0601 Jaarlijkse premie 70 EUR

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 18/08/2020
Geldig vanaf: 01/01/2017
Geldig tot: 22/11/2021

Bedrag: 70 EUR bruto (voltijds met een volledige referteperiode).

Betalingsdatum: samen met het maandloon van de maand juni. Als de jaarlijkse premie van 250 EUR niet werd omgezet in een gelijkwaardig voordeel, zal deze premie worden samengevoegd bij en samen uitbetaald worden met de premie van 250 EUR.

Mogelijkheid tot omzetting: ja, via een ondernemings-cao gesloten uiterlijk op 30/11/2005.

In het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 4 september 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006 (nr. 142001/CO/311).

1. Principe

Sinds het jaar 2006 krijgen de werknemers jaarlijks een premie.

2. Bedrag

2.1. Voltijdse werknemers

Voor de voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode stemt het bedrag van deze premie overeen met 70 EUR bruto.

2.2. Deeltijdse werknemers

Voor de deeltijdse werknemers zal de premie worden berekend in verhouding tot deze van de voltijdse werknemers en dit in functie van de deeltijdse arbeidsduur.

2.3. Referteperiode

De referteperiode voor de brutopremie loopt van juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met mei van het jaar van uitbetaling. Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode, wordt de bruto jaarpremie pro rata temporis berekend ten belope van de effectief gepresteerde of daarmee in de sociale zekerheid gelijkgestelde dagen (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie).

3. Betalingsdatum

Tenzij op ondernemingsvlak anders wordt bepaald, wordt de premie samen met het maandloon van de maand juni uitbetaald.

4. Betaling met de premie van 250 EUR

Daar waar de jaarlijkse premie van 250 EUR in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 voorzien in de sectorale cao van 21 september 2015 niet werd omgezet in een gelijkwaardig voordeel zoals voorzien in deze cao, zal de premie van 70 EUR voorzien in de huidige cao worden samengevoegd bij en samen uitbetaald worden met de hierboven vermelde premie van 250 EUR uit het sectorakkoord 2015-2016.

In afwijking hiervan, geldt voor het jaar 2006 de volgende overgangsregeling:

  • de voltijds tewerkgestelde werknemers die in dienst zijn in juni 2006 zal een premie van 70 EUR bruto worden uitbetaald;
  • voor de werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vóór juni 2006, worden slechts de maanden gepresteerd vanaf 1 januari 2006 in aanmerking worden genomen voor de berekening van de geproratiseerde premie.

5. Omzetting

Deze premie kan bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op bedrijfsvlak uiterlijk op 30 november 2005, worden omgezet in evenwaardige voordelen.

In ondernemingen die zijn overgestapt vanuit een ander paritair comité naar het Paritair Comité van de grote kleinhandelszaken, kan deze premie worden omgezet in evenwaardige voordelen bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op bedrijfsvlak.

De kost van dit voordeel mag in geen geval hoger zijn dan deze van de in artikel 2 van deze overeenkomst bedoelde loonsverhoging.

In het geval op ondernemingsvlak afgesproken wordt dat deze premie op maandbasis wordt uitbetaald, wordt vanaf januari 2006 5 EUR bruto per maand in de maandelijkse lonen opgenomen.

6. Onderneming in moeilijkheden

Deze premie is niet verschuldigd aan werknemers tewerkgesteld in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden en die hiertoe op ondernemingsvlak een cao sluit, en dit zolang de onderneming in moeilijkheden verkeert.

7. Praktische schikkingen

Om te weten welke codes er moeten gebruikt worden op de prestatieopgaven of in de verloningssoftware worden de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw verzocht hun dossierbeheerder te contacteren.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/09/2017
Registratienr
142001
Geldig van
01/01/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
13/09/2017
Registratiedatum
13/10/2017
Onderwerp
jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/04/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
22/05/2018
Keywords
LONEN, EINDEJAARSPREMIE

Historiek
06/12/2023 31/12/2050 0601 Jaarlijkse premie 70 EUR (te indexeren)
23/11/2021 05/12/2023 0601 Jaarlijkse premie 70 EUR
01/01/2017 22/11/2021 0601 Jaarlijkse premie 70 EUR
01/01/2016 31/12/2016 0601 Jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006
01/03/2014 31/12/2015 0601 06 Jaarlijkse premie
01/01/2006 28/02/2014 0601 06 Jaarlijkse premie
01/05/1993 31/12/2005 0601 06 Eenmalige premie