0601 06 Eenmalige premie

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 05/12/1995
Geldig vanaf: 01/05/1993
Geldig tot: 31/12/2005

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 29 september 1980 een collectieve arbeidsover­eenkomst gesloten betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden. Zij werd algemeen verbindend verklaard door een Koninklijk Besluit van 13 juli 1981 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 1981. Zij werd herhaaldelijk gewijzigd en laatst door een CAO van 13 september 1993, algemeen verbindend verklaard door een Koninklijk Besluit van 29 juni 1995 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 september 1995, waardoor voorzien wordt in de betaling van een eenmalige premie in 1994. Wij geven u hierna de uittreksels uit de voormelde CAO die betrekking hebben op deze eenmalige premie en vervolgens enkele praktische schikkingen.

 

A. Tekst CAO

HOOFDSTUK 1 - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de onder­nemingen, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

 

(...)

 

HOOFDSTUK 6 quater - Eenmalige uitkering

Artikel 44 quater

In januari 1994 zal een éénmalige en niet-terugkerende uitkering van 3000 fr. worden betaald aan de werk­nemers (met uitzondering van de studenten) die in dienst zijn de eerste dag van die maand. Voor het deel­tijds tewerkgesteld personeel zal de uitkering evenredig worden berekend in verhouding tot de voltijdse prestaties.

 

(...)

 

HOOFDSTUK 7 - Slotbepalingen

(...)

 

Artikel 46

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 1980. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

 

(...)

 

B. Praktische schikkingen

Vanzelfsprekend zijn op de bovenstaande premie sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd en dient bedrijfs­voorheffing te worden ingehouden.

Voor een vlot administratief verloop kunnen de aangeslotenen van het erkende sociaal secretariaat GROEP S - Sociale samenwerking vzw op de prestatieopgaven gebruik maken van de code 861 met vermelding "premie grote kleinhandelszaken".

 


Historiek
23/11/2021 31/12/2050 0601 Jaarlijkse premie 70 EUR
01/01/2017 22/11/2021 0601 Jaarlijkse premie 70 EUR
01/01/2016 31/12/2016 0601 Jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
01/03/2014 31/12/2015 0601 06 Jaarlijkse premie
01/01/2006 28/02/2014 0601 06 Jaarlijkse premie
01/05/1993 31/12/2005 0601 06 Eenmalige premie