05 Eindejaarspremie

Paritair (sub-)Comité nr.:
309.00.00-00.00

Bijwerking: 25/10/2002
Geldig vanaf: 01/01/2002

Bedrag: maandwedde werknemer.

Toekenningsvoorwaarden:

  • verbonden door arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur voor bedienden of arbeiders op ogenblik van betaling van de premie;
  • anciënniteit van ten minste zes maanden op het ogenblik van de betaling van de premie.

Betaling door: de werkgever.

Betalingsdatum: premie wordt uiterlijk betaald hetzij bij het indienen van de maatschappelijke rekeningen hetzij in de maand december, behoudens andere bepalingen overeengekomen op ondernemingsvlak.

Referteperiode: kalenderjaar.

Prorata en gelijkstellingen:  ja.

In het Paritair Comité voor de beursvennootschappen  werd op 18 februari 2002 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden (nr. 62130/CO/309).

1. Toekenningsvoorwaarden

Voor zover voldaan wordt aan de hierna vermelde voorwaarden wordt een premie gelijk aan het maandloon betaald aan de werknemers die:

  • verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur voor bedienden of arbeiders, op het ogenblik van de betaling van de premie en
  • een anciënniteit hebben van ten minste zes maanden op het ogenblik van de betaling van de premie.

2. Wie betaalt de eindejaarspremie?

De werkgever.

3. Betalingsdatum

Behoudens andere bepalingen overeengekomen op ondernemingsvlak, wordt deze premie uiterlijk betaald, hetzij bij het indienen van de maatschappelijke rekeningen, hetzij in de maand december.

4. Bedrag

Maandloon.

5. Referteperiode

Kalenderjaar.

6. Prorata eindejaarspremie

Voor de werknemers die in de onderneming in dienst zijn getreden na de eerste dag van het beschouwde werkjaar en die een effectieve aanwezigheid hebben van ten minste zes maanden, verhoudt de premie zich tot een aantal maanden effectieve prestatie. De toekenning gebeurt per volledig gepresteerde kalendermaand.

De gepensionneerden hebben recht op de premie naar rato van de prestaties van het lopende werkjaar, waneer zij de onderneming verlaten voor de datum van de betaling van de premie en voor zover zij een ancienniteit hebben van zes maanden op het ogenblik van hun vertrek.

In dienst getreden in de loop van de referteperiode? JA (indien anciënniteit nageleefd)

Ontslagen ZONDER dringende reden?

NEEN

Ontslagen MET dringende reden?

NEEN

Beëindiging door overmacht om medische redenen?

NEEN

Beëindiging in onderling akkoord?

NEEN

Bij einde contract bepaalde duur of duidelijk omschreven werk?

NEEN

Werknemer neemt zelf ontslag?

NEEN

Bij beëindiging omwille van SWT?

NEEN

Bij beëindiging omwille van pensioen?

JA (indien anciënniteit nageleefd)

7. Afwezigheden gelijkgesteld met prestaties

Het bedrag van de premie mag worden herleid naar rato van de afwezigheden in de loop van het jaar, die niet voortspruiten uit de toepassing van de wettelijke, réglementaire en conventionele bepalingen inzake jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, kort verzuim, beroepsziekte, arbeidsongeval en bevallingsrust en van 30 dagen ziekte of ongeval.

8. Praktische schikkingen

Wij vestigen de aandacht van de werkgevers aangesloten van Group S – Sociaal Secretariaat vzw op het feit dat op de voorbereide prestatieopgaven, opgesteld voor de betaling van de eindejaarspremie, slechts de werknemers vermeld worden die in dienst zijn.

Desgevallend dienen zij de werknemers toe te voegen die de onderneming verlaten hebben en recht zouden hebben op de eindejaarspremie.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/02/2002
Registratienr
62130
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
13/03/2002
Registratiedatum
18/04/2002
Onderwerp
loon- en arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
04/05/2002
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
21/01/2003
Gepubliceerd in het B.St. van
02/04/2003
Keywords
LONEN, EINDEJAARSPREMIE, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2002 31/12/2999 05 Eindejaarspremie
Terug