2201 2101 Brugpensioen

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 25/07/2003
Geldig vanaf: 01/07/2003
Geldig tot: 31/12/2005

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 30 juni 2003 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten,  betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen. Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd onder het nr. 67436/CO/302; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 18 september 2003.

 Voor de toepassing van het brugpensioen dient men bovendien rekening te houden met het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 december 1992. Wij verwijzen hiervoor naar onze interprofessionele documentatie nr. 355.

Wij vestigen er uw aandacht op dat de onderstaande reglementering slechts van toepassing is voor zover aan de volgende twee voorwaarden is voldaan :

a)     de werknemers moeten na 31 augustus 1990 van hun ontslag in kennis zijn gesteld;

b)    het brugpensioen moet zijn ingegaan na 31 december 1992.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO en vervolgens een uitgebreide commentaar.

 

A. Tekst CAO

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze arbeidsovereenkomst wordt onder “werknemers” verstaan de mannelijke en vrouwelij ke werknemers.

Artikel 2

Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen ingeval van

conventioneel brugpensioen wordt aan de werknemers, gebonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur waarvan het ontslag, behalve om dringende redenen, door de werkgever na 31 augustus 1990 werd betekend en waarvan het brugpensioen ingaat na 31 december 1992 en die de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verbreking van de arbeidsovereenkomst of op het einde van de opzeggingstermijn, het voordeel van het conventioneel brugpensioen toegekend in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975.

Artikel 3

Aan de werknemers die voldoen aan de voorwaarden in het koninklijk besluit van 7 december 1992, zal de aanvullende vergoeding betaald worden door het “Waarborg en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven” volgens de modaliteiten bepaald door de raad van bestuur. De bijzondere maandelijkse werkgeversbijdragen per bruggepensioneerde blijven ten laste van de werkgever.

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2003 en verstrijkt op 31 december 2005.

 

 

B. Commentaar

1. Leeftijdsvoorwaarde

Wanneer een werknemer ontslagen wordt door zijn werkgever kan hij het brugpen­sioen genieten op voor­waarde dat hij de leeftijd van minstens 58 jaar bereikt op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst werkelijk wordt beëindigd. Bovendien moet hij deze leeftijd bereiken uiterlijk op 31 december 2005. Voor zover deze dubbele voorwaarde vervuld is, mag de opzeggingstermijn een einde nemen na 31 december 2005.

2. Anciënniteitsvoorwaarde

Ingevolge het KB van 7 december 1992 dient de werknemer die het brugpensioen wil genieten het bewijs te leveren van minstens 25 jaar loondienst.

3. Vervanging van de bruggepensioneerde

In toepassing van het KB van 7 december 1992 moet de bruggepensioneerde werknemer verplicht vervangen worden door één of twee uitkeringsgerechtigde volledige werkloze(n) of hiermee gelijkgestelde werknemers. De vervanging moet plaats vinden in de periode die zich uitstrekt vanaf de eerste dag van de vierde maand die de maand voorafgaat waarin het brugpensioen van de vervangen werknemer een aanvang neemt, tot de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand gedurende welke het brugpensioen een aanvang neemt. De vervanger moet in dienst worden gehouden gedurende de eerste 36 maanden die volgen op zijn indienstneming. Slechts in bepaalde gevallen kan een afwijking van de vervangingsplicht worden toegestaan.

Voor de hoedanigheid van de vervanger, de modaliteiten inzake de vervangingsplicht en de mogelijke afwijkingen, zie onze interprofessionele documentatie nr. 355.

4. Aanvullende vergoeding

Naast de werkloosheidsuitkeringen geniet de bruggepensioneerde een aanvullende vergoeding. Deze aanvullende vergoeding is gelijk aan de helft van het verschil tussen de netto-refertebezoldiging en de werkloosheidsuitkering. Zij wordt ten laste genomen door het "Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en aanverwante bedrijven".

Voor de berekening van de aanvullende vergoeding verwijzen wij u naar onze interprofessionele documentatie nr. 355.

5. Hoe geschiedt de aanvraag tot uitbetaling van de aanvullende vergoeding?

Van zodra de werkgever de betrokken werknemer de wettelijke opzegging heeft betekend of de overeenstemmende verbrekingsvergoeding heeft uitbetaald deelt hij onmiddellijk per aangetekend schrijven aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en aanverwante bedrijven mee dat hij de betrokken werknemer vanaf een bepaalde datum op brugpensioen plaatst.

Het Fonds zal op zijn beurt de werkgever de nodige formulieren opsturen die moeten ingevuld worden.

 

C. Praktische schikkingen

Onze diensten zijn vanzelfsprekend bereid de formulieren van het sociaal fonds in de plaats van de aangeslotenen van het erkende sociaal secretariaat GROEP S - Sociaal Secretariaat vzw in te vullen, voor zover zij dit uitdrukkelijk vragen.


Historiek
01/01/2014 31/12/2014 2201 Historiek SWT 58 jaar – Kliksysteem
01/07/2013 31/12/2013 2201 2101 Werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar
01/07/2011 30/06/2013 2201 2101 Brugpensioen op 58 jaar
01/01/2011 30/06/2011 2201 2101 Brugpensioen op 58 jaar
01/01/2008 31/12/2010 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2006 31/12/2007 2201 2101 Brugpensioen
01/07/2003 31/12/2005 2201 2101 Brugpensioen
01/07/2003 31/12/2005 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2003 30/06/2003 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2003 30/06/2003 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2001 31/12/2002 2201 2101 Brugpensioen
01/07/1999 31/12/2000 2201 2101 Brugpensioen