1903 070203 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 13/04/2000
Geldig vanaf: 01/01/1999
Geldig tot: 31/12/2000

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 24 juni 1999 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 26 juli 1999 onder het nr. 51.573/CO/302. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 1999. Deze CAO werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 2 mei 2001 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2001 - Ed. 2. Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

Een bijdrage van 0,10 % wordt berekend op grond van het volledig loon van de werknemer zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, voor de jaren 1999 en 2000 gestort aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant‑, café- en aanverwante bedrijven", opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1979 gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Artikel 3

De in artikel 2 vermelde bijdrage zal aangewend worden ter ondersteuning van vormings- en opleidingsinitiatieven van personen uit risicogroepen en van werkzoekenden die het begeleidingsplan voor werklozen hebben gevolgd.

Artikel 4

Onder risicogroepen worden onder meer beschouwd:

§1  De categorieën van werkzoekenden en werknemers zoals bepaald in artikel 173 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen en nader omschreven bij koninklijk besluit van 12 april 1991 tot uitvoering van artikel 173 van de voormelde wet.

      In dit kader wordt het begrip "laaggeschoold" als volgt gedefinieerd:

      zij worden beschouwd als laaggeschoolden die geen houder zijn van:

      1)  hetzij een universitair diploma;

      2)  hetzij een diploma of getuigschrift van hoger onderwijs;

      3)  hetzij van een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs van een hotelafdeling.

§2  In uitvoering van artikel 105, onderafdeling 1 - "Inspanningen ten voordele van de werklozen", van afdeling VI, hoofdstuk III van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, worden werknemers die tengevolge van de toepassing van nieuwe technologieën een bij- of omscholing moeten ontvangen beschouwd als risicogroepen, ongeacht hun voordien genoten opleiding.

Artikel 5

De vzw Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector wordt belast met de coördinatie, de opvolging en de evaluatie van de in artikel 3 vermelde initiatieven.

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten in toepassing van artikel 106 §1, onderafdeling 1 - "Inspanningen ten voordele van de werklozen", van afdeling VI, hoofdstuk III van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 23 juni 1998.

Artikel 7

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1999 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2000.


Historiek
01/01/2021 31/12/2022 1903 Risicogroepen
01/01/2020 31/12/2020 1903 Risicogroepen
01/01/2019 31/12/2019 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2018 31/12/2018 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2017 31/12/2017 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/07/2015 31/12/2016 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2014 30/06/2015 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/07/2013 31/12/2013 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2011 30/06/2013 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2009 31/12/2010 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2007 31/12/2008 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2005 31/12/2006 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2003 31/12/2004 1903 070203 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2001 31/12/2002 1903 070203 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/1999 31/12/2000 1903 070203 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen