Doelgroepvermindering eerste werknemer aanwerven

Doelgroepvermindering eerste aanwerving: nieuwe regels voor 2022

Sinds 1 januari 2022 gelden enkele nieuwigheden voor de doelgroepvermindering eerste aanwerving. Ze houdt in dat u verminderde sociale bijdragen of RSZ-bijdragen betaalt bij de aanwerving van uw eerste werknemer.

 

Dankzij de doelgroepvermindering worden jobs gecreëerd en kan uw zaak groeien. Omdat de vroegere regeling al eens tot misbruik leidde, werd ze op verschillende punten aangepast. De nieuwe regels voor doelgroepvermindering gelden sinds 1 januari 2022.

Forfaitaire vermindering tot maximaal 4000 euro per kwartaal

De forfaitaire doelgroepvermindering van sociale bijdragen bij de aanwerving van een eerste werknemer is van onbeperkte duur, maar is sinds 1 januari 2022 wel beperkt tot 4000 euro per kwartaal. Voordien ging het om een volledige vrijstelling. Deze wijziging heeft vooral gevolgen voor hogere lonen waarvan de kwartaalbijdragen meer dan 4000 euro bedragen.

Welke werknemers zijn uitgesloten?

De doelgroepvermindering eerste aanwerving is niet van toepassing op:

 • Jongeren, tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden
 • Leerlingen die een opleiding alternerend leren volgen
 • Dienstboden
 • Gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouwsector
 • Alle werknemers die buiten het toepassingsgebied van de wet van 27 juni 1969 vallen zoals jobstudenten, vrijwilligers, sommige stagiairs …
 • Gelegenheidswerknemers in de horeca (sinds 2022)
 • Flexi-jobwerknemers (sinds 2022)

 

Goed om te weten
Gelegenheidswerknemers in de begrafenissector zijn niet uitgesloten.

Wettelijke definitie ‘technische bedrijfseenheid’ (TBE) 

Vroeger was er veel juridische onzekerheid over het begrip ‘technische bedrijfseenheid’, maar sinds 2022 is er een wettelijke definitie.

Welke entiteiten worden als één enkele TBE beschouwd?

 • Juridische entiteiten met een sociale band via minstens één gemeenschappelijk betrokken persoon, ongeacht zijn of haar functie binnen die entiteiten, zoals:
 • werknemers die van de ene naar de andere juridische entiteit overschakelen;
 • werknemers die op zelfstandige basis dezelfde of een gelijkaardige activiteit opstarten;
 • ondernemingen die met een andere eigenaar worden voortgezet, maar (deels) met hetzelfde personeel.

 

Goed om te weten
Werknemers die na een faillissement worden overgenomen in uitvoering van hoofdstuk III van de CAO 32 bis worden buiten beschouwing gelaten om de sociale band te bepalen.

 

 • Juridische entiteiten die een gemeenschap vormen die zich uit in socio-economische verwevenheid omdat ze gelijkaardige of complementaire activiteiten uitoefenen, zoals bankfilialen of onafhankelijke informaticadiensten binnen eenzelfde groep.

 

Simultane en historische TBE’s

 • Juridische entiteiten die tegelijk bestaan zijn simultane TBE’s.
  Bv. de zaakvoerder van een kledingzaak in Brussel opent in Luik een andere kledingzaak onder hetzelfde merk.
 • Juridische entiteiten die elkaar opvolgen zijn historische TBE’s.
  Bv.: een advocaat is geassocieerd met een andere advocaat. Hij beslist om een nieuwe juridische entiteit op te richten met dezelfde activiteiten en hij neemt een deel van de klantenportefeuille over. Maar hij treedt in concurrentie met de andere onderneming die voortbestaat.

 

Statuut van nieuwe werkgever

Nieuwe werkgever van een eerste werknemer

Dit bent u wanneer u:

 • ofwel nooit onderworpen bent geweest aan de wet van 27 juni 1969.
  Bv. U opent een eerste supermarkt;
 • ofwel gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden niet meer onderworpen was aan de wet van 27 juni 1969 door de tewerkstelling van werknemers.
  Bv. U sluit uw winkel en stelt geen personeel meer te werk gedurende 2 jaar door de crisis. U zal de vermindering opnieuw kunnen genieten bij de heropstart van uw activiteit.

 

Sinds 1 januari 2022 zijn daar nog voorwaarden bijgekomen. Op de datum van indiensttreding van de eerste werknemer:

 • mag u als werkgever geen deel uitmaken van een simultane technische bedrijfseenheid waar al een werknemer in dienst is; 
 • heeft u als werkgever die deel uitmaakt van een historische technische bedrijfseenheid evenmin één of meerdere werknemers in dienst genomen die als vervangers worden beschouwd omdat ze al aan de slag waren binnen dezelfde historische TBE in de 12 maanden  voor hun tewerkstelling bij de nieuwe werkgever.

