0601 06 Jaarlijkse premie

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 08/09/2005
Geldig vanaf: 01/01/2006
Geldig tot: 28/02/2014

CAO van 30/06/2005 (K.B. 05/03/2006; B.S. 06/04/2006)

Geldigheid: 01/01/2006– onbepaalde duur

Bedrag

5 EUR per volledig gepresteerde of daarmee gelijkgestelde maand (70 EUR in het totaal bij een volledig refertejaar (met inbegrip van het enkel en dubbel vakantiegeld) - Pro rata voor deeltijdse werknemers

Refertejaar

periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met de maand mei van het betrokken kalenderjaar

Betaling

met het maandloon van de maand juni.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 30 juni 2005 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot toekenning van een jaarlijkse premie.  Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 26 juli 2005 onder het nr. 75633/CO/311; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2005.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO en vervolgens enkele praktische schikkingen.

HOOFDSTUK I – Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II – Jaarlijkse premie

Artikel 2

§1. Vanaf het jaar 2006 zal de werknemers jaarlijks een premie worden uitbetaald.

Voor de voltijds tewerkgestelde werknemers stemt het bedrag van deze premie overeen met 5 EUR bruto per volledig gepresteerde of daarmee in de sociale zekerheid gelijkgestelde maand (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie).

Voor de deeltijdse werknemers zal de premie evenals het gedeelte enkel en dubbel vakantiegeld op deze premie worden berekend in verhouding tot deze van de voltijdse werknemers en dit in functie van de deeltijdse arbeidsduur.

§2. Tenzij op ondernemingsvlak anders wordt bepaald, wordt de premie samen met het maandloon van de maand juni uitbetaald.  In het totaal, dis is met inbegrip van het enkel en dubbel vakantiegeld, moet het bedrag van deze premie bij een volledig refertejaar overeen stemmen met 70 EUR bruto.

Het refertejaar is de periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met de maand mei van het betrokken kalenderjaar.

Voor de in dienst zijnde werknemers die geen prestaties kunnen bewijzen gedurende een volledig refertejaar, worden de premie en het gedeelte enkel en dubbel vakantiegeld op deze premie, pro rata temporis berekend ten belope van één twaalfde per volledig gepresteerde of daarmee in de sociale zekerheid gelijkgestelde maand (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie).

§3. In afwijking van de onder §2 vermelde regeling, geldt voor het jaar 2006 de volgende overgangsregeling.

De voltijds tewerkgestelde werknemers die in dienst zijn in juni 2006 zal een premie van 70 EUR bruto worden uitbetaald.

Voor de werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vóór juni 2006, worden slechts de maanden gepresteerd vanaf 1 januari 2006 in aanmerking worden genomen voor de berekening van de geproratiseerde premie.

Artikel 3

Deze premie kan bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op bedrijfsvlak uiterlijk op 30 november 2005, worden omgezet in evenwaardige voordelen.

De kost van dit voordeel mag in geen geval hoger zijn dan deze van de in artikel 2 van deze overeenkomst bedoelde loonsverhoging.

In het geval op ondernemingsvlak afgesproken wordt dat deze premie op maandbasis wordt uitbetaald, wordt vanaf januari 2006 5 EUR bruto per maand in de maandelijkse lonen opgenomen.

Artikel 4

Deze premie is niet verschuldigd aan werknemers tewerkgesteld in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden en die hiertoe op ondernemingsvlak een CAO sluit, en dit zolang de onderneming in moeilijkheden verkeert.

HOOFDSTUK III – Slotbepalingen

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2006.  Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.


 

Praktische schikkingen

Om te weten welke codes er moeten gebruikt worden op de prestatieopgaven worden de aangeslotenen van Groep S – Sociaal Secretariaat vzw verzocht hun dossierbeheerder te contacteren.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/06/2005
Registratienr
75633
Geldig van
01/01/2006
Geldig tot
01/03/2014
Neerleggingsdatum
11/07/2005
Registratiedatum
26/07/2005
Onderwerp
jaarlijkse premie
BS Bericht van neerlegging
18/08/2005
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
05/03/2006
Gepubliceerd in het B.St. van
11/10/2006
Keywords
LONEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING

Historiek
06/12/2023 31/12/2050 0601 Jaarlijkse premie 70 EUR (te indexeren)
23/11/2021 05/12/2023 0601 Jaarlijkse premie 70 EUR
01/01/2017 22/11/2021 0601 Jaarlijkse premie 70 EUR
01/01/2016 31/12/2016 0601 Jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
01/03/2014 31/12/2015 0601 06 Jaarlijkse premie
01/01/2006 28/02/2014 0601 06 Jaarlijkse premie
01/05/1993 31/12/2005 0601 06 Eenmalige premie