Wet sociale verkiezingen verschenen : wat is er nieuw voor 2020 ?

Van 
94247

De wet van 4 april 2019 betreffende de sociale verkiezingen is verschenen: ondernemingen kunnen tot 30 mei een vrijstelling bekomen voor het bijhouden van de bijlage voor uitzendkrachten.

De wet van 4 april 2019 tot wijziging van de procedure van de sociale verkiezingen is op 30 april 2019 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Deze wet is in werking getreden op de dag van haar publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De wijzigingen van de procedure van de sociale verkiezingen hebben onder meer betrekking op de referteperiode voor de berekening van de drempel van 50 en 100 werknemers, stemrecht voor uitzendkrachten die door de onderneming worden gebruikt en elektronisch stemmen. Voor deze punten verwijzen we u naar onze vorige sociale actualiteiten.

Voor de berekening van het gemiddeld tewerkgesteld personeel dat bepalend is voor het houden van sociale verkiezingen moet de onderneming de vaste werknemers die ze tussen 1 oktober 2018 en 30 september 2019 tewerkstelt en de ter beschikking gestelde uitzendkrachten tijdens het tweede kwartaal 2019 (van 1 april tot en met 30 juni) in aanmerking nemen.  Alleen uitzendkrachten die geen vaste werknemer vervangen van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst, worden meegeteld.

Hiertoe moet de onderneming alle uitzendkrachten vermelden in een bijlage bij het personeelsregister. Elke uitzendkracht krijgt een nummer toegewezen volgens een doorlopende nummering, in chronologische volgorde van zijn terbeschikkingstelling.

De bijlage moet voor elke uitzendkracht  de volgende gegevens vermelden:

  • inschrijvingsnummer;
  • naam en voornaam;
  • begindatum van de terbeschikkingstelling;
  • einddatum van de terbeschikkingstelling;
  • het uitzendbureau dat de werknemer tewerkstelt;
  • zijn wekelijkse arbeidsduur.

Group S stelt een model van deze bijlage tot uw beschikking: zie onze sociale actualiteit van 17 mei 2019.

Elke onderneming die tijdens het tweede kwartaal 2019 gebruikmaakt van één of meer uitzendkrachten moet deze bijlage bijhouden, zelfs als de onderneming ervan overtuigd is dat ze geen sociale verkiezingen moet organiseren in 2020.

In dit verband voorziet de nieuwe wet voortaan in de mogelijkheid van een vrijstelling van het bijhouden van een dergelijke bijlage als vaststaat dat de onderneming de drempel van 100 werknemers overschrijdt. Voor deze vrijstelling is het unaniem akkoord van de ondernemingsraad vereist. Voor de sociale verkiezingen van 2020 moet de ondernemingsraad binnen 30 dagen na de inwerkingtreding van de nieuwe wet samenkomen om de overschrijding van de drempel van 100 werknemers vast te stellen en deze unanieme verklaring te doen die in een proces-verbaal wordt vastgelegd. Hierdoor wordt de onderneming die de drempel van 100 werknemers overschrijdt, vrijgesteld van het bijhouden van de bijlage bij het personeelsregister.

Aangezien de wet op 30 april 2019 in werking is getreden, hebben de betrokken ondernemingen dus tot en met 30 mei 2019 de tijd om hun ondernemingsraad samen te roepen om een unanieme verklaring op te stellen die in het proces-verbaal wordt opgenomen en bevestigt dat de drempel van 100 werknemers werd overschreden.

Group S stelt een model van verklaring tot uw beschikking : zie  onze sociale actualiteit van 17 mei 2019.

Een onderneming die dit unaniem akkoord van de ondernemingsraad niet bekomt of eenvoudigweg geen ondernemingsraad heeft,  moet de bijlage bij het personeelsregister bijhouden. Hetzelfde geldt voor ondernemingen met minder dan 100 werknemers.

Het niet bijhouden van deze bijlage is een sociaalrechtelijke inbreuk van niveau 2.

Bron:

Wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (BS van 30 april 2019)