2002 Bestaanszekerheid

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 29/03/2018
Geldig vanaf: 01/01/2012
Geldig tot: 30/06/2017

CAO van 11/10/2011 (107535/CO/324)

Toepassing: 01/01/2012 - onbepaalde duur

A) Aanvullende toelage in geval van volledige werkloosheid

B) Aanvullende toelage in geval van tijdelijke werkloosheid:

Door het Fonds te betalen uitkeringen aan de arbeiders in geval van tijdelijke werkloosheid (economisch, technisch, slecht weer). Dit recht wordt beperkt tot max. 80 dagen/jaar (behalve voor de toelage van 2 EUR). Hierin worden max. 30 toelagen van 12,50 EUR reeds inbegrepen. Deze maxima houden ook rekening met de toelagen voor volledige werkloosheid en ziekte. 

Bedragen (01/01/2012):

Periode Bedrag
30 eerste dagen 12,50 EUR (reg. 5 d./w.)
31ste - 80ste dag 4 EUR (reg. 5 d./w.)
volgende dagen 2 EUR (reg. 5 d./w.)

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 11 oktober 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende instelling van een aanvullende werkloosheidstoelage aan de werknemers. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 22 december 2011 onder het nr. 107535/CO/324. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2012.

De CAO is van toepassing vanaf 1 januari 2012 voor een onbepaalde duur.

Wij geven u hierna de integrale tekst van de CAO.

Tekst van de CAO

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied 

Artikel 1. 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers, met uitzondering van de technische bedienden, die ressorteren onder het Paritair comité voor de Diamantnijverheid en -handel. 

Art. 2. 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan punt 2.2. van het protocolakkoord 2011-2012 van 31 mei 2011, gesloten in het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Hoofdstuk 2 - Aanvullende toelage in geval van volledige werkloosheid 

Art. 3. 

§1. Er wordt aan de diamantarbeiders een aanvullende toelage ingeval van volledige werkloosheid toegekend. 

De toelage wordt toegekend indien de aanvrager tijdens de twaalf maanden die aan het kwartaal van de te vergoeden periode voorafgaat, ten minste twintig dagen als loonarbeider in de diamantnijverheid heeft gewerkt. 

Voor de deeltijds tewerkgestelde diamantarbeider geldt de volgende regeling inzake geleverde arbeidsprestaties : 

  • ingeval van een arbeidsregime van 4 op 5 dagen : 16 dagen als loonarbeider in de diamantnijverheid hebben gewerkt ; 
  • ingeval van een arbeidsregime van 3 op 5 dagen : 12 dagen als loonarbeider in de diamantnijverheid hebben gewerkt ; 
  • ingeval van een arbeidsregime van 2,5 op 5 dagen : 10 dagen als loonarbeider in de diamantnijverheid hebben gewerkt ; 
  • ingeval van een arbeidsregime van 2 op 5 dagen : 8 dagen als loonarbeider in de diamantnijverheid hebben gewerkt ; 
  • ingeval van een arbeidsregime van 1 op 5 dagen : 4 dagen als loonarbeider in de diamantnijverheid hebben gewerkt.

De dagen van brugpensioen worden niet vergoed. 

§2. Het bedrag van de dagelijkse toelage is, per kalenderjaar en in het stelsel van de vijfdagenweek, vastgesteld op : 

  • 12,50 EUR per vergoede werkloosheidsdag voor de eerste 30 dagen, 
  • op 4,00 EUR per vergoede werkloosheidsdag van de 31ste tot en met de 80ste werkloosheidsdag. 

Voor de deeltijdse diamantarbeiders wordt het bedrag van de dagelijkse toelage vastgesteld pro rata van hun werkelijke arbeidsprestaties. 

§3. Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelage mag, voor volledige werkloosheid, nooit meer bedragen dan 80 dagen per kalenderjaar in het stelsel van de vijfdagenweek. 

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelage van 12,50 EUR mag, voor volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 30 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek. 

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelagen van 12,50 EUR en/of 4,00 EUR mag, voor volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 80 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek. 

Hoofdstuk 3 - Aanvullende toelage in geval van tijdelijke werkloosheid 

Art. 4. 

§1. Er wordt aan de diamantarbeiders een aanvullende toelage ingeval van tijdelijke werkloosheid toegekend. 

§2. Het bedrag van de dagelijkse toelage is, per kalenderjaar en in het stelsel van de vijfdagenweek, vastgesteld op : 

  • 12,50 EUR per vergoede werkloosheidsdag voor de eerste 30 dagen, 
  • op 4,00 EUR per vergoede werkloosheidsdag van de 31ste tot en met de 80ste werkloosheidsdag, en 
  • op 2,00 EUR vanaf de 81ste werkloosheidsdag.

§3. Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelage van 12,50 EUR mag, voor volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 30 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek. 

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelagen van 12,50 EUR en/of 4,00 EUR mag, voor volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 80 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek. 

Hoofdstuk 4 - Aanvraag van de aanvullende toelagen inzake volledige en tijdelijke werkloosheid 

Art. 5. 

De aanvraag van de toelage, zowel voor volledige als voor tijdelijke werkloosheid, gebeurt per kwartaal aan de hand van het formulier «bestaanszekerheid werkloosheid» (roze). 

Het formulier wordt ter beschikking gesteld door het Fonds. 

Het formulier dient per kwartaal volledig ingevuld, ondertekend en afgestempeld te worden door het organisme dat de werkloosheidsvergoedingen uitbetaalt. 

Hoofdstuk 5 - Financiering 

Art. 6. 

De voormelde aanvullende toelagen en de bijhorende kosten worden ten laste genomen door het Intern compensatiefonds voor de diamantsector.

Hoofdstuk 6 - lnwerkingtreding en opzegging 

Art. 7. 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en wordt gesloten voor onbepaalde duur. 

Zij kan opgezegd worden door elke ondertekenende partij, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden. De opzegging wordt betekend bij aangetekend schrijven gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het diamantnijverheid en - handel en aan elke ondertekenende partij.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
11/10/2011
Registratienr
107535
Geldig van
01/01/2012
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/10/2011
Registratiedatum
22/12/2011
Onderwerp
bijkomende werkloosheidsuitkeringen
BS Bericht van neerlegging
20/01/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
20/02/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
30/05/2013
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2017 31/12/2018 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2012 30/06/2017 2002 Bestaanszekerheid
01/01/2009 31/12/2011 2002 Bestaanszekerheid