05 Eindejaarspremie

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 10/01/2024
Geldig vanaf: 01/09/2017

Bedrag 2024 : 420,24 EUR. (voltijds).

Toekennings

 • Toepassingsgebied: de werknemers die recht hadden op een eindejaarspremie van 170 EUR in 2016;
 • Anciënniteitsvoorwaarde: tenminste 6 maanden op het ogenblik van de betaling van de premie;
 • In dienst zijn op het ogenblik van de betaling van de premie.

Betaling door: de werkgever.

Betalingsdatum: december.

Referteperiode: kalenderjaar.

Prorata en gelijkstellingen:  ja.

In het Paritair Comité voor de toeristische attracties werd op 19 september 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018 - koopkracht (nr. 142826/CO/333).

1. Toekenningsvoorwaarden

De Eindejaarspremie is enkel van toepassing op de werknemers die recht hadden op een eindejaarspremie van 170 EUR in 2016 overeenkomstig Hoofdstuk III van de cao van 21 januari 2016 betreffende het sectoraal akkoord 2015-2016 - Koopkracht.

De te vervullen voorwaarden zijn de volgende:

 • in dienst zijn op het ogenblik van de betaling van de premie, behalve in de gevallen zoals hierna voorzien;
 • een anciënniteit hebben van tenminste 6 maanden op het ogenblik van de betaling van de premie.

2. Wie betaalt de eindejaarspremie?

De werkgever.

3. Betalingsdatum

De eindejaarspremie wordt elk jaar in december betaald.

Voor de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt voor de datum van betaling in december, wordt het pro rata bedrag van de eindejaarspremie betaald op het ogenblik van het uitdiensttreding.

4. Bedrag

Een eindejaarspremie gelijk aan 340 EUR bruto wordt ingevoerd. Te indexeren !

Voor deeltijdse werknemers wordt het bedrag van de premie aangepast pro rata hun prestaties (artikel 9 van de cao nr. 35 van de NAR).

5. Referteperiode

Kalenderjaar.

6. Prorata eindejaarspremie

De werknemers die de onderneming verlaten voor de datum van betaling van de premie in december hebben recht op de premie pro rata van de effectieve prestaties van het lopende kalenderjaar, voor zover zij een anciënniteit hebben van minstens 6 maanden op het ogenblik van hun vertrek, behalve indien het gaat om:

 • de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst is verbroken om dringende redenen; deze heeft geen recht heeft op de pro rata eindejaarspremie;
 • de werknemer die in de loop van het kalenderjaar zelf ontslag neemt; deze heeft recht op de premie pro rata van de effectieve prestaties van het lopende kalenderjaar in de onderneming voor zover hij een anciënniteit heeft van minstens 5 jaar.

Het recht op de premie naar rato van de prestaties van het lopende jaar wordt per volledig gepresteerde kalendermaand toegekend. In geval van indiensttreding voor de 16de van de maand, wordt deze maand met een maand effectieve prestaties gelijkgesteld; in geval van uitdiensttreding na de 15de van de maand wordt deze maand met een maand effectieve prestaties gelijkgesteld.

7. Afwezigheden gelijkgesteld met prestaties

Het bedrag van de eindejaarspremie wordt toegekend in verhouding tot de effectieve en gelijkgestelde prestaties in het kalenderjaar. Worden als gelijkgestelde dagen beschouwd: dagen jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, kort verzuim, vaderschapsverlof, moederschapsverlof, beroepsziekte, arbeidsongeval, 60 dagen ziekte of ongeval, betaalde arbeidsduurvermindering.

8. Historiek bedrag

 • 2017: 340,00 EUR;
 • 2018: 346,22 EUR;
 • 2019: 353,70 EUR;
 • 2020: 356,53 EUR;
 • 2021: 359,92 EUR.
 • 2022 : 372,81 EUR.
 • 2023 : 414,12 EUR;
 • 2024: 420,24 EUR.

9. Praktische schikkingen

Wij vestigen de aandacht van de werkgevers aangesloten bij Group S - Sociaal Secretariaat vzw op het feit dat op de voorbereide prestatieopgaven of in de verlongingssoftware, opgesteld voor de betaling van de eindejaarspremie, slechts de arbeiders vermeld worden die in dienst zijn.

Desgevallend dient u de arbeiders toe te voegen die de onderneming verlaten hebben en recht zouden hebben op de eindejaarspremie.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
19/09/2017
Registratienr
142826
Geldig van
01/09/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
03/10/2017
Registratiedatum
24/11/2017
Onderwerp
sectoraal akkoord 2017-2018 - koopkracht
BS Bericht van neerlegging
04/12/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
11/06/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
25/06/2018
Keywords
LONEN, MAALTIJDCHEQUES, EINDEJAARSPREMIE, SOCIALE VREDE

Historiek
01/09/2017 31/12/2999 05 Eindejaarspremie
01/01/2016 31/08/2017 05 Eindejaarspremie
01/01/2011 31/12/2012 05 Eindejaarspremie
01/01/2009 31/12/2010 05 Eindejaarspremie