040101 Loonvoorwaarden

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 28/09/2022
Geldig vanaf: 01/10/2022

De loonvoorwaarden (regels, bedragen en premies) worden in het hoofdstuk omschreven.

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 11 februari 2008 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling van de minimumlonen in de horecasector (registratienummer 87298/CO/302).

Deze CAO werd gewijzigd door:

 

De nieuwe bepalingen treden in werking op 1 januari 2016.

In hetzelfde paritair comité werd een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot verduidelijking van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008 op:

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 3 februari 2022 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende een conventionele loonsverhoging.  (nr. 173144/CO/302).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden.

Voor de geactualiseerde bedragen, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

1. Conventionele verhoging

Met ingang van 1 oktober 2022 worden de sectorale minimumloonschalen en de reële bruto uur- en maandlonen verhoogd met 0,4 %.

 

2. CAO tot vaststelling van de minimumlonen in de horecasector

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

§1. Deel 1, 3 en 4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf met uitzondering van de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die in het kader van de uitvoering van een aannemingscontract of van een openbare aanbesteding, gedurende een looptijd van meer dan 7 aaneensluitende kalenderdagen, activiteiten uitoefenen van bereiding en/of bediening van maaltijden en drank, met of zonder bijkomende diensten, en de ondernemingen die in uitvoering van een ondernemingsovereenkomst toepassing geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005 met betrekking tot de dynamische toepassing in de bedrijven voor collectieve restauratie van het sectorale loonrooster en in zoverre de bepalingen van deel 2, artikel 8 en 9 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst op hen niet van toepassing zijn en zij niet het statuut van bediende hebben in de betrokken onderneming.

§2. Deel 2, 3 en 4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die in het kader van de uitvoering van een aannemingscontract of van een openbare aanbesteding, gedurende een looptijd van meer dan 7 aaneensluitende kalenderdagen, activiteiten uitoefenen van bereiding en/of bediening van maaltijden en drank, met of zonder bijkomende diensten, en de ondernemingen die in uitvoering van een ondernemingsovereenkomst toepassing geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005 met betrekking tot de dynamische toepassing in de bedrijven van collectieve restauratie van het sectorale loonrooster en inzoverre de bepalingen van deel 2 artikel 8 en 9 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst op hen niet van toepassing zijn en zij niet het statuut van bediende hebben in de betrokken onderneming.

§3. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers die bezoldigd worden op basis van een vast loon.

§4. Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst dient samen gelezen te worden met de collectieve arbeidsovereenkomst houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector.

Commentaar: voor de bepalingen betreffende de functieclassificatie  verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 03.

HOOFDSTUK II - Begrippenkader

Artikel 2

Voor de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder:

  1. Loonschaal: een schaal van minimumuurlonen.  Aan elke functiecategorie is één (1) loonschaal gekoppeld.  Onder minimumuurlonen dient verstaan te worden het bruto minimumuurloon voor werknemers vergoed op basis van een vast loon, tewerkgesteld in de 38-uren week. 
  2. Loonbarema: de negen loonschalen vormen het sectorale loonbarema.
  3. Inschalen: een werknemer op basis van zijn referentiefunctie indelen in een functiecategorie zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector.
  4. Maandloon: onder maandloon wordt verstaan het minimumuurloon vermenigvuldigd met 164,6666 en afgerond op twee decimalen in het stelsel van de 38-uren week.

DEEL 1: Sectorale minimumuur- en maandlonen

Artikel 3

§1. Op 1 januari 2007 zijn de hiernavolgende minimumuurlonen van toepassing:

Commentaar: de minimumuurlonen van toepassing op 01/01/2007 werden u medegedeeld in onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

§2. Op 1 oktober 2007 worden de instapjaren (-3, -2, -1) met de daaraan gekoppelde minimumuurlonen in het loonbarema van toepassing op 1 januari 2007 geschrapt.

De werknemers, die ingeschaald zijn in een van de instapjaren zoals vermeld in artikel 22 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997 tot invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen in de horecasector, worden op 1 oktober ingeschaald op de nullijn van dezelfde functiecategorie, en dit voor een periode van 6 maanden te rekenen vanaf 1 oktober 2007.

