2004 Tewerkstellingspremie

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 10/11/2020
Geldig vanaf: 01/01/2010

Bedrag: 12,50 EUR/dag (max. 30 dagen).

Betaling: door het Intern compensatiefonds voor de diamantsector (ICD).

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 9 februari 2000 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de tewerkstellingspremie (nr. 99232/CO/324).

1. Toepassingsgebied

Industriële leerlingen en technische bedienden uitgesloten.

2. Principe

Er wordt aan de werknemers tewerkgesteld door werkgevers die ressorteren onder het PC 324, een tewerkstellingsprernie toegekend.

3. Bedrag

Het bedrag van de premie wordt vastgesteld op 12,50 EUR per dag voor maximum 30 dagen.

4. Toekenningsmodaliteiten

De toepassingsmodaliteiten van de tewerkstellingspremie zijn de volgende:

  • de premie wordt uitgekeerd aan de werknemers die, tijdens de referteperiode, minder dan 30 dagen bestaanszekerheid hebben genoten. Als referteperiode wordt het vorige werkjaar genomen;
  • het aantal te vergoeden dagen is gelijk aan het verschil tussen 30 en het aantal genoten dagen bestaanszekerheid;
  • voor de werknemers waarvan de som van de genoten dagen bestaanszekerheid en de bezoldigde dagen minder is dan 30, wordt het aantal te vergoeden dagen beperkt tot het aantal bezoldigde dagen;
  • de werknemers die deeltijds tewerkgesteld worden, hebben recht op een proportionele tewerkstellingspremie overeenkomstig hun arbeidsovereenkomst op 31 december van het vorige jaar.

5. Uitsluiting

De werknemers die geen aanspraak kunnen maken op werkloosheidsvergoedingen en zij die het vak verlaten hebben, kunnen geen recht laten gelden op de tewerkstellingspremie. Dit betekent dat de werknemers die op 31 december van het refertejaar niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, voorlopig uitgesloten zijn van de premie. Deze gevallen zullen individueel behandeld worden na aanvraag door betrokkenen.

6. Overlijden, pensioen of SWT

De werknemers die in de loop van het refertejaar overlijden, met pensioen of met brugpensioen gaan, hebben alleen recht op de tewerkstellingspremie voor de periode dat zij in de diamantnijverheid werkzaam waren. De berekening gebeurt breuksgewee. Naargelang het aantal maanden van tewerkstelling zal 1/12, 2/12, 3/12, enz. worden uitgekeerd.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
09/02/2010
Registratienr
99232
Geldig van
01/01/2010
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
11/02/2010
Registratiedatum
04/05/2010
Onderwerp
tewerkstellingspremie
BS Bericht van neerlegging
18/05/2010
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/12/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
06/01/2011
Keywords
PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING

Historiek
01/01/2010 31/12/2999 2004 Tewerkstellingspremie