03 Beroepenclassificatie

Paritair (sub-)Comité nr.:
309.00.00-00.00

Bijwerking: 27/11/2020
Geldig vanaf: 01/01/1974

De functies van de werknemers worden ondergebracht in 4 categorieën.

In het Paritair Comité voor de beursvennootschappen werd op 15 maart 1985 en op 25 juni 1985 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de arbeids-en loonvoorwaarden.

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de beroepenclassificatie. Uit praktische overwegingen hebben wij de door de aangeslotenen van Group S - Sociaal Secretariaat vzw te gebruiken codes voor de beroepskwalificatie geïntegreerd in de tekst van de CAO; het gaat om de cijfers en letters in vetjes.

1. Functieclassificatie

Eerste categorie: hulppersoneel

Normale aanvangsleeftijd: 21 jaar

Tot de eerste categorie behoren de bedienden waarvan de functie is gekenmerkt door:

 1. een kennis welke overeenstemt met het leerplan van het lager onderwijs en voldoende is voor het uitoefenen, op het laagste niveau, van functies welke behoren tot degene welke bij de wet of de rechtspraak als van intellectuele aard worden beschouwd;
 2. de juiste uitvoering van eenvoudig werk van secundaire aard.

Voorbeelden:

 • telegrambesteller;
 • loopjongen;
 • bode;
 • fotokopieerder.

Code: 01

Tweede categorie: klerk

Normale aanvangsleeftijd: 22 jaar

Tot de tweede categorie behoren de bedienden waarvan de functie is gekenmerkt door:

 1. het bezit, door onderwijs of door praktijk, van kennis gelijkwaardig met deze welke wordt verkregen door volledig onderwijs, van de vierde graad of van de eerste drie jaren van de middelbare graad;
 2. de uitvoering van eenvoudige, weinig uiteenlopende werkzaamheden, waarvoor de verantwoordelijkheid door een rechtstreekse en bestendige controle is beperkt;
 3. een geperkte tijd van aanpassing op het aanwerven van handigheid in een bepaald werk mogelijk te maken.

Voorbeelden:

 • klasseerder;
 • telefonist;
 • kopieertypist;
 • telexbediende;
 • liquidateur bij een bank belast met gewoon overbrengen en lichten van bankeffecten;
 • hulpliquidateur op de beurs;
 • klerk - lopende rekening of effecten - belast met gewoon overschrijven van berekeningen, zonder de balans te moeten opmaken;
 • hulpkassier - contanten;
 • hulpkassier - effecten;
 • adjunct-afgevaardigde belast met het gewoon overschrijven, zonder opmaken van de koersen;
 • hulp-couponbeambte;
 • documentatiebediende in hoofdzaak belast met het klasseren van de documentatie of andere archiefstukken;
 • ponser.

Code: 02

Derde categorie: geschoolde klerk

Normale aanvangsleeftijd: 24 jaar

Tot de derde categorie behoren de bedienden waarvan de functie is gekenmerkt door:

 1. een praktische vorming gelijkwaardig met deze welke wordt verkregen door hetzij volledig middelbaar onderwijs, hetzij middelbaar onderwijs van de lagere graad aangevuld met speciaal vakonderwijs of met een beroepsopleiding welke werd verworven door stages of door het uitoefenen van identieke of gelijkaardige betrekkingen;
 2. de uitvoering van een zelfstandig en gevarieerd werk, dat doorgaans initiatief en overleg vergt van degene die het verricht en waaraan de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan is verbonden.

Voorbeelden:

 • liquidateur op de beurs;
 • stenotypist;
 • couponbeambte;
 • kassier - contanten;
 • kassier - effecten;
 • afgevaardigde;
 • hulp-financieel-analyst belast met de voorbereiding van de dossiers volgens ontvangen onderrichtingen;
 • cambist;
 • arbitrageur;
 • operateur-mechanograaf;
 • hoofdtelefonist;
 • telexist-opsteller.

Code: 03

Vierde categorie: meer dan geschoolde klerk

Normale aanvangsleeftijd: 26 jaar

Tot de vierde categorie behoren de bedienden waarvan de functie is gekenmerkt door:

 1. een vorming gelijkwaardig met deze welke wordt verkregen door volledig middelbaar onderwijs en speciaal vakonderwijs van eenzelfde peil of nog, de verwerving van een praktische opleiding door stages of door het uitoefenen van identieke of gelijkaardige betrekkingen;
 2. een aanpassing van beperkte duur;
 3. een meer uiteenlopend zelfstandig werk dat vanwege degene die het uitvoert, een meer dan middelmatige vakkennis, initiatief en verantwoordelijkheidszin vereist;
 4. de mogelijkheid:
  1. al de mindere werkzaamheden van hun specialiteit uit te voeren;
  2. al de bestanddelen van de hun toevertrouwde werkzaamheden samen te voegen, eventueel met de hulp van de bedienden van de voorgaande rangen.

Voorbeelden:

 • hoofdliquidateur;
 • hoofdafgevaardigde;
 • hoofdkassier-effecten;
 • hoofdkassier-contanten;
 • monitor-mechanograaf;
 • hoofdboekhouder.

Code: 04

2. Functies buiten categorie

De volgende functies zijn buiten categorie ingedeeld, onder meer:

 • algemeen secretaris;
 • financieel analist - adviseur voor de cliënteel - zaakvoerder;
 • procuratiehouder;
 • programmeur mechanograaf.

3. Praktische schikkingen

Krachtens artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, moet voor iedere werknemer op de individuele rekening worden vermeld:

 • de functie die hij hoofdzakelijk uitoefent bij de werkgever;
 • de beroepskwalificatie die hem door de werkgever wordt toegekend, overeenkomstig de beschikkingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, of overeenkomstig de bepalingen van de besluiten waarbij forfaitaire lonen worden bepaald voor de toepassing van de wetgeving op de sociale zekerheid.

De aangeslotenen van Group S - Sociaal Secretariaat vzw worden bijgevolg verzocht zowel de functie (omschrijving) als de beroepskwalificatie (code) te vermelden op het identiteitsformulier van iedere nieuw aangeworven werknemer en ons tevens iedere wijziging dienaangaande in de loop van de tewerkstelling mede te delen.


Historiek
01/01/1974 31/12/2999 03 Beroepenclassificatie
Terug