Voor het bepalen van het aantal functiejaren die een werknemer effectief heeft verworven, zullen de doorlopen instapjaren niet in aanmerking genomen worden.

Op 1 oktober 2007 wordt het loonbarema vervat in §1 als gevolg van eerder vermelde bepalingen vervangen door het hiernavolgende loonbarema:

Commentaar: de minimumuurlonen van toepassing op 01/10/2007 werden u medegedeeld in onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

Op 1 december 2014 zal het onderhavig loonbarema van toepassing zijn, te verhogen met de indexeringen en eventuele intussen toegekende sectorale verhogingen.

 Functiejaren Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
 9,5731 9,5731 9,6291 10,0719 10,6706 10,9535 12,5532 13,5562 14,4429
 1  10,0069 10,0069 10,1003 10,5628 11,0748 11,4036 12,7020 13,7107 14,6040
 2  10,2070 10,2070 10,3023 10,8254 11,3144 11,6877 12,8550 13,8695 14,7678
 3  10,3950 10,3950 10,5263 11,0263 11,5001 11,9134 13,0087 14,0272 14,9285
 4  10,5302 10,5302 10,7012 11,1334 11,6307 12,0861 13,1595 14,1856 15,0937
 5  10,5302 10,5302 10,7744 11,2814 11,7053 12,1972 13,3145 14,3465 15,2596
 6  10,5302 10,5302 10,8493 11,2814 11,7799 12,3119 13,4667 14,5045 15,4224
 7  10,5302 10,5302 10,8493 11,4295 11,8544 12,4265 13,6232 14,6668 15,5898
 8  10,5302 10,5302 10,8493 11,4295 11,9290 12,5376 13,7803 14,8299 15,7559
 9  10,6260 10,6260 10,9456 11,5302 12,0357 12,6472 13,9058 14,9655 15,9003
 10                  
 11                  
 12                  
 13                  
 14  10,7217 10,7217 11,0419 11,6310 12,1424 12,7567 14,0314 15,1010 16,0448
 15                  
 16                  
 17                  
 18                  

§4. Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2 1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie.  Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten.  Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

Artikel 4

Teneinde het loonbarema vermeld in artikel 3 § 3 op 1 december 2014 te bereiken, worden de minimumuurlonen zoals vermeld in artikel 3 § 2 in uitvoering van onderhavig tijdschema en met aangeduide percentages met de corresponderende bedragen verhoogd.

 Cat.  1/10/2007 1/01/2009 1/01/2010 1/01/2011 1/01/2012 1/01/2013 1/01/2014 1/12/2014
 1, 2, 3  40 % 30 % 30 %  *3          
 4, 5, 6  20 %  16 %  16 % 16 % 16 % 16 %  *3    
 7, 8, 9  *1  25 %  25 %  25 %  25 %        
 7, 8, 9  *2  12,5 %  12,5 %  12,5 %  12,5 %  12,5 %  12,5 % 12,5 % 12,5 %  *3

*1 = dit eerste percentage heeft betrekking op het verschil tussen het huidige loonbarema en het "cateringbarema"

*2 = dit tweede percentage heeft betrekking op het "cateringbarema" en het te bereiken nieuwe loonbarema

*3 = op de respectievelijke data zullen de van toepassing zijnde minimumlonen vermeld in artikel 3 § 2 verhoogd worden tot de minimumlonen vermeld in artikel 3 § 3 geïndexeerd en verhoogd met eventuele sectorale verhogingen.

§1A. Op 1 oktober 2007 worden de van toepassing zijnde minimumuurlonen zoals vermeld in §2 van artikel 3 verhoogd met hiernavolgende bedragen:

Commentaar: de minimumuurlonen van toepassing op 1 oktober 2007 werden u medegedeeld in onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

Op 1 oktober 2007 zal het loonbarema van toepassing zijn zoals vermeld in bijlage 1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

§2. Op 1 januari 2009 worden de van toepassing zijnde minimumuurlonen voor indexering verhoogd met hiernavolgende bedragen:

Commentaar: de minimumuurlonen van toepassing op 1 januari 2009 werden u medegedeeld in onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

