2201 2101 Brugpensioen

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 14/12/2007
Geldig vanaf: 01/01/2008
Geldig tot: 31/12/2010

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 23 oktober 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten,  betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 29 november 2007 onder het nummer 85831/CO/302. Zij treedt in werking op 1 januari 2008 en verstrijkt op 31 december 2010.

Deze CAO werd gewijzigd door een collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008. Zij werd neergelegd op de griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 29 april 2008 onder het nr. 88.101/CO/302.  

Voor de toepassing van het brugpensioen dient men bovendien rekening te houden met het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 december 1992. Wij verwijzen hiervoor naar onze interprofessionele documentatie (Brochure).

Wij vestigen er uw aandacht op dat de onderstaande reglementering slechts van toepassing is voor zover aan de volgende twee voorwaarden is voldaan :

a)     de werknemers moeten na 31 augustus 1990 van hun ontslag in kennis zijn gesteld;

b)    het brugpensioen moet zijn ingegaan na 31 december 1992.

Wij geven u hierna de tekst van de CAO van 23 oktober 2007, zoals gewijzigd door de CAO van 14 april 2008, gevolgd door een uitgebreide commentaar en een aantal praktische schikkingen.

A. Tekst CAO van 23/10/2007, zoals gewijzigd door de CAO van 14/04/2008

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen ingeval van conventioneel brugpensioen en het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact, wordt aan de werknemers waarvan het ontslag, behalve om dringende redenen, door de werkgever na 31 augustus 1990 werd betekend (wijziging door de CAO van 14/04/2008: "met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur werd geschrapt") en waarvan het brugpensioen ingaat na 31 december 1992 en die de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verbreking van de arbeidsovereenkomst of op het einde van de opzeggingstermijn, het voordeel van het conventioneel brugpensioen toegekend in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975.

Artikel 3

Aan de werknemers die voldoen aan de voorwaarden in het koninklijk besluit van 7 december 1992 en dat van 3 mei 2007, zal de aanvullende vergoeding betaald worden door het "Waarborg en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven" ("volgens de modaliteiten bepaald door de Raad van Bestuur werd geschrapt door de CAO van 14/04/2008). De bijzondere maandelijkse werkgeversbijdragen perbruggepensioneerde blijven ten laste van de werkgever.

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2008 en verstrijkt op 31 december 2010.

B. Commentaar

1. Leeftijdsvoorwaarde

Wanneer een werknemer ontslagen wordt door zijn werkgever kan hij het brugpen­sioen genieten op voor­waarde dat hij de leeftijd van minstens 58 jaar bereikt op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst werkelijk wordt beëindigd. Bovendien moet hij deze leeftijd bereiken uiterlijk op 31 december 2010. Voor zover deze dubbele voorwaarde vervuld is, mag de opzeggingstermijn een einde nemen na 31 december 2010.

2. Anciënniteitsvoorwaarde

oud stelsel van brugpensioen

Dit stelsel is van toepassing op de werknemers die werden ontslagen vóór 31 maart 2007 of waarvan het brugpensioen is ingegaan vóór 1 januari 2008.

Dit stelsel is ook van toepassing indien het ontslag werd betekend na 31 maart 2007 maar vóór 1 januari 2008 enerzijds en indien de leeftijd en de anciënniteit die vereist zijn door het betrokken stelsel, bereikt zijn op uiterlijk 31 december 2007 anderzijds.

De vereiste anciënniteit is 25 jaar en moet bereikt worden op het ogenblik van de aanvang van het brugpensioen.

nieuw stelsel van brugpensioen

Dit stelsel is van toepassing op de werknemers die na 31 maart 2007 werden ontslagen en waarvan het brugpensioen ingaat na 31 december 2007. 

De vereiste anciënniteit is :

      Voor de mannen  :     35 jaar anciënniteit (2008)                                         37 jaar anciënniteit: vanaf 2010                                         38 jaar anciënniteit: vanaf 2012

      Voor de vrouwen :     30 jaar anciënniteit (2008)                                         33 jaar anciënniteit: vanaf 2010                                         35 jaar anciënniteit: vanaf 2012                                         38 jaar anciënniteit: vanaf 2014

De vereiste anciënniteit moet bereikt worden op het ogenblik van de aanvang van het brugpensioen.

