314 Nieuwe bepalingen aangaande de overstap na categorie 3 in de subsector kappers

12/01/2017
CAO van 7 december 2016 (n°136869/CO/314)
Geldigheid: 7 december 2016 - onbepaalde duur

Ten laatste na 5 jaar dienstanciënniteit in de sector, gaat de kapster of de kapper over naar categorie 3.

Een afwijking met behoud in categorie 2 is slechts mogelijk indien aan twee voorwaarden gelijktijdig voldaan wordt :

  • de werkgever kan bewijzen dat hij jaarlijks minstens 16 uren opleiding heeft aangeboden overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2007 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling van de classificatie en de eraan verbonden loon- en arbeidsvoorwaarden (nr. 83845/C0/314),
  • de bemiddelingscommissie die werd opgericht binnen het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, aangezocht door de werkgever, heeft de afwijking toegestaan.

De werknemer kan zijn competenties eventueel bewijzen via het ervaringsbewijs.

De kapper/kapster kan de vervroegde overstap naar de categorie 3 bekomen, mits een positieve schriftelijke evaluatie, respectievelijk op initiatief van de werkgever, wanneer hij/zij 3 jaar anciënniteit behaalt in de onderneming of respectievelijk op uitdrukkelijke vraag van de kapper/kapster, wanneer hij/zij 3 jaar anciënniteit behaalt in de sector volgens de procedure en de voorwaarden die hierna worden bepaald:

Het evaluatierooster is terug te vinden in de bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst

1) Wanneer de kapper/kapster 3 jaar anciënniteit  behaalt in de onderneming

moet de werkgever overgaan tot de evaluatie uiterlijk tijdens de maand die volgt op de maand tijdens dewelke de 3 jaar anciënniteit in de onderneming zijn behaald.

Wanneer de werkgever de evaluatie niet uitvoert binnen de gestelde termijn, verkrijgt de kapper/kapster de categorie 3 vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de dag waarop de 3 jaar anciënniteit in de onderneming wordt behaald, behalve als de werkgever en de kapper/kapster uitdrukkelijk in een gedateerde en door beide partijen ondertekende verklaring overeenkomen dat ze niet wensen dat de evaluatie plaatsheeft.
 

2) Wanneer de kapper/kapster 3 jaar anciënniteit  behaalt in de sector

kan hij/zij zijn/haar werkgever om een schriftelijke evaluatie vragen via een aangetekend schrijven.

Op vraag van de werkgever levert de werknemer het bewijs van de in de sector verworven anciënniteit door middel van elk nuttig element (bv. attest van tewerkstelling).

De werkgever moet overgaan tot de evaluatie uiterlijk in de maand die volgt op de maand van de verzending van het aangetekend schrijven.

Wanneer de werkgever de evaluatie niet uitvoert binnen de gestelde termijn, verkrijgt de kapper/ kapster de categorie 3 vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de verzending van het aangetekend schrijven.

3) Overgangsmaatregel:

In afwijking op de onder de nummers 1) en 2) bovenvermelde termijnen dienen de evaluaties uiterlijk op 31 maart 2017 te gebeuren voor de kapper/kapster wiens verjaringsdatum van de 3 jaar anciënniteit in de onderneming of in de sector binnen de twee maanden vanaf de inwerkingtreding van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst valt.

4) Verlenging van de evaluatietermijn in geval van opschorting van de overeenkomst:

De termijn waarbinnen de evaluatie moet plaatshebben met toepassing van §1 en §2, wordt verlengd met de duur van de eventuele periodes waarin de overeenkomst wordt opgeschort om redenen die zijn bepaald in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, jaarlijkse vakantie, moederschapsverlof, profylactisch verlof. .. ) die zich tijdens deze periode zouden voordoen.

5) Modaliteiten van de evaluatie en inwerkingtreding van de categorie 3, als de evaluatie positif is:

De werkgever gaat over tot de evaluatie op basis van het evaluatierooster dat paritair wordt bepaald en dat in bijlage van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt  gevoegd. Om te bepalen of de kapper/kapster zijnlhaar werk in volle autonomie kan uitvoeren, wordt rekening gehouden met de taken die hem/haar daadwerkelijk worden toegekend tijdens zijn/haar werk, rekening houdend met de organisatie van het werk in het kapsalon waar hij/zij werkt.

Het resultaat van de evaluatie moet schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend worden door de werkgever, waarna het wordt overhandigd aan de werknemer.

De overstap naar de categorie 3 heeft plaats op de 1ste dag van de maand die volgt op de positieve evaluatie.

6) Negatieve evaluatie:

Als de evaluatie negatief is, heeft de kapster/ kapper de mogelijkheid zijn/haar opmerkingen en commentaar in te vullen in de daartoe bestemde rubriek op het evaluatieformulier.

Indien de werkgever ondanks deze opmerkingen en het commentaar toch bij de negatieve evaluatie blijft, kan de werknemer de werkgever verzoeken een opleidings- of begeleidingsplan op te stellen dat ten minste 16 bijkomende uren opleiding bevat om de lacunes op te vullen die tijdens de evaluatie aan het licht kwamen. Er kan in gemeenschappelijk overleg tussen de werkgever en de werknemer ook een nieuwe evaluatie worden uitgevoerd door een extern orgaan dat door de sector wordt erkend.

De individuele conflicten over de toepassing van onderhavige bepalingen kunnen aan het Bemiddelingscomité, opgericht binnen het PC 314, worden voorgelegd volgens de procedure vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 03 van de sectorale documentatie.