Loonaanpassingen op 1 november 2004

24.11.2006

September 2004

Oktober 2004

Variatie

Index der consumptieprijzen (basis 1996)

115,52

116,08

0,56

Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993)

114,08

114,49

0,41

Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex

113,94

114,15

Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.

De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.

Wij verzoeken de aangeslotenen van  GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.


Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen : de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn. 


 

N° P.C.

Paritair Comité

Loonaanpassingen

Toepassingsbasis

102.09.00-00.00

Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk

+1 %

Minimum- en effectieve lonen

117.00.00-00.00

Petroleumnijverheid en -handel

114,15 %

Percentage toe te passen op het basisuurloon

140.01.00-00.00

Openbare autobusdiensten - Rijdend personeel

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

152.00.00-00.00

Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs

+2 %

Minimum- en effectieve lonen

203.00.00-00.00

Bedienden uit de hardsteengroeven

+1 %

Minimum- en effectieve wedden

225.00.00-00.00

Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

+2 %

Minimum- en effectieve wedden

304.00.00-00.00

Vermakelijkheidsbedrijf

+ 2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

305.02.00-00.00

Gezondheidsinrichtingen en -diensten - Vlaamse Gemeenschap

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

305.03.00-00.00

Tandprothese

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

306.00.00-00.00

Verzekeringswezen

+0,27231 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

307.00.00-00.00

Makelarij en verzekeringsagentschappen

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

308.00.00-00.00

Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie

+0,27 %

Minimumbezoldigingen

309.00.00-00.00

Beursvennootschappen

+0,27231 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum

310.00.00-00.00

Banken

+0,27 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

317.00.00-00.00

Bewakingsdiensten

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

318.01.00-00.00

Diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen (basisloonschalen gebracht op 108,24%)

319.00.00-00.00

Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

327.01.00-00.00

Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap:

  • Sociale werkplaatsen: omkaderingspersoneel gesubsidieerd door de Vlaamse overheid

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen

329.00.00-00.00

Socio-culturele sector

+2 %

Minimum- en effectieve bezoldigingen