Sociale verkiezingen 2020 gaan door van 16 tot 29 november 2020 !

Eind maart meldden we u het uitstel van de sociale verkiezingen 2020 en de tijdelijke bevriezing van de procedure wegens de coronacrisis. De NAR deelt nu mee dat de sociale verkiezingen 2020 uiteindelijk zullen plaatshebben van 16 tot 29 november 2020.


101039

Eind maart meldden we u het uitstel van de sociale verkiezingen 2020 en de tijdelijke bevriezing van de procedure wegens de coronacrisis. De NAR deelt nu mee dat de sociale verkiezingen 2020 uiteindelijk zullen plaatshebben van 16 tot 29 november 2020.

Op 4 mei 2020 werd een wet aangenomen met het doel de lopende verkiezingsprocedures in het kader van de sociale verkiezingen 2020 te schorsen gelet op de Covid-19-pandemie. Alle procedures werden dan ook geschorst vanaf dag X + 36.

Deze wet bepaalt dat de einddatum van de schorsing van de procedure van de sociale verkiezingen en de modaliteiten van herneming bij koninklijk besluit op advies van de Nationale Arbeidsraad moeten worden bepaald.

In een mededeling van 2 juli 2020 heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aangekondigd dat de sociale partners van de NAR op 30 juni 2020 een advies hebben uitgebracht waarin wordt bevestigd dat de sociale verkiezingen 2020 uiteindelijk zullen plaatsvinden van 16 tot 29 november2020.

Volgens dit advies kan de nieuwe concrete datum van dag Y (dag van de stemming) in principe niet vrij worden bepaald in de onderneming maar volgt hij automatisch uit een logische inpassing van de oorspronkelijk gekozen verkiezingsdag in de nieuwe verkiezingsperiode.

De herneming van de verkiezingsprocedure op de nieuwe dag X + 36 moet dus worden bepaald op basis van de nieuwe verkiezingsdatum. De herneming van de procedure heeft bijgevolg ten vroegste plaats vanaf 23 september 2020.

Het einde van de schorsing van de occulte bescherming tegen ontslag (voor vervangingskandidaten) zou moeten plaatsvinden vanaf de nieuwe fictieve dag X, namelijk ten vroegste vanaf 18 augustus 2020.

De nieuwe verkiezingsdata en de nadere regels inzake de herneming moeten nog worden omgezet in een koninklijk besluit. We houden u uiteraard op de hoogte.

Bron : Advies nr. 2.169 van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad in verband met de herneming van de verkiezingsprocedure na opschorting, uitgebracht op 30 juni 2020