08 Tewerkstelling tijdens weekends en feestdagen

Paritair (sub-)Comité nr.:
309.00.00-00.00

Bijwerking: 09/04/2014
Geldig vanaf: 01/01/2014

In het Paritair Comité voor de beursvennootschappen werd er op 18 februari 2002 een CAO gesloten betreffende de tewerkstelling tijdens weekends en feestdagen. Deze CAO werd algemeen verbindend verklaard door het KB van 14 maart 2003 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2003.

Zij werd gewijzigd door een CAO van 3 december 2013. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 18 februari 2014 onder het nummer 119516/CO/309. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2014.

De wijzigingen gebracht aan de artikelen 2 b) en 3 treden in werking op 1 januari 2014

We geven U hierna de integrale tekst van de CAO aangevuld met de doorgevoerde wijzigingen.

Inleiding

De partijen zijn er zich van bewust dat deze overeenkomst probeert de arbeidstijd tijdens de weekends en de feestdagen in te delen, hoewel deze prestaties afwijken van het wettelijke principe. De partijen komen overeen dat het terugvallen op zulke prestaties uitzonderlijk moet blijven.

Het aantal werknemers dat tijdens weekends en feestdagen moet werken zal beperkt worden tot het minimumaantal dat nodig is voor de goede werking van de onderneming zonder dat 20 % van het personeel mag overschreden worden. Het terugvallen op deze prestaties moet uitzonderlijk blijven.

De sociale partners verwijzen naar het koninklijk besluit van 4 december 1998 dat het de Nationale Bank van België en de kredietinstellingen gevestigd in België toestaat sommige werknemers sommige zon- en feestdagen tewerk te stellen rekening houdend met de uitzonderlijke opening van de beurs in Europa en New York.

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor de beursvennootschappen (PC 309).

Artikel 2 - Principe

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de hieronder vermelde prestaties:

Artikel 3 - Voorafstaande informatie

Rekening houdend met het feit dat de sector hoofdzakelijk bestaat uit kleine ondernemingen waar slechts zelden een vakbondsafvaardiging bestaat, zal, ingeval er op weekends of feestdagen moet worden gewerkt, zoals bepaald door deze overeenkomst, de werkgever voorafgaand de sociale partners moeten verwittigen.

LBC : Stefaan DECOCK
e-mail : sdecock@acv-csc.be

BBTK-Setca : Pia DESMET
e-mail : pdesmet@bbtk-abvv.be

ACLVB-CGSLB : Tom VAN DROOGENBROECK
e-mail : tom.van.droogenbroeck@aclvb.be

CNE: Patrick VANDEN BOSSCHE
e-mail : patrick.vandenbossche@acv-csc.be

Artikel 4 - Loon

De prestaties bedoeld in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden als volgt vergoed:

Weekends en feestdagen:

De keuze wordt aan de werknemers gelaten.

Artikel 5 - Naleving van de reglementering

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de hiërarchie van de rechtsbronnen doet deze overeenkomst geen afbreuk aan de bestaande voordeligere ondernemingsakkoorden voor de werknemers.

Artikel 6 - Geldigheid

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2002. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd. Elk van de ondertekenende partijen kan ze opzeggen met een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het paritair comité. 

Commentaar: De wijzigingen gebracht aan de artikelen 2 b) en 3 treden in werking op 1 januari 2014

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
03/12/2013
Registratienr
119516
Geldig van
01/01/2014
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
20/12/2013
Registratiedatum
18/02/2014
Onderwerp
tewerkstelling tijdens de weekends en feestdagen
BS Bericht van neerlegging
10/03/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
31/08/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
28/11/2014
Keywords
BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG

Datum CAO
18/02/2002
Registratienr
62129
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
13/03/2002
Registratiedatum
18/04/2002
Onderwerp
tewerkstellingstelling tijdens weekends en feestdagen
BS Bericht van neerlegging
04/05/2002
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
14/03/2003
Gepubliceerd in het B.St. van
19/06/2003
Keywords
ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN

Historiek
01/01/2014 31/12/2999 08 Tewerkstelling tijdens weekends en feestdagen
01/01/2002 31/12/2013 08 Tewerkstelling tijdens weekends en feestdagen
Terug