Op 1 januari 2010 worden de van toepassing zijnde minimumuurlonen voor indexering verhoogd met hiernavolgende bedragen:

Commentaar: de minimumuurlonen van toepassing op 1 januari 2010 werden u medegedeeld in onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

Op 1 januari 2011 worden de van toepassing zijnde minimumuurlonen voor indexering verhoogd met hiernavolgende bedragen:

Functie-

jaren

Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
      0,0479 0,0998 0,0960 0,2028 0,2593 0,3091
 1       0,1168 0,1549 0,1536 0,2440 0,3011 0,3518
 2       0,1588 0,1836 0,1847 0,2518 0,3098 0,3610
 3       0,1718 0,2038 0,2064 0,2598 0,3182 0,3698
 4       0,1889 0,2151 0,2197 0,2674 0,3268 0,3792
 5       0,1935 0,2174 0,2231 0,2755 0,3357 0,3888
 6       0,1935 0,2198 0,2270 0,2834 0,3442 0,3979
 7       0,1980 0,2221 0,2310 0,2917 0,3532 0,4076
 8       0,1980 0,2245 0,2344 0,3001 0,3624 0,4171
 9       0,1949 0,2320 0,2375 0,3045 0,3681 0,4240
 10       0,1853 0,2224 0,2232 0,2933 0,3569 0,4127
 11       0,1758 0,2128 0,2088 0,2821 0,3456 0,4015
 12       0,1662 0,2032 0,1944 0,2708 0,3344 0,3902
 13       0,1566 0,1936 0,1800 0,2483 0,3119 0,3678
 14       0,1631 0,2011 0,1832 0,2552 0,3207 0,3783
 15       0,1536 0,1915 0,1688 0,2465 0,3127 0,3708
 16       0,1536 0,1915 0,1688 0,2601 0,3270 0,3858
 17       0,1536 0,1915 0,1688 0,2738 0,3414 0,4007

§5. Op 1 januari 2012 worden de van toepassing zijnde minimumuurlonen voor indexering verhoogd met hiernavolgende bedragen:

Functie-

jaren

Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
      0,0479 0,0998 0,0960 0,2028 0,2593 0,3091
 1       0,1168 0,1549 0,1536 0,1765 0,2337 0,2843
 2       0,1588 0,1836 0,1847 0,1844 0,2424 0,2936
 3       0,1718 0,2038 0,2064 0,1924 0,2508 0,3024
 4       0,1889 0,2151 0,2197 0,2000 0,2594 0,3119
 5       0,1935 0,2174 0,2231 0,2082 0,2683 0,3214
 6       0,1935 0,2198 0,2270 0,2159 0,2768 0,3305
 7       0,1980 0,2221 0,2310 0,2243 0,2858 0,3402
 8       0,1980 0,2245 0,2344 0,2327 0,2950 0,3497
 9       0,1949 0,2320 0,2375 0,2371 0,3007 0,3565
 10       0,1853 0,2224 0,2232 0,2259 0,2895 0,3453
 11       0,1758 0,2128 0,2088 0,2147 0,2782 0,3341
 12       0,1662 0,2032 0,1944 0,2035 0,2670 0,3228
 13       0,1566 0,1936 0,1800 0,2035 0,2670 0,3228
 14       0,1631 0,2011 0,1832 0,2055 0,2696 0,3259
 15       0,1536 0,1915 0,1688 0,1918 0,2553 0,3110
 16       0,1536 0,1915 0,1688 0,1782 0,2409 0,2960
 17       0,1536 0,1915 0,1688 0,1645 0,2266 0,2810

§6. Op 1 januari 2013 worden de van toepassing zijnde minimumuurlonen voor indexering verhoogd met hiernavolgende bedragen:

