0604 Jaarlijkse premie 250 EUR (te indexeren)

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 06/09/2021
Geldig vanaf: 01/01/2017
Geldig tot: 22/11/2021

Bedrag270,72 EUR bruto (bedrag op 01/09/2021) (voltijds met een volledige referteperiode).

Betalingsdatum: in de maand juni samen met de jaarlijkse premie van 70 EUR daar waar die nog niet (volledig) omgezet is.

Mogelijkheid tot omzetting: ja, via een bedrijfs-cao gesloten vóór 30/10/2015.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 4 september 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 (nr. 141987/CO/202).

1. Toepassingsgebied

PSC 202.01 uitgesloten.

2. Principe

Sinds het jaar 2016 krijgen de werknemers jaarlijks een premie.

3. Bedrag

3.1. Voltijdse werknemers

Voor de voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode stemt het bedrag van deze premie overeen met 250 EUR bruto.

3.2. Deeltijdse werknemers

Voor de deeltijdse werknemers zal de premie worden berekend in verhouding tot deze van de voltijdse werknemers en dit in functie van de deeltijdse arbeidsduur.

3.3. Referteperiode

De referteperiode voor de brutopremie loopt van juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met mei van het jaar van uitbetaling. Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode, wordt de bruto jaarpremie pro rata temporis berekend ten belope van de effectief gepresteerde of daarmee in de sociale zekerheid gelijkgestelde dagen (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie).

4. Betalingsdatum

De brutopremie zal worden betaald voor de eerste keer in de maand juni 2016 samen met de jaarlijkse premie van 70 EUR daar waar die nog niet (volledig) omgezet is.

In afwijking hiervan, geldt voor het jaar 2016 de volgende overgangsregeling:

 • de voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode die in dienst zijn in juni 2016 zal een premie van 250 EUR bruto worden uitbetaald;
 • voor de werknemer al in dienst vóór 1 januari 2016 of in dienst gekomen na 1 januari 2016, waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vóór juni 2016, worden slechts de maanden gepresteerd vanaf 1 januari 2016 in aanmerking worden genomen voor de berekening van de geproratiseerde premie.

5. Indexatie

De premie wordt geïndexeerd volgens de regels van de sectorale cao betreffende de indexering van de lonen.

Historiek van het bedrag:

 • 01/01/2016: 250 EUR (cao)
 • 01/09/2016: 252,50 EUR (indexatie)
 • 01/05/2017: 255,03 EUR (indexatie)
 • 01/02/2018: 257,58 EUR (indexatie)
 • 01/08/2018: 260,16 EUR (indexatie)
 • 01/01/2019: 262,76 EUR (indexatie)
 • 01/02/2020: 265,39 EUR (indexatie)
 • 01/09/2020: 268,04 EUR (indexatie)
 • 01/09/2021: 270,72 EUR (indexatie)

6. Omzetting

Deze premie is via bedrijfs-cao gesloten vóór 30/10/2015 per bedrijfstak of bedrijfsafdeling omzetbaar in één van de volgende voordelen of een combinatie ervan met een gelijke totale waarde:

 • 1,45 EUR toekenning of verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques;

 • verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheque met 1 EUR en een bruto jaarpremie van 74 EUR;

 • verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheque met 1 EUR en een jaarlijkse storting van 85 EUR in een aanvullend pensioen (groepsverzekeringsplan);

 • een jaarlijkse storting van 289 EUR in een aanvullend pensioen (groepsverzekeringsplan).

De brutopremie of de premie te storten in het groepsverzekeringsplan zal aan de deeltijdse werknemers betaald worden in verhouding tot hun prestaties.

De onderhandelingen op bedrijfsvlak kunnen enkel betrekking hebben op de keuze van één of een combinatie van meerdere opties uit het bovenstaand menu, niet op de bedragen zelf van elke keuze.

Bij gebrek aan bedrijfsakkoord vóór 30/10/2015 zal automatisch de sectorale suppletieve regeling van de brutopremie van toepassing zijn.

In ondernemingen die zijn overgestapt vanuit een ander paritair comité naar het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, kan deze premie worden omgezet in evenwaardige voordelen vermeld hierboven bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op bedrijfsvlak.

7. Praktische schikkingen

Om te weten welke codes er moeten gebruikt worden op de prestatieopgaven of in de verloningssoftware, worden de aangeslotenen van GROUP S - Sociaal Secretariaat vzw verzocht hun dossierbeheerder te contacteren.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/09/2017
Registratienr
141987
Geldig van
01/01/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
13/09/2017
Registratiedatum
13/10/2017
Onderwerp
jaarlijkse premie
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/04/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
16/05/2018
Keywords
MAALTIJDCHEQUES, EINDEJAARSPREMIE, AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN

Historiek
23/11/2021 31/12/2050 0604 Jaarlijkse premie 250 EUR (te indexeren)
01/01/2017 22/11/2021 0604 Jaarlijkse premie 250 EUR (te indexeren)
01/01/2016 31/12/2016 0604 Jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016