05 Eindejaarspremie

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 07/10/2009
Geldig vanaf: 01/01/2009
Geldig tot: 31/12/2010

In het Paritair Subcomité voor de toeristische attracties werd op 15 juni 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het sectorakkoord 2009-2010 in uitvoering van het Uitzonderlijk Akkoord 2009-2010. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 17 september 2009 onder het nummer 94390/CO/333. Het bericht van neerlegging werd op 30 september 2009 gepubliceerd.

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de eindejaarspremie en vervolgens enkele praktische schikkingen.

A. Tekst CAO

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor toeristische attracties behoren en hun werknemers.

Onder "werknemers" wordt verstaan, de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden.

(...)

Artikel 3 - Eindejaarspremie

De werkgevers zullen de besprekingen rond een geleidelijke invoering van een eindejaarspremie voor de arbeiders over meerdere tweejaarlijkse akkoorden, opstarten in 2011, en dit binnen de grenzen van de op dat ogenblik geldende onderhandelingsmarge op sectorvlak.

Voor de bedienden blijft de eindejaarspremie voorzien overeenkomstig artikel 5 van de Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1989 gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden (PC218) geldend op 1 januari 2007 van toepassing.

(...)

Artikel 5 - Duurtijd

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een période van twee jaar van 1 januari 2009 tot 31 december 2010.

Sociale vrede

De partijen verbinden er zich toe om de sociale vrede in de sector te bewaren tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst, hetgeen betekent dat geen enkele bijkomende eis zal gesteld worden voor de onderwerpen die in deze overeenkomst zijn behandeld.

 

B. Samenvatting PC 218

Referentie van de CAO:

C.A.O. 29 mei 1989, K.B. 6 augustus 1990, B.S. 31 augustus 1990, laatst gewijzigd door C.A.O. 15 mei 2003

Geldigheidsduur:

geldig voor onbepaalde duur

Bedrag: 

 • 100 % van het maandloon
 • voor de handelsvertegenwoordigers waarvan de wedde geheel veranderlijk is, wordt de premie berekend op het maandgemiddelde van het loon der laatste 12 maanden.  Dit maandgemiddelde is evenwel begrensd op het hoogste bedrag van de 4de categorie van de schaal
 • voor de handelsvertegenwoordigers waarvan de wedde gedeeltelijk veranderlijk is, wordt de premie berekend op het maandgemiddelde van het loon der laatste 12 maanden.  Dit maandgemiddelde is echter begrensd op het hoogste bedrag van de 4de categorie van de schaal, tenzij het vaste gedeelte hoger ligt dan het vermelde bedrag.  In dit laatste geval wordt de premie begrensd tot het vaste gedeelte

Tijdstip van uitbetaling:

 • in de maand december
 • of bij het indienen van de maatschappelijke rekeningen

Toekenningsmodaliteiten:

 • verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor bedienden op het ogenblik van de betaling van de premie
 • een anciënniteit hebben van tenminste 6 maanden
 • pro rata betaling  (1/12de per volledig gepresteerde kalendermaand)  voor de bedienden :
 • die een anciënniteit van 6 tot 12 maanden hebben
 • die gepensioneerden of bruggepensioneerden zijn met een ancienniteit  van minstens 6 maanden
 • die  ontslagen zijn (tenzij om dringende reden) met een ancienniteit  van minstens 6 maanden
 • die ontslag geven voorzover zij een anciënniteit in het bedrijf van minstens 5 jaar kunnen bewijzen
 • die aangeworven zijn met een contract voor bepaalde duur van minstens 6 maanden (en die de onderneming verlaten voor de betaling van de premie)
 • gelijkstelling van de afwezigheden voor jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, kort verzuim, beroepsziekte, arbeidsongeval, bevallingsrust en voor de eerste 60 dagen ziekte of ongeval
 • voornoemde bepalingen zijn niet van toepassing op:
 • de ondernemingen die een evenwaardig voordeel toekennen, welke ook haar benaming weze, hetzij onder vorm van een conventionele premie, hetzij ten titel van gift
 • op de ondernemingen die op hun niveau bij overeenkomst de lonen en andere arbeidsvoorwaarden van hun bedienden regelen, voorzover de in deze overeenkomst toegekende voordelen samengenomen ten minste gelijk zijn aan de voordelen voorzien door deze collectieve arbeidsovereenkomst

C. Praktische schikkingen

Wij vestigen de aandacht van de werkgevers aangesloten bij Groep S - Sociaal Secretariaat vzw op het feit dat op de voorbereide prestatieopgaven, opgesteld voor de betaling van de eindejaarspremie, slechts de arbeiders vermeld worden die in dienst zijn.

Desgevallend dient u de arbeiders toe te voegen die de onderneming verlaten hebben en recht zouden hebben op de eindejaarspremie.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
15/06/2009
Registratienr
94390
Geldig van
01/01/2009
Geldig tot
31/12/2012
Neerleggingsdatum
24/06/2009
Registratiedatum
17/09/2009
Onderwerp
sectoraal akkoord 2009-2010
BS Bericht van neerlegging
30/09/2009
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
06/04/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
30/06/2010
Keywords
LONEN, EINDEJAARSPREMIE, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), SOCIALE VREDE

Historiek
01/09/2017 31/12/2999 05 Eindejaarspremie
01/01/2016 31/08/2017 05 Eindejaarspremie
01/01/2011 31/12/2012 05 Eindejaarspremie
01/01/2009 31/12/2010 05 Eindejaarspremie