Functie-

jaren

Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
      0,0479 0,0998 0,0960 0,2028 0,2593 0,3091
 1       0,1168 0,1549 0,1536 0,1765 0,2337 0,2843
 2       0,1588 0,1836 0,1847 0,1844 0,2424 0,2936
 3       0,1718 0,2038 0,2064 0,1924 0,2508 0,3024
 4       0,1889 0,2151 0,2197 0,2000 0,2594 0,3119
 5       0,1935 0,2174 0,2231 0,2082 0,2683 0,3214
 6       0,1935 0,2198 0,2270 0,2159 0,2768 0,3305
 7       0,1980 0,2221 0,2310 0,2243 0,2858 0,3402
 8       0,1980 0,2245 0,2344 0,2327 0,2950 0,3497
 9       0,1949 0,2320 0,2375 0,2371 0,3007 0,3565
 10       0,1853 0,2224 0,2232 0,2259 0,2895 0,3453
 11       0,1758 0,2128 0,2088 0,2147 0,2782 0,3341
 12       0,1662 0,2032 0,1944 0,2035 0,2670 0,3228
 13       0,1566 0,1936 0,1800 0,2035 0,2670 0,3228
 14       0,1631 0,2011 0,1832 0,2055 0,2696 0,3259
 15       0,1536 0,1915 0,1688 0,1918 0,2553 0,3110
 16       0,1536 0,1915 0,1688 0,1782 0,2409 0,2960
 17       0,1536 0,1915 0,1688 0,1645 0,2266 0,2810

§7. Op 1 januari 2014 worden de van toepassing zijnde minimumuurlonen voor indexering verhoogd met hiernavolgende bedragen:

Functie-

jaren

Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
            0,2028 0,2593 0,3091
 1             0,1765 0,2337 0,2843
 2             0,1844 0,2424 0,2936
 3             0,1924 0,2508 0,3024
 4             0,2000 0,2594 0,3119
 5             0,2082 0,2683 0,3214
 6             0,2159 0,2768 0,3305
 7             0,2243 0,2858 0,3402
 8             0,2327 0,2950 0,3497
 9             0,2371 0,3007 0,3565
 10             0,2259 0,2895 0,3453
 11             0,2147 0,2782 0,3341
 12             0,2035 0,2670 0,3228
 13             0,2035 0,2670 0,3228
 14             0,2055 0,2696 0,3259
 15             0,1918 0,2553 0,3110
 16             0,1782 0,2409 0,2960
 17             0,1645 0,2266 0,2810

§8. Op 1 december 2014 worden de minimumuurlonen voor indexering verhoogd met hiernavolgende bedragen:

Functie-

jaren

Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
            0,2028 0,2593 0,3091
 1             0,1765 0,2337 0,2843
 2             0,1844 0,2424 0,2936
 3             0,1924 0,2508 0,3024
 4             0,2000 0,2594 0,3119
 5             0,2082 0,2683 0,3214
 6             0,2159 0,2768 0,3305
 7             0,2243 0,2858 0,3402
 8             0,2327 0,2950 0,3497
 9             0,2371 0,3007 0,3565
 10             0,2259 0,2895 0,3453
 11             0,2147 0,2782 0,3341
 12             0,2035 0,2670 0,3228
 13             0,2035 0,2670 0,3228
 14             0,2055 0,2696 0,3259
 15             0,1918 0,2553 0,3110
 16             0,1782 0,2409 0,2960
 17             0,1645 0,2266 0,2810

Artikel 5

Voor werknemers vergoed op basis van een maandloon dienen de bruto-uurlonen vermeld in artikel 3 § 2, na verhoogd te zijn met de bedragen zoals bepaald in artikel 4 § 1 t.e.m. 8, vermenigvuldigd te worden met 164,6666 en afgerond te worden op twee decimalen na de komma in het stelsel van de 38-uren week.

Deel 2: Minimumlonen collectieve restauratie

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 6

Deel 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf die in het kader van de uitvoering van een aannemingscontract of van een openbare aanbesteding, gedurende een looptijd van meer dan 7 aaneensluitende kalenderdagen, activiteiten uitoefenen van bereiding en/of bediening van maaltijden en drank, met of zonder bijkomende diensten alsmede op ondernemingen die in uitvoering van een bedrijfsonvereenkomst toepassing geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005 m.b.t. de dynamische toepassing in de bedrijven voor collectieve restauratie van het sectorale loonrooster.

