14 Onbetaald familiaal verlof

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 16/11/2015
Geldig vanaf: 01/01/2002
Geldig tot: 31/12/2015

10 onbetaald familiaal verlof (pro rata voor deeltijdsen) ingeval van ziekte of ongeval van echtgenoot, kinderen of familieleden die bij bediende inwonen en vader of moeder die alleen woont.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 5 november 2002 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten "betreffende de afwezigheden". Zij werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 7 september 2003 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 november 2003. 

Deze CAO bevat bepalingen inzake onbetaald familiaal verlof.

Wij geven u hierna een uittreksel van de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), met uitsluiting van de werkgevers en de bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01).

(...)

HOOFDSTUK VII - ONBETAALD FAMILIAAL VERLOF

Artikel 8

Op voorafgaandelijk verzoek van de bediende kunnen maximum tien uitzonderlijke verlofdagen per jaar worden toegekend in geval van ziekte of ongeval :

  1. van de echtgeno(o)t(e), de kinderen of de familieleden die bij de bediende inwonen;
  2. van een vader of een moeder die alleen woont.

Voor de deeltijds tewerkgestelde bedienden wordt het maximum van tien dagen per jaar pro rata temporis berekend.

De afwezigheden dienen onmiddellijk verantwoord te worden en dienen binnen de 48 uur gevolgd te worden door een geneeskundig getuigschrift waarin vermeld staat dat de aanwezigheid van de bediende bij de zieke of gekwetste persoon noodzakelijk is.

De bedienden kunnen hun toevlucht tot deze verlofdagen slechts nemen nadat zij met de werkgever alle mogelijkheden voor een verandering of een aanpassing van hun uurrooster hebben overwogen. De verlofdagen kunnen in halve dagen opgenomen worden.

HOOFDSTUK VIII - Slotbepalingen

Artikel 9

De collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden wordt opgeheven.

Artikel 10

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2002. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
05/11/2002
Registratienr
64902
Geldig van
-
Geldig tot
01/01/2016
Neerleggingsdatum
20/11/2002
Registratiedatum
03/01/2003
Onderwerp
Afwezigheden
BS Bericht van neerlegging
16/01/2003
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/09/2003
Gepubliceerd in het B.St. van
13/11/2003
Keywords
VAKANTIEGELD, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, KLEIN VERLET, VERLOF OM DWINGENDE REDEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2016 31/12/2999 14 Verlof om dwingende redenen
01/01/2002 31/12/2015 14 Onbetaald familiaal verlof
01/04/1993 31/12/2001 14 Onbetaald familiaal verlof