314 Mag u als werkgever van een kapperszaak of een schoonheidsinstituut uw personeel tijdens de Kerstperiode tewerkstellen?

08/12/2016

Voor kapsalons en schoonheidsinstituten is de kerstperiode een periode van intense activiteit. Dit jaar vallen Kerstmis en Nieuwjaar op een zondag.

Algemeen principe:  verbod om op zondag en feestdagen te werken!

In principe is het verboden personeel op zondag en op feestdagen te werk te stellen.  Kapsalons en schoonheidsinstituten met zelfstandige uitbaters kunnen hun deuren op zondagen en feestdagen openen op voorwaarde dat ze die dagen geen loontrekkend personeel tewerkstellen (de klanten worden dus door hen alleen bediend).

Uitzondering voor badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra

Kleinhandelszaken en kapsalons die gevestigd zijn in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra die voorkomen op de lijst van erkende toeristische centra, mogen onder de volgende voorwaarden personeel tewerkstellen op zondag:

  1. gedurende maximum 13 zondagen per kalenderjaar ter gelegenheid van de organisatie van manifestaties van alle aard, onder meer salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties of als ze gevestigd zijn in plaatsen waar  tijdens het weekeinde een toevloed van toeristen plaats heeft wegens het bestaan van bezienswaardige of bekende plaatsen van culturele, historische of religieuze aard of van natuurschoon;
  2. gedurende de kerst- en paasvakantie;
  3. tussen 1 mei en 30 september.

Werk op een feestdag is onder dezelfde voorwaarden mogelijk.

Inhaalrust, loontoeslag en overloon voor prestaties op zondag of op een feestdag

1. Eerste geval: de prestaties op zondag of op een feestdag overschrijden de daggrens van 9 uren of de weekgrens niet:

1.1. Loontoeslag

Werknemers tewerkgesteld in een kapsalon hebben voor elk arbeidsuur dat op zondag of op een feestdag wordt gepresteerd, recht op een loontoeslag van 50 %.

1.2. Niet-betaalde inhaalrust voor prestaties op zondag

Werknemers die op zondag werken, hebben recht op inhaalrust binnen de zes dagen die op deze zondag volgen.

De inhaalrust wordt betaald en moet niet noodzakelijk samenvallen met een gewone activiteitsdag. Hij kan samenvallen met een gewone inactiviteitsdag, andere dan zondag (bijvoorbeeld zaterdag), maar mag niet samenvallen met de inhaalrust die wordt toegekend aan de werknemer die op een feestdag heeft gewerkt.

De duur van de inhaalrust is als volgt:

  • een ganse dag, als het zondagswerk meer dan 4 uur duurde;
  • minstens een halve dag, als het zondagswerk niet meer dan 4 uur duurde. De inhaalrust moet in dat geval vóór of na 13 uur worden toegekend en de arbeidsduur mag die dag 5 uren niet overschrijden.
1.3. Betaalde inhaalrust voor prestaties op een feestdag

Werknemers die op een feestdag werken, hebben recht op inhaalrust te nemen op een van de werkdagen binnen de 6 weken na de gewerkte feestdag.

De inhaalrust wordt betaald. Het loon stemt overeen met het loon dat aan de werknemer verschuldigd zou zijn als hij op die inhaalrustdag had gewerkt.  

De duur van de inhaalrust is dezelfde als vermeld in punt 1.2.

 (*)

2.  Tweede geval: de prestaties op zondag of op een feestdag overschrijden de daggrens van 9 uren of de weekgrens:

Werknemers die op zondag werken, hebben recht op niet-betaalde inhaalrust (zie punt 1.2. hierboven). Werknemers die op een feestdag werken hebben recht op betaalde inhaalrust (zie punt 1.3. hierboven).  

Prestaties op zondag of op een feestdag die de daggrens van 9 uren overschrijden,  zijn overuren. Voor deze overuren hebben de werknemers recht op een overloon van 100% dat wordt toegepast op het loon vermeerderd met de loontoeslag van 50%  (zie punt 1.1 hierboven). Ze hebben eveneens recht op betaalde inhaalrust voor de uren die boven de weekgrens werden gepresteerd. Deze inhaalrust moet uiterlijk worden toegekend op het einde van de referteperiode die in het arbeidsreglement is bepaald. Deze referteperiode is gelijk aan 3 maanden en kan tot maximum 12 maanden worden uitgebreid in het arbeidsreglement.

Nieuwe arbeidsregelingen?

Door de invoering van een nieuwe arbeidsregeling kan worden afgeweken van de wettelijke bepalingen inzake arbeidsduur, zondagswerk, nachtwerk en tewerkstelling op feestdagen.

Ondernemingen die van plan zijn van deze mogelijkheid gebruik te maken, moeten dit 3 maanden op voorhand meedelen aan het paritair comité  en daarna een ondernemings-cao afsluiten met minstens één van de vakorganisaties die in het paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen vertegenwoordigd zijn. Vervolgens wordt deze ondernemings-cao ter informatie bezorgd aan de voorzitter van het paritair comité. De onderneming moet elk jaar een verslag overmaken aan het paritair comité waarin de positieve gevolgen van deze maatregel voor de werkgelegenheid worden vermeld.

(*)  Deeltijdse werknemer:

–    Vast uurrooster:

  • gewoon loon voor de feestdag of vervangingsdag die voor hem samenvalt met een gewone activiteitsdag.

–    Variabel uurrooster:

  • gewoon loon voor de feestdag of vervangingsdag die voor hem samenvalt met een gewone activiteitsdag;
  • loon voor de vier weken die de feestdag voorafgaan, gedeeld door het aantal activiteitsdagen in de onderneming voor dezelfde periode als de feestdag niet samenvalt met een gewone activiteitsdag.