HOOFDSTUK II - Loonbarema

Artikel 7

Op 1 januari 2007 geldt voor de werknemers bedoeld in artikel 6 het hiernavolgende loonbarema:

Functie-jaren Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
9,3144 9,3758 9,4073 9,7728 10,0468 10,3538 10,9305 11,4815 11,9699
 1 9,3144 9,5270 9,5870 9,9525 10,1921 10,5335 11,2900 11,8409 12,3293
 2 9,3144 9,7068 9,8009 10,1921 10,4063 10,8929 11,3798 11,9307 12,4190
 3 9,3144 9,8009 10,0723 10,4095 10,5335 10,9828 11,4695 12,0206 12,5090
 4 9,3144 9,9525 10,1921 10,5335 10,6457 11,0726 11,5595 12,1105 12,5987
 5 9,3144 10,0723 10,3118 10,5335 10,6457 11,1625 11,6493 12,2003 12,6887
 6 9,4075 10,1921 10,3118 10,5335 10,6457 11,2524 11,7392 12,2902 12,7784
 7 9,4075 10,1921 10,4437 10,5335 10,7462 11,2524 11,8290 12,3801 12,8684
 8 9,4075 10,4095 10,4437 10,5335 10,7462 11,2524 11,9189 12,4701 12,9581
 9 9,4075 10,4095 10,5335 10,5335 10,7462 11,3559 12,0088 12,5598 13,0481
 10 9,4075 10,5335 10,5335 10,6457 10,8467 11,3559 12,0987 12,6498 13,1379
 11 9,5006 10,5335 10,5859 10,6457 10,8467 11,3559 12,1885 12,7397 13,2277
 12 9,5006 10,5335 10,5859 10,6457 10,8467 11,4695 12,2782 12,8294 13,3176
 13 9,5006 10,5335 10,5859 10,7462 10,9472 11,4695 12,2782 12,8294 13,3176
 14 9,5006 10,5335 10,5859 10,7462 10,9472 11,4695 12,3875 12,9442 13,4373
 15 9,5006 10,5335 10,5859 10,7462 10,9472 11,5714 12,4968 13,0590 13,5570
 16 9,5937 10,5335 10,5859 10,8467 11,0477 11,5714 12,6061 13,1738 13,6767
 17 9,5937 10,5335 10,5859 10,8467 11,0477 11,5714 12,7154 13,2886 13,7964

Artikel 8

De werknemers die op 1 oktober 2007 in dienst waren van de werkgevers zoals bedoeld in artikel 6 zullen voor de eerste keer op 1 oktober 2007 en telkenmale op de data vermeld in het tijdschema van artikel 4, en telkens op de eerste dag van de maand die volgt op de verjaardag van hun arbeidsovereenkomst in dezelfde functiecategorie het sectorale loonbarema zoals bepaald in artikel 3 § 2 en artikel 4 volgen indien hun uurloon lager is dan het uurloon dat zijn zouden ontvangen in uitvoering van het loonbarema zoals vastgesteld in artikel 7.

Artikel 9

De werknemer die in dienst treedt vanaf 1 oktober 2007 bij een werkgever zoals bedoeld in artikel 6 volgt het sectorale loonbarema zoals bepaald in artikel 3 § 2 en artikel 4.

DEEL 3: Sectorale loonsverhoging

Artikel 10

Op 1 juli 2008 worden de geïndexeerde sectorale minimumlonen van toepassing op 1 januari 2008 en de geïndexeerde minimumlonen op 1 januari 2008 zoals vermeld in artikel 7 en de effectieve lonen verhoogd met 0,1029 EUR.

Artikel 10 bis

§1. Op 1 januari 2012 worden alle sectorale minimumlonen (van categorie I tot en met IX), na toepassing van de verhoging bepaald in artikel 4, §5, en na indexatie verhoogd met 0,3%.

§2. De effectieve lonen van toepassing in de ondernemingen op 1 januari 2012 die hoger liggen dan de minimumlonen bedoeld in §1, worden na indexatie verhoogd met 0,3%.

§3. De ondernemingen die op 1 januari 2012 effectieve lonen toepassen die meer dan 0,3% hoger liggen dan de minimumlonen bedoeld in §1, kunnen de verhoging bepaald in §2 vervangen door een gelijkwaardig voordeel beperkt tot 0,3% van de effectieve lonen, verhoogd met de patronale lasten en dit vanaf 1 januari 2012.

