Sociale verkiezingen 2020: de procedure herneemt in september, akkoord over elektronisch stemmen is nog mogelijk

De sociale verkiezingen 2020 zullen doorgaan van 16 tot 29 november. Het overlegorgaan of de werkgever moet de nieuwe datum meedelen op X + 29. Een akkoord om elektronisch te stemmen is nog mogelijk tot X + 56


101365

De sociale verkiezingen 2020 zullen doorgaan van 16 tot 29 november. Het overlegorgaan of de werkgever moet de nieuwe datum meedelen op X + 29. Een akkoord om elektronisch te stemmen is nog mogelijk tot X + 56

Begin juli deelden we u mee dat nieuwe data voor de sociale verkiezingen 2020 werden vastgelegd en dat de sociale verkiezingsprocedure zou hernemen vanaf eind september. Sindsdien werd een koninklijk besluit van 15 juli 2020 genomen teneinde de herneming van de sociale verkiezingen 2020 te regelen. daarenboven is er een wet van 15 juli 2020 verschenen die een akkoord over het elektronisch stemmen alsnog mogelijk maakt.

Het koninklijk besluit bepaalt ten eerste dat de sociale verkiezingen die normaal hadden moeten plaatshebben van 11 tot 24 mei 2020 maar niet zijn kunnen doorgaan omwille van de coronacrisis zullen plaatshebben van 16 tot 29 november 2020. De nieuwe dag van de sociale verkiezingen zal moeten plaatshebben in deze periode. Ditzelfde koninklijk besluit bepaalt dat de sociale verkiezingsprocedure moet hernomen worden vanaf de nieuwe dag X + 36, dat is 56 dagen voorafgaand aan de nieuwe datum van de sociale verkiezingen (Y), dat is ten vroegste op 23 september 2020, in functie van de uitgestelde verkiezingsdag

Hoe de nieuwe dag Y, de nieuwe uurregeling voor de stemming en de nieuwe kieskalender vaststellen?

Nieuwe dag Y

De nieuwe datum van de sociale verkiezingen (dag Y) die zich moet bevinden tussen 16 en 29 november 2020, mag in principe niet vrij vastgesteld worden De nieuwe datum volgt uit een logische inpassing van de oorspronkelijke verkiezingsdag in de nieuw bepaalde verkiezingsperiode. Als dag Y bijvoorbeeld aanvankelijk was vastgelegd op maandag 11 mei, namelijk de eerste dag van de oorspronkelijk vastgestelde verkiezingsperiode van 11 tot 24 mei, dan wordt de nieuwe dag Y automatisch vastgelegd op maandag 16 november omdat dit de eerste dag van de nieuwe verkiezingsperiode is.

Het betrokken overlegorgaan kan echter beslissen om een andere dag Y vast te leggen. Deze beslissing moet worden genomen volgens de nadere regels die in het huishoudelijk reglement van de ondernemingsraad of het CPBW zijn opgenomen. Bij ontstentenis van een overlegorgaan kan de werkgever ook afwijken van dat automatisme en een andere datum bepalen.

Nieuwe kieskalender

In elke onderneming moet een nieuwe kieskalender worden vastgesteld op basis van de nieuwe datum Y. Deze nieuwe kalender zal de nieuwe data bevatten die voortvloeien uit de herneming van de procedure vanaf de nieuwe dag X + 36. De nieuwe kalender moet door het betreffende overlegorgaan worden opgesteld of, bij ontstentenis hiervan, door de werkgever.

Nieuwe uurregeling voor de stemming

De uurregeling voor de stemming wordt in principe eveneens automatisch bepaald: de stemming vindt plaats volgens de oorspronkelijk bepaalde uurregeling die in het bericht X werd meegedeeld. Deze uurregeling mag evenwel aangepast worden, o.a. om rekening te kunnen houden met de gezondheidsmaatregelen ter preventie van besmettingen door het coronavirus op de plaats van tewerkstelling om zo op een veilige wijze te kunnen stemmen

Een nieuwe uurregeling kan bijgevolg vastgesteld worden ingevolge een beslissing van het betrokken overlegorgaan volgens de nadere regels die in het huishoudelijk reglement ervan zijn opgenomen. Voor ondernemingen zonder overlegorgaan kan de uurregeling eenzijdig door de werkgever worden aangepast.

De nieuwe uurregeling mag nooit het oorspronkelijke voorziene aantal uren voor de stemming verminderen. De stemming moet tijdens de normale werkuren plaatsvinden.

Hoe de nieuwe dag Y bepalen voor ondernemingen die vertraging opliepen in de procedure?

In bepaalde ondernemingen had de verkiezingsprocedure vóór de schorsing van de sociale verkiezingen vertraging opgelopen. Voor deze ondernemingen werd de datum van de sociale verkiezingen dus vastgelegd buiten de oorspronkelijk periode van 11 tot 24 mei 2020. De wet van 4 mei 2020 bepaalde dat deze ondernemingen de procedure moesten blijven volgen tot dag X + 35 en de procedure dan vanaf X + 36 moesten schorsen.

