05 Eindejaarspremie

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 07/03/2018
Geldig vanaf: 01/01/2016
Geldig tot: 31/08/2017

CAO 21 januari 2016 (nr 132777/CO/333)
Geldigheid: 1 januari 2016 - onbepaalde duur

Bedrag

170 EUR - in december

Modaliteiten

  • Enkel van toepassing op de ondernemingen die geen eindejaarspremie of een eindejaarspremie van minder dan 170 EUR aan hun werknemers toekennen.
  • In dienst zijn op het ogenblik van de betaling van de premie
  • Een anciënniteit hebben van tenminste 6 maanden op het ogenblik van de betaling van de premie
  • Prorata van de effectieve prestaties

In het Paritair Comité voor de toeristische attracties werd op 21 januari 2016 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de koopkracht. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 25 april 2016 onder het nummer 132777/CO/333. 

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de eindejaarspremie en vervolgens enkele praktische schikkingen.

A. Tekst CAO

Hoofdstuk I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die tot de bevoegdheid van het Paritair comité voor de Toeristische attracties behoren.

Hoofdstuk II - Algemene bepaling

Artikel 2

De loonenveloppe van 0,5% van de bruto loonmassa, totale kost voor de werkgever alle lasten inbegrepen, vermeerderd met de loonenveloppe van 0,3% van de loonmassa in netto zonder bijkomende kosten voor de werkgever, zoals vermeld in de wet van 28 april 2015, wordt aan de werknemers toegekend volgens de modaliteiten bepaald in de volgende artikelen van deze collectieve
arbeidsovereenkomst.

Hoofdstuk III - Eindejaarspremie

Artikel 3

Dit Hoofdstuk III - Eindejaarspremie is enkel van toepassing op de ondernemingen die geen eindejaarspremie of een eindejaarspremie van mlnder dan 170 € aan hun werknemers toekennen.

Artikel 4

Een eindejaarspremie gelijk aan 170 € bruto wordt ingevoerd volgens de modaliteiten bepaald in de hierna volgende artikelen.

Artikel 5

De eindejaarspremie wordt elk jaar in december betaald en voor de eerste maal in december 2016.

Artikel 6

De te vervullen voorwaarden zijn de volgende:

  • in dienst zijn op het ogenblik van de betaling van de premie, behalve in de gevallen zoals hierna in artikel 8 worden voorzien;
  • een anciënniteit hebben van tenminste 6 maanden op het ogenblik van de betaling van de premie.

Artikel 7

Voor deeltijdse werknemers wordt het bedrag van de premie aangepast in verhouding tot hun prestaties (artikel 9 van de cao nr. 35 van de NAR).

Het bedrag van de eindejaarspremie wordt toegekend in verhouding tot de effectieve en gelijkgestelde prestaties in het kalenderjaar. Worden als gelijkgestelde dagen beschouwd: dagen jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, kort verzuim, vaderschapsverlof, moederschapsverlof, beroepsziekte, arbeidsongeval, 60 dagen ziekte of ongeval, betaalde arbeidsduurvermindering.

Artikel 8

De werknemers die de onderneming verlaten voor de datum van betaling van de premie in december hebben recht op de premie pro rata van de effectieve prestaties van het lopende kalenderjaar, voor zover zij een anciënniteit hebben van minstens 6 maanden op het ogenblik van hun vertrek, behalve indien het gaat om:

  • de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst is verbroken om dringende redenen; deze heeft geen recht heeft op de pro rata eindejaarspremie
  • de werknemer die in de loop van het kalenderjaar zelf ontslag neemt; deze heeft recht op de premie pro rata van de effectieve prestaties van het lopende kalenderjaar in de onderneming voor zover hij een anciënniteit heeft van minstens 5 jaar.

Voor de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt voor de datum van betaling in december, wordt het pro rata bedrag van de eindejaarspremie betaald op het ogenblik van het uitdiensttreding.

Artikel 9

Het recht op de premie naar rato van de prestaties van het lopende jaar wordt per volledig gepresteerde kalendermaand toegekend. In geval van indiensttreding voor de 168 van de maand, wordt deze maand met een maand effectieve prestaties gelijkgesteld; in geval van uitdiensttreding na de 158 van de maand wordt deze maand met een maand effectieve prestaties gelijkgesteld.

(...)

Hoofdstuk V - Sociale vrede

Artikel 15

De partijen verbinden zich ertoe om in 2015-2016 de sociale vrede te bewaren en gedurende deze periode geen enkele bijkomende eis te stellen op sectorvlak of op ondernemingsvlak.

Hoofdstuk VI - Duur

Artikel 16

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde duur en treedt in werking op 1 januari 2016.

Zij kan worden opgezegd door één der partijen, mits een opzegging van drie maanden gericht bij aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair comité voor de Toeristische attracties.

B. Praktische schikkingen

Wij vestigen de aandacht van de werkgevers aangesloten bij Group S - Sociaal Secretariaat vzw op het feit dat op de voorbereide prestatieopgaven, opgesteld voor de betaling van de eindejaarspremie, slechts de arbeiders vermeld worden die in dienst zijn.

Desgevallend dient u de arbeiders toe te voegen die de onderneming verlaten hebben en recht zouden hebben op de eindejaarspremie.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/01/2016
Registratienr
132777
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
01/09/2017
Neerleggingsdatum
25/02/2016
Registratiedatum
25/04/2016
Onderwerp
koopkracht
BS Bericht van neerlegging
17/05/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
11/08/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
06/09/2017
Keywords
LONEN, MAALTIJDCHEQUES, EINDEJAARSPREMIE, SOCIALE VREDE

Historiek
01/09/2017 31/12/2999 05 Eindejaarspremie
01/01/2016 31/08/2017 05 Eindejaarspremie
01/01/2011 31/12/2012 05 Eindejaarspremie
01/01/2009 31/12/2010 05 Eindejaarspremie