Wij verwijzen hiervoor verder naar onze brochure brugpensioen.

3. Vervanging van de bruggepensioneerde

In toepassing van het KB van 7 december 1992 moet de bruggepensioneerde werknemer verplicht vervangen worden door één of twee uitkeringsgerechtigde volledige werkloze(n) of hiermee gelijkgestelde werknemers. De vervanging moet plaats vinden in de periode die zich uitstrekt vanaf de eerste dag van de vierde maand die de maand voorafgaat waarin het brugpensioen van de vervangen werknemer een aanvang neemt, tot de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand gedurende welke het brugpensioen een aanvang neemt. De vervanger moet in dienst worden gehouden gedurende de eerste 36 maanden die volgen op zijn indienstneming. Slechts in bepaalde gevallen kan een afwijking van de vervangingsplicht worden toegestaan.

Voor de hoedanigheid van de vervanger, de modaliteiten inzake de vervangingsplicht en de mogelijke afwijkingen, zie onze interprofessionele documentatie (Brochure)

4. Aanvullende vergoeding

Naast de werkloosheidsuitkeringen geniet de bruggepensioneerde een aanvullende vergoeding. Deze aanvullende vergoeding is gelijk aan de helft van het verschil tussen de netto-refertebezoldiging en de werkloosheidsuitkering. Zij wordt ten laste genomen door het "Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en aanverwante bedrijven".

Voor de berekening van de aanvullende vergoeding verwijzen wij u naar onze interprofessionele documentatie (Brochure).

5. Hoe geschiedt de aanvraag tot uitbetaling van de aanvullende vergoeding?

Van zodra de werkgever de betrokken werknemer de wettelijke opzegging heeft betekend of de overeenstemmende verbrekingsvergoeding heeft uitbetaald deelt hij onmiddellijk per aangetekend schrijven aan het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en aanverwante bedrijven mee dat hij de betrokken werknemer vanaf een bepaalde datum op brugpensioen plaatst.

Het Fonds zal op zijn beurt de werkgever de nodige formulieren opsturen die moeten ingevuld worden.

C. Praktische schikkingen

Onze diensten zijn vanzelfsprekend bereid de formulieren van het sociaal fonds in de plaats van de aangeslotenen van het erkende sociaal secretariaat GROEP S - Sociaal Secretariaat vzw in te vullen, voor zover zij dit uitdrukkelijk vragen.

 

 

                                                                                                                                                                                       

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/04/2008
Registratienr
88101
Geldig van
01/01/2008
Geldig tot
31/12/2010
Neerleggingsdatum
16/04/2008
Registratiedatum
29/04/2008
Onderwerp
brugpensioen op 58 jaar
BS Bericht van neerlegging
27/05/2008
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/12/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
03/03/2009
Keywords
BRUGPENSIOEN

Datum CAO
23/10/2007
Registratienr
85831
Geldig van
01/01/2008
Geldig tot
31/12/2010
Neerleggingsdatum
30/10/2007
Registratiedatum
29/11/2007
Onderwerp
brugpensioen op 58 jaar
BS Bericht van neerlegging
18/12/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/12/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
03/03/2009
Keywords
BRUGPENSIOEN

Historiek
01/01/2014 31/12/2014 2201 Historiek SWT 58 jaar – Kliksysteem
01/07/2013 31/12/2013 2201 2101 Werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar
01/07/2011 30/06/2013 2201 2101 Brugpensioen op 58 jaar
01/01/2011 30/06/2011 2201 2101 Brugpensioen op 58 jaar
01/01/2008 31/12/2010 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2006 31/12/2007 2201 2101 Brugpensioen
01/07/2003 31/12/2005 2201 2101 Brugpensioen
01/07/2003 31/12/2005 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2003 30/06/2003 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2003 30/06/2003 2201 2101 Brugpensioen
01/01/2001 31/12/2002 2201 2101 Brugpensioen
01/07/1999 31/12/2000 2201 2101 Brugpensioen