 

Het begrip ‘vervanger in een TBE’ is in de wet verankerd: 

 • Eerst telt men het totale aantal personen werkzaam binnen de technische bedrijfseenheid op de dag van indiensttreding van de nieuwe werknemer; 
 • Vervolgens telt men het maximale aantal werknemers dat gelijktijdig in dienst was binnen dezelfde technische bedrijfseenheid in de 12 maanden die aan de indiensttreding voorafgaan;
 • Is er geen toename, dan is er sprake van vervanging.

 

Goed om te weten
Hebt u als werkgever twee opeenvolgende maanden geen werknemers in dienst gehad, dan moet u opnieuw aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een eerste werknemer.

 

Nieuwe werkgever van een tweede, derde, vierde, vijfde of zesde werknemer

Dit bent u wanneer u op het moment van de aanwerving:

 • niet meer dan 1, 2, 3, 4 of 5 werknemer(s) in dienst had gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de aanwerving;
 • geen deel uitmaakt van een simultane technische bedrijfseenheid waar al 2, 3, 4, 5 of 6 werknemers in dienst zijn.

 

Sinds 1 januari 2022 is het recht op vermindering voor een tweede, derde, vierde, vijfde of zesde werknemer alleen maar geopend als u minstens 2, 3, 4, 5 of 6 werknemers gelijktijdig in dienst hebt.

 

Bovendien mag u de vermindering voor een tweede, derde, vierde, vijfde of zesde  werknemer ook alleen maar toepassen op de kwartalen waarin er minstens 2, 3, 4, 5 of 6 werknemers gelijktijdig in dienst zijn.

 

Goed om te weten
Voor simultane TBE’s kan geen enkel recht op doelgroepverminderingen eerste aanwervingen meer geopend worden zodra er in totaal minstens 6 werknemers zijn binnen de TBE, ook al ontstaat er nieuwe werkgelegenheid.

Nieuwe principes voor de telling

De rang van eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde werknemer wordt voortaan toegekend door de bijkomende werknemers te beschouwen als laatst in dienst genomen. Dit geldt zowel voor een simultane als voor een historische TBE.

 

Voor de telling bij simultane TBE’s gelden volgende principes:

 • Op de dag van aanwerving van de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde werknemer bij de nieuwe werkgever moeten er binnen de TBE meer werknemers in dienst zijn dan het maximale aantal werknemers dat in de 12 maanden voordien gelijktijdig werkzaam was binnen de TBE.
 • Er kan geen recht op vermindering worden geopend voor de nieuwe werkgever als er al eens minstens 6 werknemers tegelijkertijd in dienst waren binnen de TBE in de 12 maanden voordien.
 • Vervolgens wordt een telling uitgevoerd bij de werkgever die de nieuwe aanwerving doet. Een vermindering voor de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde werknemer is alleen mogelijk als er minstens 1, 2, 3, 4, 5 of 6 werknemers in dienst zijn bij de nieuwe werkgever zelf.

Tolerantiemarge

Er geldt sinds 1 januari 2022 een tolerantiemarge van maximaal 5 kalenderdagen. Een tijdelijke verhoging van het aantal werknemers op die dagen in de referteperiode van 12 maanden blijft buiten beschouwing. Er zijn geen bijkomende voorwaarden verbonden aan die ‘tolerantiedagen’. Om de maximale bezetting in de referteperiode van 12 maanden te bepalen, telt men de 5 dagen met het hoogste aantal werknemers gewoon niet langer mee.

Periode van duurzame tewerkstelling

Er geldt ook een periode van duurzame tewerkstelling. De nieuwe werkgelegenheid moet gedurende minstens 1 maand na de aanwervingsdatum worden aangehouden. Het betreft het aantal werknemers binnen de gehele TBE. Weekend- en/of rustdagen blijven buiten beschouwing. Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan blokkeert dat de opening van het recht voor dezelfde rang bij eventuele latere aanwervingen in de 12 maanden daarna.

De voortzetting van de verminderingen: versoepelingen

In enkele specifieke gevallen kan u als werkgever aanspraak blijven maken op de doelgroepverminderingen die eerder werden toegekend aan een al bestaande juridische entiteit.

 

De vroegere regeling was erg streng. Er moest altijd sprake zijn van een reorganisatie in de zin van de vennootschapswetgeving (fusie, splitsing, absorptie …) en de voorwaarden waren erg strikt. Kleine ondernemingen kenden die ook vaak niet.

 

Sinds 1 januari 2022 is er een versoepeling. Voortaan volstaat het dat de reorganisatie gelijkaardig is aan een reorganisatie in de zin van de vennootschapswetgeving. Strikte toepassing van de regels hoeft niet meer. Zo worden alle werkgevers op dezelfde manier behandeld.

 

Hoe gebeurt de voortzetting?

 • Alle betrokken werkgevers moeten een aanvraagformulier indienen bij de RSZ.
 • De werkgever die de verminderingen voortzet, erkent daarin uitdrukkelijk dat hij hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van de overlater.
 • De partijen moeten altijd een schriftelijke overeenkomst afsluiten over de reorganisatie. De RSZ kan daar altijd een kopie van opvragen. De overgang van één of meerdere werknemers moet namelijk altijd gepaard gaan met een economische reorganisatie.