Mobiliteitsvergoeding: indexeringsmechanisme eindelijk gekend!

article image Van 
94150

De cataloguswaarde waarop het bedrag van de mobiliteitsvergoeding en het belastbare voordeel ervan worden berekend, moet elk jaar worden geïndexeerd. Het indexeringsmechanisme werd eindelijk gepubliceerd en de berekeningen kunnen worden uitgevoerd.

De mobiliteitsvergoeding (ook “cash for car” genoemd) laat de werknemer toe om zijn bedrijfswagen die hij ook privé mag gebruiken, in te ruilen voor een som geld, de mobiliteitsvergoeding genoemd.

1. Herhaling van de basisprincipes

1.1. Bedrag van de mobiliteitsvergoeding

De mobiliteitsvergoeding is gelijk aan 20% van 6/7 van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen (jaarlijks bedrag).

Dit bedrag wordt:

  • verhoogd met 20% als de brandstofkosten (geheel of gedeeltelijk) ten laste werden genomen door de werkgever. Met andere woorden: in dat geval is de mobiliteitsvergoeding gelijk aan 24%  van 6/7 van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen;
  • verminderd als de werknemer financieel tussenkwam in het voordeel van de bedrijfswagen. In dat geval wordt het laatste maandbedrag vermenigvuldigd met 12 om het bedrag te bekomen dat van de mobiliteitsvergoeding moet worden afgetrokken.

1.2. Sociale behandeling

De mobiliteitsvergoeding die aan alle voorwaarden voldoet, wordt niet als loon beschouwd. Er moeten dus geen gewone sociale zekerheidsbijdragen worden betaald.

De werkgever moet wel een solidariteitsbijdrage betalen zoals dit het geval was voor de bedrijfswagen. Ze is gelijk aan het bedrag van de solidariteitsbijdrage die verschuldigd was tijdens de maand die de toekenning van de mobiliteitsvergoeding voorafgaat en wordt op dezelfde wijze geïndexeerd.

1.3. Fiscale behandeling

De mobiliteitsvergoeding is een belastbaar voordeel waarop bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden.

De waarde van dit belastbaar voordeel is gelijk aan 4% van 6/7 van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen (jaarlijks bedrag) min de eigen bijdrage die de werknemer desgevallend betaalde.

Het bepaalde voordeel mag nooit lager liggen dan 820 EUR per jaar (te indexeren : voor 2019 wordt een geïndexeerd bedrag van 1.340 EUR vooropgesteld).

2. Indexatie

2.1. Wat moet men indexeren?

De cataloguswaarde die als berekeningsbasis van de mobiliteitsvergoeding (bedrag) dient EN het belastbare voordeel moeten elk jaar op 1 januari worden geïndexeerd.

Een koninklijk besluit dat de berekeningswijze van deze indexatie nog moest bepalen, verscheen op 16 april 2019 in het Belgisch Staatsblad.

2.2. Indexeringsmechanisme

De te indexeren catalogusprijs (dat is de catalogusprijs die vorig jaar als basis diende voor de berekening van de mobiliteitsvergoeding of desgevallend de catalogusprijs die op 1 januari van het voorgaande jaar reeds werd geïndexeerd) wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt.

Thans geldende catalogusprijs x coëfficiënt = geïndexeerde catalogusprijs

Deze coëfficiënt wordt berekend op basis van de afgevlakte mobiliteitsindex (nieuw indexcijfer dat  de evolutie weergeeft van de kosten voor het personenvervoer in de gezondheidsindex, berekend door de Federale Overheidsdienst Economie).

De coëfficiënt die op 1 januari 2019 van toepassing is, bedraagt 1,0188.

Deze coëfficiënt bekomt men door de afgevlakte mobiliteitsindex van de maand december 2018 (101,86) te delen door de afgevlakte mobiliteitsindex van de maand december 2017 (99,98).

2.3. Vanaf wanneer?

Dit indexeringsmechanisme treedt in werking vanaf 1 januari 2019. De mobiliteitsvergoedingen toegekend in 2018 zullen bijgevolg met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 voor de eerste maal worden geïndexeerd.

De klanten die bij Group S aangesloten zijn en op wie deze maatregel van toepassing is, zullen persoonlijk worden verwittigd teneinde de correcties uit voeren.

2.4. Wat geeft dit concreet?

We nemen het volgende voorbeeld: bedrijfswagen met een cataloguswaarde van 39 500 EUR, tankkaart inbegrepen.

 

2018

2019

Bedrag mobiliteitsvergoeding

39 500 x 24% x 6/7 = 8125,71 EUR

(39 500 x 1,0188) x 24% x 6/7 = 8278,47 EUR

Belastbaar voordeel

39 500 EUR x 4% x 6/7 = 1354,28 EUR

(39 500 x 1,0188) x 4% x 6/7 = 1379,74 EUR

Bronnen: Koninklijk besluit van 7 april 2019 ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, BS 16 april 2019. Mobiliteitsindex, Bericht, BS 16 april 2019.