De dag van de schorsing van de procedure (X + 36) valt uiterlijk op 22 september 2020 (dag vóór de herneming)

Voor zover de dag van de schorsing van de procedure (X + 36) voor deze ondernemingen uiterlijk op 22 september 2020 (dag vóór de herneming) valt, had de in de verkiezingsprocedure opgelopen vertraging normaal dus ingehaald moeten zijn. Bijgevolg moeten de sociale verkiezingen voor deze ondernemingen tussen 16 en 29 november 2020 plaatshebben. Bovendien wordt de nieuwe dag Y voor deze ondernemingen in principe automatisch vastgesteld in de loop van de eerste week van de verkiezingen (week van 16 tot 22 november), op de weekdag die overeenstemt met de oorspronkelijk voorziene weekdag. Als dag Y in een dergelijke onderneming bijvoorbeeld was vastgelegd op een dinsdag, dan wordt de nieuwe dag Y automatisch vastgelegd op dinsdag 17 november (dinsdag van de eerste week).

Bij beslissing van het al bestaande overlegorgaan kan evenwel een andere dag Y worden bepaald.

Op basis van de nieuwe datum Y moet een nieuwe kieskalender worden vastgesteld. Deze nieuwe kalender zal de nieuwe data bevatten die voortvloeien uit de herneming van de procedure vanaf de nieuwe dag X + 36. De nieuwe kalender moet door het betreffende overlegorgaan worden opgesteld of, bij ontstentenis hiervan, door de werkgever.

De uurregeling voor de stemming wordt in principe automatisch bepaald: de stemming vindt plaats volgens de oorspronkelijke uurregeling die in het bericht X werd meegedeeld. Bij beslissing van de ondernemingsraad, het CPBW of, bij ontstentenis hiervan, bij eenzijdige beslissing van de werkgever, kan echter een andere uurregeling worden vastgelegd.

De dag van de schorsing van de procedure (X + 36) valt na 23 september 2020

Voor ondernemingen die hun verkiezingsprocedure laattijdig hebben opgestart en waarvoor dag X + 36 na 23 september 2020 valt, werd deze procedure niet geschorst. In die gevallen moet geen nieuwe datum Y noch een nieuwe uurregeling noch een nieuwe kieskalender worden bepaald. De laattijdig opgestarte verkiezingsprocedure loopt gewoon verder.

Mededeling van de nieuwe dag Y, de nieuwe kieskalender en de nieuwe uurregeling van de procedure

In elke onderneming moet de ondernemingsraad, het CPBW of, bij ontstentenis hiervan, de werkgever, de nodige acties ondernemen om datum Y, eventueel de uurregeling voor de stemming en de kieskalender aan te passen. Deze aanpassingen moeten zowel intern als extern worden meegedeeld.

Wat de interne mededeling aan de werknemers betreft, moet het betreffende overlegorgaan of, bij ontstentenis hiervan, de werkgever, de nieuwe dag(en) Y, de eventuele nieuwe uurregeling en de aangepaste kieskalender meedelen via een nieuwe aanplakking op dezelfde plaatsen als het bericht X. Deze mededeling moet uiterlijk 7 dagen voor de datum van de herneming van de socialeverkiezingsprocedure plaatshebben, namelijk ten vroegste op 16 september, naargelang de nieuw vastgelegde dag Y in de onderneming. Daardoor kunnen immers de nadere regels voor de herneming van de procedure kenbaar worden gemaakt alvorens de herneming daadwerkelijk ingaat en dus voldoende op tijd.

De FOD WASO heeft een model van verplicht formulier voorzien dat moet gebruikt worden voor deze mededeling.

voor de ondernemingen die ingeschreven hebben op ons pakket sociale verkiezingen : Dit bericht zal kunnen aangemaakt worden via de XY- TOOL.

Bij ontstentenis van een raad of comité, moet de werkgever een afschrift van dit document overmaken aan de vakbondsafvaardiging.

Wat de externe mededeling aan de representatieve werknemersorganisaties en eventueel de kaderleden betreft, moet gelijktijdig dezelfde informatie als de informatie die door middel van aanplakking aan de werknemers werd meegedeeld, hetzij elektronisch via de speciaal daarvoor voorziene webapplicatie op de website van de FOD WASO, hetzij via verzending per post van een brief aan de hoofdzetel van die organisaties en de FOD WASO worden bezorgd.

Nadere regels inzake de stemming

Elektronische stemming: akkoord mogelijk tot dag X + 56

In de context van de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus willen vele ondernemingen die geen elektronische stemming op de aanvankelijke dag X hadden voorzien, nu toch die elektronische stemming organiseren om tegemoet te komen aan de huidige gezondheidsbekommernissen in verband met de COVID-19-crisis waarop ze in februari 2020 niet konden anticiperen.

Ingevolge  een advies van de NAR werd  de wet van 4 mei 2020 betreffende de opschorting van de verkiezingen  gewijzigd zodat in de ondernemingen tot uiterlijk X+56 nog geldig akkoorden kunnen gesloten worden voor de organisatie van een elektronische stemming, al dan niet vanaf de gebruikelijke werkpost.

