Bedrijfswagen: zal het voordeel van alle aard in 2021 uiteindelijk hoger zijn?

Van 

In zijn FAQ spreekt de fiscus zich uit over de CO2-uitstoot die in aanmerking moet worden genomen vanaf 1 januari 2021.


100470

Sinds 1 september 2018 worden alle nieuwe wagens getest volgens de WLTP-procedure die de NEDC-procedure vervangt. Als men de twee procedures vergelijkt, dan geeft de WLTP een CO2-uitstoot die ongeveer 20% hoger is dan het resultaat van de NEDC.

Toch waren de CO2-waarden NEDC of NEDC 2.0 (voor voertuigen waarvoor de uitstoot nu volgens de WLTP-norm wordt berekend) verder gebruikt voor de berekening van de (para)fiscaliteit van bedrijfswagens en dit tot 31 december 2020: zie ons artikel van 12 oktober 2018.

De fiscus heeft zich uitgesproken over de berekeningswijze van het fiscale voordeel van alle aard vanaf 1 januari 2021.

1. Geen verplichting meer om een NEDC 2.0-waarde te berekenen

Vanaf 1 januari 2021 mogen (optioneel) de autoconstructeurs voor WLTP-wagens nog een NEDC 2.0-waarde berekenen, maar moeten ze dit niet meer doen, behalve voor nieuwe personenauto's waarvan de gemeten NEDC CO2-waarde minder dan 50 gram CO2 per kilometer bedraagt.

Concreet betekent dit dat er vanaf 1 januari 2021 voertuigen in omloop zullen zijn die:

  • nog gehomologeerd zijn volgens de oude NEDC-test en waarvoor de autoconstructeur dus enkel een NEDC-waarde ('NEDC 1.0') heeft vermeld op het gelijkvormigheidsattest (verder COC);
  • gehomologeerd zijn volgens de nieuwe WLTP-test en waarvoor de autoconstructeur zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde heeft vermeld op het COC;
  • gehomologeerd zijn volgens de nieuwe WLTP-test en waarvoor de autoconstructeur enkel een WLTP-waarde heeft vermeld op het COC.

2. Te gebruiken CO2-uitstootgehalte voor het voordeel van alle aard

Aangezien de wettekst evenwel niet verduidelijkt of het daarbij moet gaan om de NEDC-waarde dan wel om de WLTP-waarde, is de fiscus van oordeel dat rekening moet worden gehouden met:

  • de NEDC 1.0 CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft;
  • de WLTP CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft;
  • de NEDC 2.0 CO2-waarde of de WLTP-CO2-waarde (vrije keuze) wanneer het voertuig zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde heeft.

Voertuig

CO2 voor VAA

één NEDC-waarde (NEDC 1.0)

CO2-waarde NEDC 1.0

één WLTP-waarde

CO2-waarde WLTP

NEDC 2.0-waarde EN WLTP-waarde

Vrije keuze: CO2 NEDC 2.0-waarde of CO2 WLTP-waarde

3. Raadpleging van het COC

Om na te gaan of een voertuig over 2 CO2-uitstootgehaltes (WLTP en NEDC 2.0) beschikt, kan het COC van het voertuig worden geraadpleegd.

Het COC van een voertuig met 2 CO2-uitstootgehaltes vermeldt namelijk zowel een tabel (rubriek 49.1) met NEDC-verbruiks- en CO2-waarden, als een tabel (rubriek 49.4) met WLTP-verbruiks- en CO2-waarden.

Als het COC zowel de WLTP-uitstoot als de NEDC 2.0-uitstoot vermeldt, dan kan de werkgever de NEDC 2.0-waarde (lager dan de WLTP-waarde) blijven gebruiken voor de berekening van het voordeel van alle aard vanaf 1 januari 2021.

De constructeurs zijn vanaf 1 januari 2021 evenwel niet meer verplicht om de NEDC 2.0-waarde te vermelden.

Als ze dit niet doen, dan moet de WLTP-waarde worden gebruikt en zal het voordeel van alle aard voor de werknemer hoger zijn. Dat zal ook resulteren in een lagere aftrekbaarheid van de kosten voor de werkgever.

4. In afwachting van andere regels?

De fiscus verduidelijkt dat voornoemd standpunt van toepassing is totdat ter zake eventueel nieuwe wettelijke schikkingen worden genomen. Tot op heden heeft de wetgever nog geen nieuwe maatregel genomen.

5. Valse hybrides

Een van de elementen om te weten of een voertuig een valse hybride is, is de CO2-drempel van 50 g/km: zie ons artikel van 24 oktober 2019.

Door deze drempel is het mogelijk dat een voertuig geen valse hybride is in 2020 (NED) maar dit wel zal zijn in 2021 (WLTP).

De fiscus heeft bevestigd dat wat vermeld staat onder punt 2 hierboven ook van toepassing is op de drempel van 50 g die bepaalt of een voertuig tot de categorie van de valse hybride behoort.

Als het hybride voertuig dus zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde heeft, is er, om de drempel van 50 g/km te berekenen, een keuze mogelijk tussen de NEDC 2.0-waarde en de WLTP-waarde.

6. En de RSZ?

De werkgever is een solidariteitsbijdrage verschuldigd die bestaat uit een forfaitair maandelijks bedrag, voor het privégebruik van een bedrijfswagen die rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking wordt gesteld.

Deze bijdrage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen.

Voor 2021 heeft de RSZ zich nog altijd niet uitgesproken over de toe te passen norm. Van zodra we hierover meer informatie hebben, komen we daar onmiddellijk op terug.

Het is dus nog niet mogelijk te weten of het voordeel uiteindelijk hoger zal zijn voor de wagens ‘na 2020’. Dit zal afhangen van wat de autoconstructeurs zullen doen en van wat de regering zal beslissen.

Bron: Nieuwe berekeningsregels en FAQ. Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, FAQ nr. 41.

 

jQuery(function ($) { if (!document.getElementById("searchresult")) { $("#keywordsection").hide(); } });