Single permit: bedragen voor 2021

Van 

De loongrenzen voor 2021 werden gepubliceerd.


98039

Zoals al aangekondigd in ons artikel van 8 maart 2019 werd de procedure voor het bekomen van een arbeidsvergunning voor onderdanen buiten de EU vanaf 1 januari 2019 gewijzigd. De gewesten zijn nu bevoegd voor deze materie. Bijgevolg hangen de toepasbare loongrenzen af van het bevoegde Gewest en van de categorie van de werknemers.

Bedragen voor 2021

Deze loongrenzen worden elk jaar geïndexeerd. Hieronder volgen de bedragen die gelden sinds 1 januari 2021

  Brussel Vlaanderen Wallonië
Blauwe kaart 56 112 EUR 52 229 EUR 56 112 EUR
Hooggeschoolde werknemer 43 395 EUR

43 524 EUR

(uitzondering :

34 819,20 EUR voor

verpleger < 30 j.)

43 395 EUR
Leidinggevende werknemer 72 399 EUR 69 638 EUR 72 399 EUR
Artiesten 36 200 EUR 35 585 EUR 36 200 EUR
Beroepssporter 84 837 EUR 84 837 EUR 84 837 EUR

Welk gewest is bevoegd?

Het gewest dat bevoegd is, wordt bepaald op basis van de plaats waar de activiteiten van de buitenlandse werknemer geconcentreerd zijn, of, bij ontstentenis ervan, de plaats van de maatschappelijke zetel van de onderneming, of, bij ontstentenis ervan, de plaats waar de werknemer zijn activiteit hoofdzakelijk zal uitoefenen.

De officiële verblijfplaats van de werknemer kan ook uitzonderlijk een rol spelen als de aanvraag voor de single permit door de onderdaan van een derde land zelf wordt ingediend.

Welke elementen worden in rekening genomen voor de berekening van dit minimumbedrag?

De elementen die in rekening worden genomen zijn de bedragen van het jaarlijkse brutoloon, op basis van het brutoloon of de brutolooncomponenten die de tegenprestatie van uitgevoerde arbeidsprestaties vormen en die vooraf de arbeidsprestaties met zekerheid bekend zijn. In andere woorden: alle sommen (brutolonen, bonussen, eindejaarspremies, dubbel en enkel vakantiegeld, enz.) en voordelen in natura zoals huisvesting, wagen, enz. die gelden als tegenprestatie voor gepresteerde arbeid, voor zover ze uitdrukkelijk en nominatum begroot (er moet dus telkens een bedrag opgekleefd worden) en opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst kunnen worden in rekening genomen voor de berekening van dat minimumbedrag.

A contrario, de zogenaamde COLAS vergoedingen (“Cost of Living Allowances”), zijnde vergoedingen die meestal aan buitenlandse kaderleden worden toegekend ter compensatie van de extrakosten die hun tewerkstelling in het buitenland zou kunnen meebrengen (vb. kosten voor verhuis, schoolkosten voor de kinderen, enz.) worden niet in aanmerking genomen. De bonussen waarvoor de werkgever een discretionaire bevoegdheid heeft over de toekenning ervan zijn ook uitgesloten, aangezien de bedragen van deze bonussen niet zeker zijn. Ten slotte, in Wallonië, zijn de bijdragen die in het kader van aanvullende bedrijfspensioenregelingen worden betaald, uitgesloten.

 

Nuttige links

Brussel

Vlaanderen

Wallonië