Het akkoord om elektronisch te stemmen moet  gesloten worden met alle vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties en van de representatieve organisaties van kaderleden die kandidaten hebben voorgedragen voor de betrokken werknemerscategorie. Deze beslissing wordt dus niet genomen door het bestaande overlegorgaan.

Van zodra deze beslissing werd genomen moet het bestaande overlegorgaan of de werkgever onmiddellijk een bericht van rechtzetting omtrent het punt elektronisch stemmen in het bericht van dag X, aan plakken binnen de onderneming. Deze aanplakking kan worden vervangen door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren. De werkgever moet dit  bericht van rechtzetting ook over maken aan de vakorganisaties en de FOD WASO (via upload op de webapplicatie of verzending via de post).

De wet treedt in werking op 23 september 2020. Binnen elke onderneming kunnen de betrokken partijen ten vroegste vanaf de datum van heropstart van de verkiezingsprocedure (zijnde de nieuw bepaalde dag X+36) de nodige akkoorden hierover sluiten.

Alle overige wettelijke voorwaarden inzake elektronisch stemmen blijven natuurlijk van toepassing. Zo moet o.m. het systeem de nodige waarborgen geven inzake betrouwbaarheid, veiligheid en neutraliteit, en moeten binnen elke onderneming zij die dit gaan organiseren een passende opleiding krijgen.

Stemming per brief: akkoord mogelijk tot dag X + 56

De wet betreffende de sociale verkiezingen staat stemming per brief toe in beperkend opgesomde gevallen. Een van deze gevallen is bij aanzienlijke spreiding van het personeel. De FOD WASO heeft ons bevestigd dat dit geval in het bijzonder betrekking heeft op telewerk door een deel van het personeel in het kader van de gezondheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek tegen te gaan.

Om stemmen per brief mogelijk te maken, is het schriftelijk akkoord vereist van alle vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties en representatieve organisaties van kaderleden die kandidaten voorgedragen hebben voor de betrokken werknemerscategorie.

Dat akkoord moet uiterlijk op dag X + 56 worden gesloten.

voor de ondernemingen die ingeschreven hebben op ons pakket sociale verkiezingen : Een model van akkoord voor een stemming per brief is beschikbaar in de XY - TOOL.

Herstart van de occulte beschermingsperiode

Als gevolg van de schorsing van de verkiezingsprocedure werd de occulte bescherming tegen ontslag voor vervangers van kandidaten eveneens geschorst. Met de herneming van de verkiezingen begint deze occulte beschermingsperiode opnieuw te lopen vanaf de fictieve nieuwe dag X, namelijk 36 dagen vóór de nieuwe dag X+36, of 90 dagen vóór de nieuwe dag Y. Men spreekt van fictieve nieuwe dag X omdat het bericht X niet opnieuw moet worden opgesteld bij de herneming van de procedure: de procedure wordt pas hernomen vanaf de nieuwe dag X+36. Verrichtingen uitgevoerd vóór deze etappe van de procedure (waaronder het bericht X) zijn definitief verworven en moeten niet worden overgedaan.

De periode van occulte bescherming tegen ontslag voor vervangingskandidaten begint dus ten vroegste vanaf 18 augustus 2020 opnieuw te lopen, al naargelang de datum die voor de nieuwe dag Y werd vastgelegd.

Als de onderneming na die dag een werknemer ontslaat, dan kan hij zijn re-integratie in de onderneming vragen als hij uiterlijk op dag X+76 als vervangingskandidaat op een kandidatenlijst werd voorgedragen. De werkgever moet hem het loon betalen dat hij vanaf het einde van zijn arbeidsovereenkomst tot de datum van zijn re-integratie heeft verloren. Als de onderneming hem niet binnen 30 dagen na zijn aanvraag re-integreert, moet ze de werknemer een aanzienlijke beschermingsvergoeding betalen.

Opleiding over de herneming van de verkiezingen en de voortzetting van de verkiezingsprocedure voor de ondernemingen die ingeschreven hebben op ons pakket

Group S gaat een opleiding organiseren over de herneming van de verkiezingen en de voortzetting van de verkiezingsprocedure. De inhoud van deze opleiding wordt gespreid over twee ochtenden, dinsdag 1 en dinsdag 8 september 2020. Om de veiligheid en gezondheid van alle deelnemers te waarborgen, worden deze opleidingen in de vorm van een webinar georganiseerd.  Alle ondernemingen die intekenden op ons pakket sociale verkiezingen zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen voor deze opleiding.

Bron :

  • Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 die werd opgeschort op basis van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie (1), BS van 22 juli 2020
  • Wet van 15 juli 2020 tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie om de termijn tot het afsluiten van een akkoord om elektronisch te stemmen bij de sociale verkiezingen 2020 te verlengen, BS van 27 juli 2020

 

jQuery(function ($) { if (!document.getElementById("searchresult")) { $("#keywordsection").hide(); } });