voorgedragen op een kandidatenlijst want de betekening van het ontslag had plaats vóór het begin van de occulte periode.

Voorbeeld: u betekent het ontslag van een werknemer bij aangetekende brief die wordt verzonden op woensdag 18 december 2019. De werknemer moet een opzeggingstermijn van 9 maanden en 7 weken presteren die begint te lopen op maandag 23 december 2019. In maart 2020 wordt de werknemer voorgedragen op een kandidatenlijst. Gezien zijn ontslag hem werd betekend vóór het begin van de occulte beschermingsperiode op 12 januari 2020 is dit ontslag geldig, zelfs als de werknemer zijn opzeggingstermijn nog presteert tijdens de occulte beschermingsperiode. Het is de betekeningsdatum die beslissend is.  

Ingeval van betekening van een ontslag van een werknemer vóór het begin van de occulte periode moet de werkgever wel ervoor zorgen dat hij de regels inzake motiveringsplicht ingeval van ontslag zoals voorzien door de cao n° 109 naleeft. De werkgever moet bijgevolg in staat zijn om een wettige ontslagreden  te hebben teneinde te vermijden dat hij zou vervolgd worden wegens een kennelijk onredelijk ontslag.

Zijn er andere mogelijkheden van einde van de overeenkomst tijdens de occulte beschermingsperiode ?

De werknemer-kandidaat geniet geen ontslagbescherming in de volgende gevallen:

- afloop van de termijn bij een overeenkomst voor bepaalde duur;

- voltooiing van het werk bij een overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk;

- ontslag gegeven door de werknemer;

- overlijden van de werknemer;

- beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht (definitieve arbeidsongeschiktheid);

- verbreking in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer.

Kan U een kandidaat na de occulte beschermingsperiode geldig ontslaan?

Voor kandidaten en verkozen afgevaardigden zijn twee ontslagwijzen mogelijk:

  • ontslag om een dringende reden die vooraf door de arbeidsrechtbank werd aanvaard;
  • ontslag om economische of technische redenen die vooraf werden erkend door het bevoegd paritair comité of, bij ontstentenis, door de Nationale Arbeidsraad.

Wat kan de werknemer vragen die tijdens de occulte beschermingsperiode wordt ontslagen?

Een werknemer die tijdens de occulte beschermingsperiode wordt ontslagen en op een kandidatenlijst voorkomt, beschikt over een termijn van 30 dagen na neerlegging van de lijst om u per aangetekende brief zijn re-integratie in de onderneming te vragen. U beschikt over 30 dagen om hem uw beslissing aangaande de re-integratie per aangetekende brief mee te delen. Als u hem re-integreert, moet u hem het loon betalen dat hij sinds zijn ontslag heeft verloren. Als u hem niet re-integreert, moet u hem een beschermingsvergoeding betalen die uit 2 delen bestaat:

- een forfaitair deel waarvan het bedrag stijgt in functie van de anciënniteit van de werknemer in het bedrijf. De forfaitaire vergoeding stemt overeen met 2 jaar loon als de werknemer minder dan 10 jaar anciënniteit heeft, 3 jaar loon als hij 10 tot minder dan 20 jaar anciënniteit heeft en 4 jaar loon als hij minstens 20 jaar anciënniteit heeft;

- een variabel deel gelijk aan het bedrag van het loon dat nog verschuldigd is tot het einde van het mandaat van de personeelsafgevaardigden bij de verkiezingen waarvoor hij kandidaat was.

Besluit:

Ontslagen tijdens de periode van 12 januari tot 10 mei 2020 best vermijden!

Voor meer informatie hierover kan u terecht in deel 6 van de documentatiemap sociale verkiezingen 2020.

 

jQuery(function ($) { if (!document.getElementById("searchresult")) { $("#keywordsection").hide(); } });