Hiertoe dient er op ondernemingsniveau uiterlijk op 31 oktober 2011 een overeenkomst te worden afgesloten tussen werknemers en werkgever. Bij ontstentenis van dergelijke overeenkomst op deze datum zal de verhoging in de vorm van §2 dienen toegepast te worden.

DEEL 4: Gemeenschappelijke bepalingen aan deel 1, deel 2 en deel 3 van onderhavige overeenkomst

HOOFDSTUK I - Anciënniteit

A. Algemeen principe

Artikel 11

De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - t.t.z. de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 % berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar.  Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

B. Seizoenswerknemers

Artikel 12

§1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder werknemer: de werknemer die gebonden is door een arbeidsovereenkomst van minstens twee maanden die vallen in de periode van 1 mei tot 30 september, met wekelijkse arbeidsduur die ten minste gelijk is aan 3/4 van een voltijdse betrekking met dezelfde werkgever in een badplaats, luchtkuuroord of toeristisch centra zoals omschreven in artikel 15 § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 1997 inzake de arbeidsduur en de arbeidsduurvermindering".

§2. Voor de werknemers die beantwoorden aan de voorwaarden vermeldt in § 1 van onderhavig artikel worden alle gepresteerde dagen bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie getotaliseerd over de verschillende kalenderjaren van tewerkstelling zonder dat er een onderbreking in de tewerkstelling van meer dan twee jaar bij dezelfde werkgever mag zijn.

Bij indienstneming worden de seizoenswerknemers ingeschaald op de lijn met nul functiejaren voor een periode van 130 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de vijfdagenweek en 156 effectief gewerkte dagen in dezelfde referentiefunctie bij dezelfde werkgever in geval van een tewerkstelling in de zesdagenweek.  Eens het hierboven vermeld aantal dagen bereikt gaat de werknemer over naar het eerste functiejaar van de functiecategorie waarin hij bij indiensttreding werd ingeschaald.

De werknemers, ingeschaald op het eerste functiejaar gaan over naar het tweede functiejaar na een effectieve tewerkstelling van 390 dagen in de vijfdagenweek, of na 468 dagen in de zesdagenweek.  Deze dagen moeten worden getotaliseerd in eenzelfde functiecategorie bij dezelfde werkgever.

Telkenmale de werknemer 260 effectief gepresteerde dagen (5-dagenstelsel) of 312 effectief gepresteerde dagen (6-dagenstelsel) totaliseert bij dezelfde werkgever en in dezelfde functiecategorie, heeft hij recht op het minimumloon van één hoger functiejaar.

Wanneer de werknemer alle functiejaren in de loonklasse van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft hij na elke 1.300 bijkomende arbeidsdagen effectief gepresteerd te hebben, recht op een minimumloon verhoogd met 1%, berekend op het minimumloon bij nul functiejaren.

Artikel 13

In de ondernemingen waar reeds een gelijkwaardige of gunstigere anciënniteitsregeling toegekend wordt, blijft deze gehandhaafd en zijn de bepalingen van dit hoofdstuk niet van toepassing.

HOOFDSTUK II - Minderjarige werknemers

Artikel 14

Minderjarige werknemers (jonger dan 18 jaar) verbonden met een arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten, in de zin van titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, worden vergoed op basis van een degressief percentage (18 jaar = 100 %, 17 jaar = 90 %, 16 jaar = 80 %, 15 jaar = 70 %) volgens hun leeftijd en berekend op het loonbarema dat van toepassing is in de functiecategorie waarin de minderjarige werd ingedeeld.

HOOFDSTUK III - Overgangsbepaling

Artikel 15

De bepalingen opgenomen in de art. 6 t.e.m. 8 houden op uitwerking te hebben op 31 december 2011.  Vanaf 1 januari 2012 volgen de werknemers zoals bedoeld in art. 4 het sectorale loonrooster zoals opgenomen in art. 3 van deel 1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst in de functiecategorie en het aantal functiejaren waarin zij op dat ogenblik zijn opgenomen.

