14 Onbetaald familiaal verlof

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 18/09/1995
Geldig vanaf: 01/04/1993
Geldig tot: 31/12/2001

Op 17 juni en 5 september 1994 werd een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot regeling van de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten in de ondernemingen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren. Deze CAO werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 18 oktober 1994 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1995.

 

Krachtens artikel 3 en 4 van deze CAO blijven de CAO's gesloten in het Paritair Comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, waarvan de benaming werd gewijzigd in "Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren" van toepassing op de werkgevers van Groep A en hun bedienden. Zij zijn van toepassing op de werkgevers en de bedienden van Groep B vanaf 1 januari 1995. De definitie van de groepen vindt u terug in onze omzendbrief HFDST.2.2.

 

Het onbetaald familiaal verlof werd geregeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 1990 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden. Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 4 december 1990 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 december 1990. Zij werd achtereenvolgend gewijzigd door een CAO van 25 juni 1991 (KB 10 oktober 1991; BS 6 oktober 1991) en door een CAO van 29 september 1993 (KB 1 april 1994; BS 14 juni 1994).

 

Wij geven U hierna de bepalingen betreffende het onbetaald familiaal verlof.

 

A. Tekst CAO

TITEL 1 - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen.

(...)

TITEL 9 - Verlof en vakantie

(...)

HOOFDSTUK 5 - Onbetaald familiaal verlof

 

Opgelet  : deze maatregel werd verlengd vanaf 1 januari 2002 vor onbepaalde duur (zie CAO van 5 november 2002 beteffende de afwezigheidsdagen)

Artikel 64

Op voorafgaandelijk verzoek van de bediende kunnen maximum tien uitzonderlijke verlofdagen per jaar worden toegekend in geval van ziekte of ongeval :

1°    van de echtgeno(o)t(e), de kinderen of de familieleden die bij de bediende inwonen ;

2°    van een vader of een moeder die alleen woont.

Voor een deeltijds tewerkgestelde bediende wordt het maximum van tien dagen per jaar prorata temporis berekend.

De afwezigheden dienen onmiddellijk verantwoord te worden en dienen binnen 48 uur gevolgd te worden door een geneeskundig getuigschrift waarin vermeld staat dat de aanwezigheid van de bediende bij de zieke of gekwetste persoon noodzakelijk is.

De bedienden kunnen hun toevlucht tot deze verlofdagen slechts nemen nadat zij met de werkgever alle mogelijkheden voor een verandering of een aanpassing van hun uurrooster hebben overwogen.

De verlofdagen kunnen in halve dagen worden opgenomen.

(...)

TITEL 6 - Slotbepalingen

A. Minimumregels

Artikel 72

De bepalingen die voorafgaan zijn algemene regels. Zij maken slechts een verplicht minimum uit en mogen geen afbreuk doen aan bepalingen welke voor de bedienden voordeliger zijn, daar waar zulke bepalingen bestaan.

(...)

 

B. Afwijkingen

Artikel 73

§1            (...)

Bbis. Ondernemingsovereenkomsten

Artikel 73bis

Van 1 april 1993 tot 31 maart 1994 blijven de bestaande ondernemingsovereenkomsten behouden.

 

D. Overeenkomsten die vervangen worden

Artikel 75

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 1980, gesloten in het Paritair Comité voor de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 17 juni 1980, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomsten van 23 april 1982 (koninklijk besluit van 4 augustus 1982), 9 februari 1983 (geregistreerd onder het nr. 8556/CO/202), 16 juni 1988 (koninklijk besluit van 23 september 1988) en 4 juli 1989 (geregistreerd onder het nr. 23790/CO/202), met uitzondering van de artikelen 59 en 60 die van kracht blijven.

 

E. Geldigheid

Artikel 76

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 mei 1990. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

(...)

B. Commentaar

Maximum tien dagen afwezigheid wegens familiale redenen per jaar kunnen beschouwd worden als gelijkgestelde dagen voor de sociale zekerheid.

 

 

 


Historiek
01/01/2016 31/12/2999 14 Verlof om dwingende redenen
01/01/2002 31/12/2015 14 Onbetaald familiaal verlof
01/04/1993 31/12/2001 14 Onbetaald familiaal verlof