Soorten arbeidsovereenkomsten

Afhankelijk van de taken die de werknemer zal uitvoeren en zijn statuut zal de arbeidsovereenkomst die hij met u zal afsluiten verschillend zijn: arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger, student, huisarbeider, telewerker, dienstbode, betaalde sportbeoefenaar, …

Ondanks dat het niet altijd verplicht is, raden we u wel aan om een geschreven arbeidsovereenkomst op te maken. Op deze manier ontstaat er minder snel discussie over gemaakte afspraken. De arbeidsovereenkomst laat u ten laatste op de eerste werkdag van de werknemer onderteken voor de aanvang van het werk, maar bij  voorkeur doet u dit vroeger.

Bepaalde duur of onbepaalde duur

Als u een werknemer voor een welbepaalde periode wil aanwerven dan moet u een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur sluiten en daarin de specifieke periode vermelden. Het is wel belangrijk dat u deze overeenkomst sluit uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding van de werknemer, anders wordt het een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur kan u in principe niet vroegtijdig beëindigen. Beëindigt u  de overeenkomst voor dat de afgesproken periode afgelopen is dan moet u een schadevergoeding betalen. Opzegging is echter mogelijk tijdens de eerste helft (beperkt tot 6 maanden) van de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur daarentegen kan op elk ogenblik beëindigd worden mits er een opzeggingstermijn wordt nageleefd.  

Hou er ook rekening mee dat contracten van bepaalde duur elkaar niet zomaar kunnen opvolgen. Het is wel mogelijk om maximum 4 opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur te sluiten, als elke overeenkomst minimum 3 maanden bedraagt en de totale duur van alle overeenkomsten samen niet meer dan 2 jaar bedraagt.

Voltijds of deeltijds

Wanneer u een werknemer voltijds tewerkstelt, vermeldt u dit in de arbeidsovereenkomst en verwijst u naar het arbeidsreglement waar u dit uurrooster opneemt. De maximum arbeidsduur voor een voltijdse werknemer wordt bepaalt door het paritair comité. Algemeen is dat 38 uur per week, maar dat kan van sector tot sector verschillen.

Een deeltijdse werknemer moet per week minstens 1/3 van een voltijds uurrooster werken. Neemt u een werknemer deeltijds in dienst dan vermeldt u in het arbeidsreglement of de regeling vast is of flexibel, met andere woorden of per week hetzelfde aantal uren wordt gewerkt of niet.
U vermeldt in het arbeidsreglement ook het uurrooster met ofwel de vooraf vastgelegde werktijden of een variabel uurrooster waarin het algemeen kader waarin de prestaties worden verricht is meegedeeld.

Wordt er met een variabel uurrooster gewerkt dan bent u verplicht om het dagelijkse uurrooster ten minste 5 dagen vooraf bekend te maken aan de betrokken werknemers. Dit doet u door aanplakking van een bericht in de lokalen van de onderneming (voor het begin van de arbeidsdag) op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. Het is echter mogelijk dat in uw paritair comité afgeweken wordt van deze 5-dagentermijn. De uurroosters bewaart u bovendien gedurende 1 jaar, vanaf de dag waarop het uurrooster ophoudt van kracht te zijn.

 

Bekijk onze modellen voor de verschillende arbeidsovereenkomsten