Coronavirus: wat is de impact op de toegelaten arbeid van gepensioneerden?

Van 

Het coronavirus kan ook een negatieve impact hebben wanneer een gepensioneerde blijft werken en zijn inkomsten begrensd zijn. Een wet voorziet in een steunmaatregel voor dit type werknemer.


100462

Het coronavirus kan ook een negatieve impact hebben wanneer een gepensioneerde blijft werken en zijn inkomsten begrensd zijn. Een wet voorziet in een steunmaatregel voor dit type werknemer.

De nieuwe wet heeft tot doel de eventuele negatieve gevolgen te verzachten voor gepensioneerden die het werk hebben hervat of uitgebreid om hulp te bieden in de strijd tegen het coronavirus of wanneer zij een beroep moeten doen op een vervangingsinkomen (in het bijzonder tijdelijke werkloosheid) als gevolg van het coronavirus COVID-19.

1. Cumulatie pensioen en inkomsten uit cruciale sectoren en essentiële diensten

1.1. Normale regels

De wettelijke bepalingen stellen dat, uitgezonderd voor gepensioneerden van 65 jaar en ouder of met een loopbaan van 45 jaar, de inkomsten van een beroepsactiviteit slechts binnen bepaalde toegelaten grenzen kunnen worden gecumuleerd met een rust- of overlevingspensioen (zie ons artikel van 6 januari 2020).

Bij overschrijding wordt het pensioen verminderd.

1.2. Afwijkingen

Er zal geen rekening worden gehouden met inkomsten uit een beroepsactiviteit uitgeoefend door de gerechtigde van de uitkering of zijn echtgenoot om te bepalen of de toegelaten grenzen in 2020-2021 werden overschreden, voor zover:

  • die inkomsten voortvloeien uit een beroepsactiviteit die werd aangevat of uitgebreid in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19;
  • en deze beroepsactiviteit wordt uitgeoefend in één van de bedrijven van de cruciale sectoren of in de essentiële diensten.

Deze maatregel is van toepassing voor de periode van 1 maart 2020 tot 30 juni 2021 (verlengd bij koninklijk besluit van 18 april 2021).

2. Cumulatie werkloosheidsuitkeringen tijdelijke werkloosheid en wettelijk pensioen

De tweede maatregel heeft betrekking op alle gerechtigden van een rust- of overlevingspensioen die hun pensioen gewoonlijk cumuleren met een beroepsactiviteit.

2.1. Normale regels

De cumulatie van vervangingsinkomens met een rust- of overlevingspensioen heeft tot gevolg dat het pensioen voor de volledige kalendermaand wordt geschorst, behalve als betrokkene verzaakt aan de uitbetaling van deze vergoedingen. Er bestaat hierop wel een afwijking voor het overlevingspensioen. Dit kan met bepaalde vervangingsinkomens worden gecumuleerd gedurende een periode van 12 al dan niet opeenvolgende maanden.

2.2. Afwijkingen

Het pensioen zal cumuleerbaar zijn met volgende werkloosheidsuitkeringen:

  • de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, met inbegrip van elk hierbij toegekend supplement, voor zover zij betrekking hebben op de periode vanaf 1 maart 2020 en de werkloosheid te wijten is aan het coronavirus COVID-19;
  • de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken, met inbegrip van elk hierbij toegekend supplement, voor zover zij betrekking hebben op de periode vanaf 1 maart 2020 en de werkloosheid te wijten is aan het coronavirus COVID-19.

Voor gerechtigden op een overlevingspensioen houdt dit ook in dat de kalendermaanden waarin zij één van de vervangingsinkomens bedoeld in deze nieuwe wet genoten, niet in mindering zullen worden gebracht van hun contingent van 12 maanden waarin het overlevingspensioen beperkt kan worden gecumuleerd met een vervangingsinkomen.

Deze maatregel is van toepassing voor de periode van 1 maart 2020 tot 30 juni 2021 (verlengd bij koninklijk besluit van 18 april 2021).

2.3. Gepensioneerden van meer dan 65 jaar

De bovenvermelde tijdelijke cumulatie (punt 2.2.) neemt desondanks niet weg dat gepensioneerde personen van 65 jaar en ouder die een bijkomend inkomen als werknemer ontvangen, geen recht hebben op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Deze uitsluiting staat in de werkloosheidsreglementering.

Om deze toestand te verhelpen werd een wet ingediend om tijdelijke werkloosheid mogelijk te maken voor gepensioneerden van 65 jaar en ouder, voor zover de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht die veroorzaakt wordt door de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

De wet is geldig van 1 februari 2020 tot 31 augustus 2020 en van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021 (nog geen officiële verlenging).

Bronnen: Wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 18 mei 2020. Wet van 9 juni tot invoering van een recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar omwille van het COVID-19-virus, BS 12 juni 2020. Koninklijk besluit van 6 juli 2020, 17 november 2020 en 18 april 2021 tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 8 juli 2020, 1 december 2020 en 27 april 2021. Koninklijk besluit van 22 december 2020 tot uitbreiding en verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 11 januari 2021.