4001 Deeltijdse arbeid - arbeidsduur

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 12/06/2018
Geldig vanaf: 01/01/2018
Geldig tot: 31/12/2021

  • Minimale wekelijkse arbeidsduur: minimum 10u/week;
  • Minimale werkperiode: minimum 2u/werkperiode.

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 25 juni 1997 een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 7 gesloten in uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 betreffende de arbeidsduur en arbeidsduurvermindering.  Zij werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 25 mei 1999 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 december 1999.

Zij werd gewijzigd door een cao van 20 december 2017 (registratienummer 144670/CO/302), verbeterd door een beslissing van 18 mei 2018.

De nieuwe bepalingen treden in werking op 1 januari 2018.

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de arbeidsduur voor deeltijds tewerkgestelde werknemers.  Voor de bepalingen inzake arbeidsduur in PC 302, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 0701.

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder “werknemers” verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

(...)

HOOFDSTUK III – De arbeidsduur

(...)

Artikel 9

Bij toepassing van art. 11bis, zevende lid van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten mag de wekelijkse arbeidsduur van de deeltijdse werknemers niet minder zijn dan 10 uur per week in de ondernemingen waar het gebruik van die afwijking gemeld is overeenkomstig art. 10bis van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 10

Bij toepassing van artikel 21 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 mag de minimale duur van de werkperiode niet minder zijn dan 2 uur in de ondernemingen waar het gebruik van die afwijking gemeld is overeenkomstig art. 10bis van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 10bis

§1. De werkgever die wenst gebruik te maken van de afwijkingen vermeld in artikel 9 en 10 dient het gebruik ervan in de onderneming op gemotiveerde wijze te melden Paritair Comité.

§2. De melding gebeurt aan de hand van het modeldocument dat door het Paritair Comité wordt goedgekeurd.

§3. Het Paritair Comité maakt deze melding over aan de Adviesgroep Afwijkingen die een lijst bijhoudt van alle ondernemingen die gebruik maken van de afwijking.

§4. Wanneer een misbruik van de afwijking op de minimale arbeidsduur voor deeltijdse arbeid wordt vastgesteld, wordt dit gemeld aan de Adviesgroep Afwijkingen.  De Adviesgroep Afwijkingen beslist met eenparigheid van stemmen of de toelating tot afwijking wordt ingetrokken.

Een nieuwe toelating tot afwijking kan enkel op aanvraag van de werkgever en bij eenparigheid van de Adviesgroep Afwijkingen worden toegekend.

§5. De Adviesgroep bepaalt bij eenparigheid de te volgen procedures.

(...)

HOOFDSTUK VI - Slotbepalingen

Artikel 21

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de volgende collectieve arbeidsovereenkomsten en beslissingen:

  1. (...)
  2. (...)
  3. de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 1991, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de arbeidsduur voor deeltijds tewerkgestelde werknemers, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 november 1991.

Artikel 22

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 1998, met uitzondering van de artikelen 9 en (...) die in werking treden op 1 juli 1997.

Commentaar: De nieuwe bepalingen treden in werking op 1 januari 2018.

Zij wordt gesloten voor een onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen met drie maanden, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Bijlage

MELDING AFWIJKING PER ONDERNEMING MET BETREKKING TOT DE MINIMALE ARBEIDSDUUR

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/12/2017
Registratienr
144670
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
22/12/2017
Registratiedatum
22/02/2018
Onderwerp
minimale arbeidsduur
BS Bericht van neerlegging
05/03/2018
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/08/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
29/08/2018
Keywords
DEELTIJDSE ARBEID

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 4001 Deeltijdse arbeid - minimale arbeidsduur
01/01/2018 31/12/2021 4001 Deeltijdse arbeid - arbeidsduur
01/07/1997 31/12/2017 4001 Deeltijdse arbeid - arbeidsduur