HOOFDSTUK IV - Slotbepalingen

Artikel 16

De werkgevers die in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot vaststelling van de wijze waarop ten behoeve van sommige werknemers overhandigde fooien of bedieningsgeld moeten worden verdeeld, wensen om te schakelen naar een verloning op basis van een vast loon zoals in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst werd bepaald, dienen dit te doen in onderling overleg met de werknemers en te melden aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Artikel 17

De collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005 met betrekking tot de dynamische toepassing in de bedrijven voor collectieve restauratie van het sectorale loonrooster wordt op 30 september 2007 opgeheven.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 2007 en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2007 gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf tot vaststelling van de minimumlonen en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 14 mei 1997 tot invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen in de horecasector.

Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.  Ze kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties. 

BIJLAGE 1

Sectoraal loonbarema van toepassing op 1 oktober 2007 voor de werknemers bedoeld in artikel 1 §1

(...)

Commentaar: voor de evolutie van de minimumbezoldigingen verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

CAO van 15 december 2009

 Artikel 1

Ter verduidelijking van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf tot vaststelling van de minimumlonen in de horecasector, geregistreerd onder het nummer 87298, wordt de tabel in bijlage aan deze CAO teogevoegd.

Deze tabel verduidelijkt de berekende toe te passen minimumlonen vanaf 1 januari 2010.

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft hetzelfde toepassingsgebied en dezelfde uitwerkingsduur en opzegmodaliteiten als de CAO die ze verduidelijkt.

Barema van toepassing vanaf 1 januari 2010

Functiejaren Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
0 10,2507 10,2507 10,3100 10,6232 11,0882 11,4006 12,3172 13,0760 13,7477
1 10,7103 10,7103 10,8093 10,9184 11,3368 11,6896 12,5397 13,3007 13,9749
2 10,9223 10,9223 11,0233 11,0597 11,4970 11,8893 12,6592 13,4228 14,0987
3 11,1215 11,1215 11,2607 11,2304 11,6281 12,0574 12,7793 13,5441 14,2214
4 11,2647 11,2647 11,4459 11,2879 11,7296 12,1974 12,8982 13,6658 14,3457
5 11,2647 11,2647 11,5235 11,4301 11,8011 12,3039 13,0184 13,7885 14,4704
6 11,2647 11,2647 11,6029 11,4301 11,8725 12,4125 13,1379 13,9101 14,5940
7 11,2647 11,2647 11,6029 11,5722 11,9438 12,5210 13,2590 14,0333 14,7191
8 11,2647 11,2647 11,6029 11,5722 12,0152 12,6277 13,3802 14,1570 14,8439
9 11,3662 11,3662 11,7049 11,6887 12,1039 12,7333 13,4891 14,2699 14,9602
10 11,3662 11,3662 11,7049 11,7201 12,1350 12,7805 13,5495 14,3304 15,0206
11 11,3662 11,3662 11,7049 11,7515 12,1664 12,8273 13,6101 14,3908 15,0810
12 11,3662 11,3662 11,7049 11,7825 12,1976 12,8741 13,6702 14,4512 15,1414
13 11,3662 11,3662 11,7049 11,8139 12,2287 12,9209 13,6959 14,4768 15,1671
14 11,4677 11,4677 11,8069 11,8992 12,3176 13,0268 13,8123 14,5993 15,2948
15 11,4677 11,4677 11,8069 11,9306 12,3487 13,0737 13,8805 14,6696 15,3668
16 11,4677 11,4677 11,8069 11,9306 12,3487 13,0737 13,9226 14,7139 15,4133
17 11,4677 11,4677 11,8069 11,9306 12,3487 13,0737 13,9650 14,7585 15,4594
18 11,4677 11,4677 11,8069 11,9306 12,3487 13,0737 13,9650 14,7585 15,4594
19 11,5691 11,5691 11,9088 11,9847 12,4062 13,1325 14,0137 14,8108 15,5155
20 11,5691 11,5691 11,9088 11,9847 12,4062 13,1325 14,0137 14,8108 15,5155
21 11,5691 11,5691 11,9088 12,0356 12,4586 13,1866 14,0448 14,8435 15,5497
22 11,5691 11,5691 11,9088 12,0356 12,4586 13,1866 14,0448 14,8435 15,5497
23 11,5691 11,5691 11,9088 12,0356 12,4586 13,1866 14,0871 14,8883 15,5959
24 11,6704 11,6704 12,0109 12,0899 12,5160 13,2455 14,1357 14,9405 15,6520
25 11,6704 11,6704 12,0109 12,0899 12,5160 13,2455 14,1357 14,9405 15,6520
26 11,6704 11,6704 12,0109 12,1408 12,5685 13,2994 14,1669 14,9733 15,6862
27 11,6704 11,6704 12,0109 12,1408 12,5685 13,2994 14,1669 14,9733 15,6862
28 11,6704 11,6704 12,0109 12,1408 12,5685 13,2994 14,2093 15,0176 15,7324
29 11,7720 11,7720 12,1129 12,1949 12,6259 13,3585 14,2577 15,0703 15,7884
30 11,7720 11,7720 12,1129 12,1949 12,6259 13,3585 14,2577 15,0703 15,7884
31 11,7720 11,7720 12,1129 12,2460 12,6782 13,4124 14,2889 15,1029 15,8227
32 11,7720 11,7720 12,1129 12,2460 12,6782 13,4124 14,2889 15,1029 15,8227
33 11,7720 11,7720 12,1129 12,2460 12,6782 13,4124 14,3313 15,1473 15,8688
34 11,8734 11,8734 12,2150 12,3000 12,7357 13,4712 14,3800 15,1999 15,9249
35 11,8734 11,8734 12,2150 12,3000 12,7357 13,4712 14,3800 15,1999 15,9249
36 11,8734 11,8734 12,2150 12,3511 12,7881 13,5253 14,4112 15,2326 15,9587
37 11,8734 11,8734 12,2150 12,3511 12,7881 13,5253 14,4112 15,2326 15,9587
38 11,8734 11,8734 12,2150 12,3511 12,7881 13,5253 14,4534 15,2770 16,0052
39 11,9748 11,9748 12,3170 12,4052 12,8454 13,5843 14,5020 15,3296 16,0613
40 11,9748 11,9748 12,3170 12,4052 12,8454 13,5843 14,5020 15,3296 16,0613
41 11,9748 11,9748 12,3170 12,4563 12,8980 13,6382 14,5333 15,3623 16,0951
42 11,9748 11,9748 12,3170 12,4563 12,8980 13,6382 14,5333 15,3623 16,0951
43 11,9748 11,9748 12,3170 12,4563 12,8980 13,6382 14,5754 15,4067 16,1416
44 12,0762 12,0762 12,4190 12,5104 12,9552 13,6971 14,6241 15,4593 16,1978
45 12,0762 12,0762 12,4190 12,5104 12,9552 13,6971 14,6241 15,4593 16,1978

