1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 19/05/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022

Openbaar vervoer:

 • Loonplafond: neen.
 • Minimale afstand: neen.
 • Bedrag:
  • trein: volgens schaal van de NAR.
  • andere openbare vervoermiddelen:
   • prijs in verhouding tot de afstand: volgens de intersectorale barema voor een overeenstemmende afstand, zonder 80 % van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden;
   • eenheidsprijs: 71,80 % van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder het bedrag van de intersectorale barema voor een afstand van 11 km te overschrijden voor wat het gecombineerd gemeenschappelijk openbaar vervoer betreft.

Privé-vervoer: geen tussenkomst.

(Elektrische) fiets:

 • Loonplafond: neen.
 • Minimale afstand: neen.
 • Bedrag: 0,24 EUR/km tot maximum 40 km heen- en terugreis.

In het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel werd op 20 januari 2022 een CAO gesloten, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van bedienden (nr. 172544/CO/201).

1. Gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen

De werkgevers kennen een tussenkomst in de kosten van gemeenschappelijk vervoer van de bedienden toe.

Het bedrag van de tussenkomst wordt vastgesteld:

Voor wat het door de NMBS georganiseerde vervoer betreft: de tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs zal berekend worden op basis van het barema, dat is opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit dat getroffen werd in uitvoering van de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden (Belgisch Staatsblad van 31 juli 1962).

Voor wat het gemeenschappelijk openbaar vervoer betreft, met uitzondering van het treinvervoer: de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen zal vastgesteld worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten:

 • wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de bijdrage van de werkgever gelijk aan de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een overeenstemmende afstand, zonder evenwel 80 % van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden;
 • wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 71,8 % van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een afstand van 11 km te overschrijden voor wat het gecombineerd gemeenschappelijk openbaar vervoer betreft.

Ingeval de bediende gebruik maakt van een combinatie van de trein en één of meerdere andere gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen dan de trein, en er wordt slechts één vervoerbewijs betaald voor het geheel van de afstand zonder dat in dit vervoerbewijs een onderverdeling wordt gemaakt per gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel, zal de bijdrage van de werkgever gelijk zijn aan de werkgevesrtussenkomst in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement.

In elk ander geval dat de bediende meer dan één gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruikt dan voorzien in de voorgaande paragraaf, wordt de bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afstand als volgt berekend: nadat met betrekking tot elk afzonderlijk gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel waarvan de bediende gebruik maakt de bijdrage van de werkgever is berekend overeenkomstig de voorafgaande bepalingen, worden aldus bekomen bedragen bij elkaar opgeteld om de bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afgelegde afstand vast te stellen.

2. Fietsvergoeding

Vanaf 1 november 2019 kennen de werkgevers een tegemoetkoming toe van 0,24 EUR per km tot maximum 40 km heen- en terugreis voor de bedienden die hun verplaatsingen van de woonst naar het werk maken per fiets of elektrische fiets.

3. Tijdstip van terugbetaling

De terugbetaling van de vervoerkosten zullen minstens éénmaal per maand geschieden of ter gelegenheid van de betaalperiode die in de onderneming gebruikelijk is voor de vervoerbewijzen die geldig zijn voor een week.

4. Modaliteiten van terugbetaling

De tussenkomst van de werkgever in de kosten van gemeenschappelijk vervoer zal worden betaald op voorlegging van de vervoerbewijzen uitgereikt door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en/of de andere maatschappijen van gemeenschappelijk openbaar vervoer.

De tussenkomst van de werkgever in de fietsvergoeding gebeurt op voorlegging van een door de bediende ondertekende verklaring waarin verklaard wordt op welke dagen de verplaatsing van de woonplaats naar het werk werd gemaakt, evenals de opgave van het aantal gereden km. De werkgevers mogen op elk ogenblik nagaan of deze verklaring met de werkelijkheid strookt.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/01/2022
Registratienr
172544
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
20/01/2022
Registratiedatum
09/05/2022
Onderwerp
Vervoerskosten
BS Bericht van neerlegging
20/05/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/01/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
27/03/2023
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN / VERHUISVERGOEDING
Tekst aangepast op
11/05/2022

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/07/2020 31/12/2021 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
23/10/2019 30/06/2020 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/08/2017 22/10/2019 1201 Tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten van de bedienden
01/01/2016 31/07/2017 1201 Tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten van de bedienden
01/01/2016 31/12/2015 1201 Tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten van de bedienden
01/01/2012 31/12/2015 1201 Tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten van de bedienden
01/01/2012 31/12/2011 1201 Tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten van de bedienden
01/02/2009 31/12/2011 1201 Tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten van de bedienden
01/10/2007 31/01/2009 1201 Tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten van de bedienden
01/01/2002 30/09/2007 1201 Tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten van de bedienden
01/07/2001 31/12/2001 1201 12 Tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten van de bedienden
01/04/2001 30/06/2001 1201 12 Tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten van de bedienden
01/01/1993 31/03/2001 1201 12 Tussenkomst van de werkgevers in de vervoerkosten van de bedienden