0601 Jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 24/11/2017
Geldig vanaf: 01/01/2016
Geldig tot: 31/12/2016

Bedrag

70 EUR bruto voor voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode

Pro rata voor deeltijdse werknemers

Refertejaar

van juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met mei van het jaar van uitbetaling

Betaling

met het maandloon van de maand juni. Daar waar de jaarlijkse premie van 250 EUR in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 niet werd omgezet in een gelijkwaardig voordeel, zal de premie van 70 EUR samengevoegd bij en samen uitbetaald worden met de hierboven vermelde premie van 250 EUR.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 21 september 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO en vervolgens enkele praktische schikkingen.

HOOFDSTUK I – Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II – Jaarlijkse premie

Artikel 2

§1. Vanaf het jaar 2006 zal de werknemers jaarlijks een premie worden uitbetaald.

Voor de voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode stemt het bedrag van deze premie overeen met 70 EUR bruto.

Voor de deeltijdse werknemers zal de premie worden berekend in verhouding tot deze van de voltijdse werknemers en dit in functie van de deeltijdse arbeidsduur.

De referteperiode voor de brutopremie loopt van juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met mei van het jaar van uitbetaling. Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode, wordt de bruto jaarpremie pro rata temporis berekend ten belope van de effectief gepresteerde of daarmee in de sociale zekerheid gelijkgestelde dagen (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie).

§2. Tenzij op ondernemingsvlak anders wordt bepaald, wordt de premie samen met het maandloon van de maand juni uitbetaald.

Daar waar de jaarlijkse premie van 250 EUR in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 voorzien in de sectorale CAO van 21 september 2015 niet werd omgezet in een gelijkwaardig voordeel zoals voorzien in deze CAO, zal de premie van 70 EUR voorzien in de huidige CAO worden samengevoegd bij en samen uitbetaald worden met de hierboven vermelde premie van 250 EUR uit het sectorakkoord 2015-2016.

§3. In afwijking van de onder §2. vermelde regeling, geldt voor het jaar 2006 de volgende overgangsregeling.

De voltijds tewerkgestelde werknemers die in dienst zijn in juni 2006 zal een premie van 70 EUR bruto worden uitbetaald.

Voor de werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vóór juni 2006, worden slechts de maanden gepresteerd vanaf 1 januari 2006 in aanmerking worden genomen voor de berekening van de geproratiseerde premie.

Artikel 3

Deze premie kan bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op bedrijfsvlak uiterlijk op 30 november 2005, worden omgezet in evenwaardige voordelen.

In ondernemingen die zijn overgestapt vanuit een ander paritair comité naar het paritair comité van de grote kleinhandelszaken (PC 311), kan deze premie worden omgezet in evenwaardige voordelen bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op bedrijfsvlak uiterlijk 24 maanden na de overstap naar het paritair comité 311.

De kost van dit voordeel mag in geen geval hoger zijn dan deze van de in artikel 2 van deze overeenkomst bedoelde loonsverhoging.

In het geval op ondernemingsvlak afgesproken wordt dat deze premie op maandbasis wordt uitbetaald, wordt vanaf januari 2006 5 EUR bruto per maand in de maandelijkse lonen opgenomen.

Artikel 4

Deze premie is niet verschuldigd aan werknemers tewerkgesteld in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden en die hiertoe op ondernemingsvlak een CAO sluit, en dit zolang de onderneming in moeilijkheden verkeert.

HOOFDSTUK III – Slotbepalingen

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016 en vervangt vanaf die datum de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2014 tot toekenning van een jaarlijkse premie (121367/CO/311). Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

Praktische schikkingen

Om te weten welke codes er moeten gebruikt worden op de prestatieopgaven worden de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw verzocht hun dossierbeheerder te contacteren.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/09/2015
Registratienr
130043
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
01/01/2017
Neerleggingsdatum
06/10/2015
Registratiedatum
12/11/2015
Onderwerp
jaarlijkse premie in uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2006
BS Bericht van neerlegging
07/12/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/04/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
13/06/2016
Keywords
LONEN

Historiek
06/12/2023 31/12/2050 0601 Jaarlijkse premie 70 EUR (te indexeren)
23/11/2021 05/12/2023 0601 Jaarlijkse premie 70 EUR
01/01/2017 22/11/2021 0601 Jaarlijkse premie 70 EUR
01/01/2016 31/12/2016 0601 Jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
01/03/2014 31/12/2015 0601 06 Jaarlijkse premie
01/01/2006 28/02/2014 0601 06 Jaarlijkse premie
01/05/1993 31/12/2005 0601 06 Eenmalige premie