              

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
03/02/2022
Registratienr
173144
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/02/2022
Registratiedatum
03/06/2022
Onderwerp
Conventionele loonsverhoging
BS Bericht van neerlegging
15/06/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/12/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
LONEN, SOCIALE VREDE, MINIMUMUUR- EN MAANDLONEN, REËLE LONEN, LOONSVERHOGINGEN, SOCIALE VREDE
Tekst aangepast op
08/06/2022

Historiek
01/10/2022 31/12/2050 040101 Loonvoorwaarden
01/10/2019 30/09/2022 040101 Loonvoorwaarden
01/01/2017 30/09/2019 040101 Loonvoorwaarden
01/01/2016 31/12/2016 040101 Loonvoorwaarden
01/01/2012 31/12/2015 040101 Loonvoorwaarden
01/10/2007 31/12/2011 040101 Loonvoorwaarden
01/10/2007 30/09/2008 040101 Loonvoorwaarden
01/07/2005 30/09/2007 040101 Loonvoorwaarden
01/10/2007 30/09/2007 040101 Loonvoorwaarden
01/10/2008 30/09/2007 040101 Loonvoorwaarden
01/10/2007 30/09/2007 040101 Loonvoorwaarden
01/07/2003 30/06/2005 040101 Loonvoorwaarden
01/07/2001 30/06/2003 040101 Loonvoorwaarden
01/07/2001 30/06/2001 040101 Loonvoorwaarden
01/07/1997 30/06/2001 040101 Loonvoorwaarden