1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 04/04/2016
Geldig vanaf: 01/01/2014
Geldig tot: 30/06/2015

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 13 januari 2014 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 26 maart 2014 onder het nr. 120390/CO/302. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2014.

Deze CAO werd verlengd tot 31 december 2015 door de CAO van 18 juni 2015, geregistreerd op 11 augustus 2015 onder het nummer 128589/CO/302.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

Tekst van de CAO

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Artikel 2

Voor de looptijd van deze overeenkomst wordt een bijdrage van 0,10 % berekend op grond van het volledige loon van de werknemers tewerkgesteld op grond van een overeenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en de uitvoeringsbesluiten van deze wet, en gestort aan het Waarborg en Sociaal Fonds voor de hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven, opgericht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1979 gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Artikel 3

De in artikel 2 vermelde bijdrage zal aangewend worden ter ondersteuning van vormings- en opleidingsinitiatieven van personen uit risicogroepen.
Onder deze risicogroepen dient verstaan te worden:
• alle werkzoekenden ongeacht hun opleiding die in aanmerking wensen te komen voor een tewerkstelling in de horecasector;
• de werknemers tewerkgesteld in de horecasector die tengevolge van de toepassing van nieuwe technologieën of arbeidsprocessen een bij- of omscholing moeten ontvangen;
• werkzoekende jongeren;
• oudere werknemers en mindervalide werknemers;
• alle laaggekwalificeerde werknemers.
De bijdrage kan eveneens aangewend worden om deel te nemen aan regionale tewerkstellingsprogramma's die in aanmerking komen voor regionale of Europese financiering.

Artikel 4

De v.z.w. "Federaal Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector" wordt belast met de coördinatie, de opvolging en de evaluatie van de in artikel 3 vermelde initiatieven en stelt de financiële middelen vermeld in artikel 2 ter beschikking van de regionale centra voor vorming en vervolmaking voor de uitoefening van de initiatieven.

Artikel 5

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch Staatsblad van 8 april 2013), dient 0.05% van de loonmassa aan te rekenen op de voornoemde bijdrage bepaald in artikel 2, voorbehouden te worden ten gunste van één of meerdere groepen opgesomd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 februari 2013. Van de 0.05 % van de loonmassa waarvan hiervoor bepaald, dient de helft besteed te worden aan de werknemers bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit.

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten in toepassing van titel XIII, hoofdstuk VIII, afdeling 1 - inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I).

Artikel 7

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en houdt op van kracht te zijn op 1 juli 2015.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/06/2015
Registratienr
128589
Geldig van
01/07/2015
Geldig tot
31/12/2015
Neerleggingsdatum
30/06/2015
Registratiedatum
11/08/2015
Onderwerp
tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
17/08/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/04/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
14/06/2016
Keywords
RISICOGROEPEN

Datum CAO
13/01/2014
Registratienr
120390
Geldig van
01/01/2014
Geldig tot
31/12/2015
Neerleggingsdatum
24/01/2014
Registratiedatum
26/03/2014
Onderwerp
tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
15/04/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/12/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
29/01/2015
Keywords
RISICOGROEPEN

Historiek
01/01/2021 31/12/2022 1903 Risicogroepen
01/01/2020 31/12/2020 1903 Risicogroepen
01/01/2019 31/12/2019 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2018 31/12/2018 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2017 31/12/2017 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/07/2015 31/12/2016 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2014 30/06/2015 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/07/2013 31/12/2013 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2011 30/06/2013 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2009 31/12/2010 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2007 31/12/2008 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2005 31/12/2006 1903 4802 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2003 31/12/2004 1903 070203 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/2001 31/12/2002 1903 070203 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen
01/01/1999 31/12/2000 1903 070203 Bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen