2201 2101 Werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 08/07/2013
Geldig vanaf: 01/07/2013
Geldig tot: 31/12/2013

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 27 juni 2013 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, betreffende de toekenning van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar. 

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) verwijzen wij u naar onze brochure.

Wij geven u hierna de tekst van deze CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Onder werknemers wordt verstaan: de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, wordt aan de werknemers waarvan het ontslag, behalve om dringende redenen, door de werkgever na 31 augustus 1990 werd betekend en waarvan het brugpensioen ingaat na 31 december 1992 en die de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verbreking van de arbeidsovereenkomst of op het einde van de opzeggingstermijn, het voordeel van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag toegekend in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975.

Artikel 3

Aan de werknemers die voldoen aan de voorwaarden in het koninklijk besluit van 3 mei 2007, zal de aanvullende vergoeding betaald worden door het “Waarborg en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven”.  De bijzondere werkgeversbijdragen per bruggepensioneerde blijven ten laste van de werkgever.

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2013 en verstrijkt op 31 december 2013.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/06/2013
Registratienr
116039
Geldig van
01/07/2013
Geldig tot
31/12/2013
Neerleggingsdatum
01/07/2013
Registratiedatum
10/07/2013
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar
BS Bericht van neerlegging
06/08/2013
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
03/02/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
03/06/2014
Keywords
BRUGPENSIOEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/01/2014 31/12/2014 2201 Historiek SWT 58 jaar – Kliksysteem
01/07/2013 31/12/2013 2201 2101 Werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar
01/07/2011 30/06/2013 2201 2101 Brugpensioen op 58 jaar
01/01/2011 30/06/2011 2201 2101 Brugpensioen op 58 jaar
01/01/2008 31/12/2010 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2006 31/12/2007 2201 2101 Brugpensioen
01/07/2003 31/12/2005 2201 2101 Brugpensioen
01/07/2003 31/12/2005 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2003 30/06/2003 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2003 30/06/2003 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2001 31/12/2002 2201 2101 Brugpensioen
01/07/1999 31/12/2000 2201 2101 Brugpensioen