4001 Deeltijdse arbeid - arbeidsduur

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 26/02/2018
Geldig vanaf: 01/07/1997
Geldig tot: 31/12/2017

Minimale wekelijkse arbeidsduur

  • Minimum 10u/week

Minimale werkperiode

  • Minimum 2u/werkperiode

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 25 juni 1997 een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 7 gesloten in uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 betreffende de arbeidsduur en arbeidsduurvermindering.  Zij werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 25 mei 1999 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 december 1999.

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de arbeidsduur voor deeltijds tewerkgestelde werknemers.  Voor de integrale tekst van de CAO nr. 7 van 25 juni 1997, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 0701.

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder “werknemers” verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

(...)

HOOFDSTUK III – De arbeidsduur

(...)

Artikel 9

Bij toepassing van artikel 182 van de programmawet van 22 december 1989 mag de wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemer die in de arbeidsovereenkomst gesloten voor deeltijdse arbeid is overeengekomen, niet lager liggen dan tien uren.

Artikel 10

Bij toepassing van artikel 189 van de programmawet van 22 december 1989 mag in de ondernemingen de duur van elke werkperiode niet korter zijn dan twee uren. 

(...)

HOOFDSTUK VI - Slotbepalingen

Artikel 21

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de volgende collectieve arbeidsovereenkomsten en beslissingen:

  1. (...)
  2. (...)
  3. de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 1991, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de arbeidsduur voor deeltijds tewerkgestelde werknemers, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 november 1991.

Artikel 22

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 1998, met uitzondering van de artikelen 9 en (...) die in werking treden op 1 juli 1997.

Zij wordt gesloten voor een onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door elk van de partijen met drie maanden, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.


Historiek
01/01/2022 31/12/2050 4001 Deeltijdse arbeid - minimale arbeidsduur
01/01/2018 31/12/2021 4001 Deeltijdse arbeid - arbeidsduur
01/07/1997 31/12/2017 4001 Deeltijdse arbeid - arbeidsduur