1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 10/04/2006
Geldig vanaf: 01/01/2005
Geldig tot: 31/12/2006

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 22 september 2005, in uitvoering van het protocolakkoord van 13 juli 2005 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen of op wie een inschakelingsparcours van toepassing is.

Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 18 november 2005 onder het nr. 77018/CO/302; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2005.

 

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

 

CAO van 22 september 2005.

Artikel 1

 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan de mannelijk en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

 

Voor de jaren 2005 en 2006 wordt een bijdrage van 0,10 pct. berekend op grond van het volledige loon van de werknemers tewerkgesteld op grond van een overeenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, als bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en de uitvoeringsbesluiten van deze wet, en gestort aan het Waarborg en Sociaal Fonds voor de hôtel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven, opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1979 gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Artikel 3

 

De in artikel 2 vermelde bijdrage zal aangewend worden ter ondersteuning van vormings- en opleidingsinitiatieven van personen uit risicogroepen en van personen op wie een inschakelingsparcours van toepassing is.

Onder risicogroepen dient verstaan te worden:

- alle werkzoekenden ongeacht hun opleiding die in aanmerking wensen te komen voor een tewerkstelling in de horecasector;

- de werknemers tewerkgesteld in de horecasector die tengevolge van de toepassing van nieuwe technologieën of arbeidsprocessen een bij- of omscholing moeten ontvangen;

- werkzoekende jongeren, en

- oudere werknemers en mindervalide werknemers, en

- alle laaggekwalificeerde werknemers.

De bijdrage kan eveneens aangewend worden om deel te nemen aan régionale tewerkstellingsprogramma's die in aanmerking komen voor régionale of Europese financiering.

Artikel 4

 

De V.Z.W. Federaal Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector wordt belast met de coôrdinatie, de opvolging en de evaluatie van de in artikel 3 vermelde initiatieven en stelt de financiële middelen vermeld in artikel 2 ter beschikking van de régionale Centra voor Vorming en Vervolmaking voor de uitoefening van de initiatieven.

Artikel 5

 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten in toepassing van Afdeling I - Inspanning ten voordele van de personen die behoren tôt de risicogroepen, van hoofdstuk II van de wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg.

Artikel 6

 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2005 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2006.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
22/09/2005
Registratienr
77018
Geldig van
01/01/2005
Geldig tot
31/12/2006
Neerleggingsdatum
28/09/2005
Registratiedatum
18/11/2005
Onderwerp
tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
14/12/2005
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/03/2006
Gepubliceerd in het B.St. van
21/04/2006
Keywords
RISICOGROEPEN

Historiek
01/01/2021 31/12/2022 1903 Risicogroepen
01/01/2020 31/12/2020 1903 Risicogroepen
01/01/2019 31/12/2019 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2018 31/12/2018 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2017 31/12/2017 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/07/2015 31/12/2016 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2014 30/06/2015 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/07/2013 31/12/2013 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2011 30/06/2013 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2009 31/12/2010 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2007 31/12/2008 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2005 31/12/2006 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2003 31/12/2004 1903 070203 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2001 31/12/2002 1903 070203 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/1999 31/12/2000 1903 070203 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen