2201 2101 Brugpensioen op 58 jaar

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 03/04/2012
Geldig vanaf: 01/07/2011
Geldig tot: 30/06/2013

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 14 juli 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 19 september 2011 onder het nr. 105796/CO/302. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29 september 2011.

De CAO is van toepassing vanaf 1 juli 2011 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2013.

Voor de toepassing van het brugpensioen dient men bovendien rekening te houden met het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 december 1992. Wij verwijzen hiervoor naar onze interprofessionele documentatie (Brochure).

Wij vestigen er uw aandacht op dat de onderstaande reglementering slechts van toepassing is voor zover aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

  1. de werknemers moeten na 31 augustus 1990 van hun ontslag in kennis zijn gesteld;
  2. het brugpensioen moet zijn ingegaan na 31 december 1992.

Wij geven u hierna de tekst van de CAO van 14 juli 2011, gevolgd door een uitgebreide commentaar en een aantal praktische schikkingen.

A. Tekst CAO

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Onder werknemers wordt verstaan: de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact, wordt aan de werknemers waarvan het ontslag, behalve om dringende redenen, door de werkgever na 31 augustus 1990 werd betekend en waarvan het brugpensioen ingaat na 31 december 1992 en die de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verbreking van de arbeidsovereenkomst of op het einde van de opzeggingstermijn, het voordeel van het conventioneel brugpensioen toegekend in uitvoering aan de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975.

Artikel 3

Aan de werknemers die voldoen aan de voorwaarden in het koninklijk besluit van 3 mei 2007, zal de aanvullende vergoeding betaald worden door het "Waarborg en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven". De bijzondere werkgeversbijdragen per bruggepensioneerde blijven ten laste van de werkgever.

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011 en treedt buiten werking op 30 juni 2013.

B. Commentaar

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) verwijzen wij u naar onze brochure.

C. Praktische schikkingen

Onze diensten zijn vanzelfsprekend bereid de formulieren van het sociaal fonds in de plaats van de aangeslotenen van het erkende sociaal secretariaat GROUP S - Sociaal Secretariaat vzw in te vullen, voor zover zij dit uitdrukkelijk vragen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/07/2011
Registratienr
105796
Geldig van
01/07/2011
Geldig tot
30/06/2013
Neerleggingsdatum
30/08/2011
Registratiedatum
19/09/2011
Onderwerp
brugpensioen op 58 jaar
BS Bericht van neerlegging
29/09/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
05/12/2012
Gepubliceerd in het B.St. van
28/02/2013
Keywords
BRUGPENSIOEN

Historiek
01/01/2014 31/12/2014 2201 Historiek SWT 58 jaar – Kliksysteem
01/07/2013 31/12/2013 2201 2101 Werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar
01/07/2011 30/06/2013 2201 2101 Brugpensioen op 58 jaar
01/01/2011 30/06/2011 2201 2101 Brugpensioen op 58 jaar
01/01/2008 31/12/2010 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2006 31/12/2007 2201 2101 Brugpensioen
01/07/2003 31/12/2005 2201 2101 Brugpensioen
01/07/2003 31/12/2005 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2003 30/06/2003 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2003 30/06/2003 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2001 31/12/2002 2201 2101 Brugpensioen
01/07/1999 31/12/2000 2201 2101 Brugpensioen