Loonaanpassingen op 1 december 2004

26.12.2006

Oktober 2004

November 2004

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 1996)

116,08

115,94

-0,14

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

114,49

114,48

-0,01

Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex

114,15

114,27

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

N° PC

Paritair comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

102.02.00-00.00

Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

102.06.00-00.00

Grint- en zandexploitaties (witzandexploitaties uitgezonderd)

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

117.00.00-00.00

Petroleumnijverheid en -handel

114,27 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

120.02.00-00.00

Vlasbereiding

+0,0372 EUR

Minimum- en effectieve uurlonen - vanaf de 1e maandag van de maand

142.03.00-00.00

Terugwinning van papier

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

301.00.00-00.00

Havenbedrijf

+1,6 %

Basisminimumlonen (arbeiders) - vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking v/h indexcijfer in het BS

322.01.00-00.00

Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren

+2 %

Minimumbezoldigingen van de werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst dienstencheques