1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 03/05/2012
Geldig vanaf: 01/01/2011
Geldig tot: 30/06/2013

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 14 juli 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de inspanningen ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen. Deze CAO werd geregistreerd op 19 september 2011 onder het nr. 105803/CO/302. Het bericht daaromtrent verscheen in het BS van 29 september 2011. De CAO van 14 juli 2011 werd gewijzigd door een CAO van 20 september 2011, die werd geregistreerd op 3 november 2011 onder het nr. 106721/CO/302. Het bericht van neerlegging verscheen in het BS van 17 november 2011.

Wij geven u hierbeneden de gewijzigde tekst van de CAO van 14 juli 2011.

Tekst van de CAO

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers

Artikel 2

Voor de looptijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt een bijdrage van 0,10 pct. berekend op grond van het volledige loon van de werknemers tewerkgesteld op grond van een overeenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en de uitvoeringsbesluiten van deze wet, en gestort aan het Waarborg en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven, opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1979 gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Artikel 3

De in artikel 2 vermelde bijdrage zal aangewend worden ter ondersteuning van vormings- en opleidingsinitiatieven van personen uit risicogroepen.
Door risicogroepen dient verstaan te worden:

  • alle werkzoekenden ongeacht hun opleiding die in aanmerking wensen te komen voor een tewerkstelling in de horecasector;

  • de werknemers tewerkgesteld in de horecasector die tengevolge van de toepassing van nieuwe technologieën of arbeidsprocessen een bij- of omscholing moeten ontvangen;

  • werkzoekende jongeren;

  • oudere werknemers en mindervalide werknemers;

  • alle laaggekwalificeerde werknemers.

De bijdrage kan eveneens aangewend worden om deel te nemen aan regionale tewerkstellingsprogramma's die in aanmerking komen voor regionale of Europese financiering.

Artikel 4

De v.z.w. "Federaal Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector" wordt belast met de coördinatie, de opvolging en de evaluatie van de in artikel 3 vermelde initiatieven en stelt de financiële middelen vermeld in artikel 2 ter beschikking van de regionale centra voor vorming en vervolmaking voor de uitoefening van de initiatieven.

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten in toepassing van titel XIII, hoofdstuk VIII, afdeling 1 - inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I).

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomsten treedt in werking op 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2013.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/09/2011
Registratienr
106721
Geldig van
01/01/2011
Geldig tot
30/06/2013
Neerleggingsdatum
12/10/2011
Registratiedatum
03/11/2011
Onderwerp
tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
17/11/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/03/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
02/08/2013
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Datum CAO
14/07/2011
Registratienr
105803
Geldig van
01/01/2011
Geldig tot
30/06/2013
Neerleggingsdatum
30/08/2011
Registratiedatum
19/09/2011
Onderwerp
tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
29/09/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
20/12/2012
Gepubliceerd in het B.St. van
18/01/2013
Keywords
RISICOGROEPEN

Historiek
01/01/2021 31/12/2022 1903 Risicogroepen
01/01/2020 31/12/2020 1903 Risicogroepen
01/01/2019 31/12/2019 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2018 31/12/2018 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2017 31/12/2017 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/07/2015 31/12/2016 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2014 30/06/2015 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/07/2013 31/12/2013 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2011 30/06/2013 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2009 31/12/2010 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2007 31/12/2008 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2005 31/12/2006 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2003 31/12/2004 1903 070203 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2001 31/12/2002 1903 070203 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/1999 31/12/2000 1903 070203 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen