14 Verlof om dwingende redenen

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 16/11/2015
Geldig vanaf: 01/01/2016

De bedienden kunnen hun toevlucht tot deze verlofdagen slechts nemen nadat zij met de werkgever alle mogelijkheden voor een verandering of een aanpassing van hun uurrooster hebben overwogen. De verlofdagen kunnen in halve dagen opgenomen worden.

De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn omwille van een niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die zijn dringende en noodzakelijke tussenkomst vereist, en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

1. Wettelijk regime

1.1. Duur van de afwezigheid

De nodige tijd met een maximum van 10 arbeidsdagen per kalenderjaar. Voor deeltijdse werknemers wordt de maximumduur in verhouding gebracht tot de duur van de arbeidsprestaties.

1.2. Voorbeeldlijst van dwingende reden

  • ziekte, ongeval, hospitalisatie van een persoon die met de werknemer onder hetzelfde dak woont of van een aan- en bloedverwant in de eerste graad die niet met de werknemer samenwoont;
  • ernstige materiële beschadiging aan de bezittingen van de werknemer;
  • bevel tot verschijning in persoon in een rechtszitting wanneer de werknemer partij is in het geding;
  • andere gebeurtenissen vastgesteld in onderling akkoord, in een collectieve arbeidsovereenkomst, in het arbeidsreglement, in de arbeidsovereenkomst.

1.3. Loon

Deze afwezigheden worden niet bezoldigd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. PC 202 (buiten 202.01)

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 21 september 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de afwezigheden (nr 130016/CO/202).

Op voorafgaandelijk verzoek van de bediende kunnen maximum tien uitzonderlijke verlofdagen per jaar worden toegekend in geval van ziekte of ongeval:

  1. van de echtgeno(o)t(e), de kinderen of de familieleden die bij de bediende inwonen;
  2. van een vader of een moeder die alleen woont.

Voor de deeltijds tewerkgestelde bedienden wordt het maximum van tien dagen per jaar pro rata temporis berekend.

De afwezigheden dienen onmiddellijk verantwoord te worden en dienen binnen de 48 uur gevolgd te worden door een geneeskundig getuigschrift waarin vermeld staat dat de aanwezigheid van de bediende bij de zieke of gekwetste persoon noodzakelijk is.

De bedienden kunnen hun toevlucht tot deze verlofdagen slechts nemen nadat zij met de werkgever alle mogelijkheden voor een verandering of een aanpassing van hun uurrooster hebben overwogen. De verlofdagen kunnen in halve dagen opgenomen worden.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/09/2015
Registratienr
130016
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
05/10/2015
Registratiedatum
09/11/2015
Onderwerp
afwezigheden
BS Bericht van neerlegging
07/12/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
25/03/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
28/04/2016
Keywords
VAKANTIEGELD, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, KLEIN VERLET, VERLOF OM DWINGENDE REDEN, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2016 31/12/2999 14 Verlof om dwingende redenen
01/01/2002 31/12/2015 14 Onbetaald familiaal verlof
01/04/1993 31/12/2001 14 Onbetaald familiaal verlof