Wat als uw medewerker ontslag neemt?

Als iemand ontslag neemt, moet u een aantal regels volgen om alles vlot af te ronden. Ontdek meer over de nieuwe maximale opzegtermijn vanaf oktober 2023. Om welke reden een van uw medewerkers ook ontslag neemt, hij of zij moet een aantal regels volgen. En dat geldt ook voor u. We lijsten ze kort voor u op.

Opzegging arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst opzeggen kan op 3 manieren.

  1. Uw medewerker stuurt een aangetekende brief.
  2. Uw medewerker bezorgt u een ontslagbrief en u ondertekent die voor ontvangst.
  3. Via deurwaardersexploot.

Start opzegtermijn

  1. De opzegging is betekend op de derde werkdag na de datum van verzending van de aangetekende brief. De opzegtermijn start de eerstvolgende maandag.
  1. De opzegging is betekend op de dag waarop de ontslagbrief werd afgegeven. De opzegtermijn start de eerstvolgende maandag.
  2. De opzegtermijn start de eerste maandag na de betekening van het deurwaardersexploot.

 

Lengte opzegtermijn

Voor elke werknemer die vóór 1 januari 2014 in dienst was, verloopt de berekening van de opzegtermijn in twee stappen:

  1. de opzegtermijn berekend op basis van de tot die datum verworven anciënniteit moet worden opgeteld
  2. bij de opzegtermijn berekend op basis van de na die datum verworven anciënniteit.

 

Het eenheidsstatuut dat de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden vanaf 1 januari 2014 harmoniseerde, gaf echter aanleiding tot interpretatieverschillen over de maximumduur van de opzegtermijn die de werknemers in acht moeten nemen wanneer ze zelf ontslag nemen. Een nieuwe wet van 20 maart 2023 past daar een mouw aan. Ze treedt in werking op 28 oktober 2023.

Wat zegt de nieuwe wet?

De nieuwe wet stelt dat de maximale opzegtermijn van een werknemer die vóór 1 januari 2014 in dienst getreden is, voortaan niet meer dan 13 weken mag bedragen wanneer de werknemer ontslag neemt.

 

Voor de berekening van de opzegtermijn op basis van de verworven anciënniteit, wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen deel 1 (vóór 2014) en deel 2 (na 2014) voor een werknemer die in dienst trad vóór 2014 en ontslag neemt.

Dit plafond geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden.

De bijzondere bepaling die een maximale opzegtermijn van 4,5 maand of 6 maanden voorziet voor hogere bedienden wordt afgeschaft. 

Verbrekingsvergoeding

Een medewerker die zonder dringende redenen zijn of haar arbeidsovereenkomst beëindigt of de opzegtermijn niet of onvoldoende naleeft, moet aan u als werkgever een verbrekingsvergoeding betalen.

 

U berekent die aan de hand van het maandloon rekening houdend met het vakantiegeld (enkel en dubbel), de eindejaarspremie en eventuele andere loonvoordelen zoals maaltijdcheques.

Sollicitatieverlof

Eens uw medewerker ontslag gaf, heeft hij of zij recht op een halve of een hele dag sollicitatieverlof tijdens de opzegtermijn. De opname van deze dagen gebeurt wekelijks in overleg met u. Dat verlof dient om een job te zoeken, te solliciteren, deel te nemen aan een eventuele selectieproef of een outplacementbegeleiding te volgen.

 

Weet dat u altijd bij Group S terecht kan met vragen of voor ondersteuning.

 

Bereken de opzeggingstermijn en opzeggingsvergoeding

Met Out Sim bereken je de na te leven opzeggingstermijn en de te betalen

Opzeggingsvergoeding, zowel voor arbeiders als bedienden.

Start de tool

Nuttige documenten

Opzeggingsbrief 

Onmiddellijke verbreking

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst - In gemeen akkoord

Contractbreuk wegens ongerechtvaardigde afwezigheid (Bediende of arbeider) - 1ste brief

Contractbreuk wegens ongerechtvaardigde afwezigheid - 2de brief

Contractbreuk wegens ongerechtvaardigde afwezigheid

Ontslag - Gelijktijdige betekening van het ontslag en van de dringende reden

Ontslag wegens dringende reden - 1ste stap

Ontslag wegens dringende reden - 2de stap

Attest van tewerkstelling