Coronavirus: maatregelen betreffende asielzoekers (UPDATE)


100013

Een koninklijk besluit voorziet in een versoepeling van de tewerkstellingsvoorwaarden voor buitenlandse onderdanen die het statuut van asielzoeker genieten.

Eén van de doelstellingen van de regering is waarborgen dat werkgevers over voldoende werknemers beschikken zodat ze kunnen blijven functioneren. Men moet zich kunnen voorbereiden op een verhoging van het aantal zieke werknemers of werknemers in quarantaine, waarbij de continuïteit van de activiteit in gevaar kan komen.

Het is in deze context dat nieuwe maatregelen ter ondersteuning van werkgevers, in het kader van de coronacrisis, werden opgenomen in een koninklijk besluit. U vindt een algemeen overzicht van al deze nieuwigheden in ons artikel.

Dit artikel handelt over de tewerkstelling van asielzoekers.

Principe

Alvorens een buitenlandse werknemer tewerk te stellen, moet de werkgever eerst en vooral nagaan of een arbeidsvergunning vereist is. Sommige categorieën buitenlandse onderdanen kunnen evenwel, onder bepaalde voorwaarden, zonder bijkomende formaliteiten worden tewerkgesteld. Het betreffen onder meer asielzoekers.

Asielzoekers mogen werken op voorwaarde dat ze vier maanden na indiening van hun aanvraag nog geen kennisgeving ontvingen van de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).  Vanaf dat ogenblik kunnen ze gedurende de rest van de procedure werken, ook tijdens het eventuele beroep tegen de beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Deze asielzoekers hebben tijdens de gehele duur van de procedure recht op materiële hulp. De hulp omvat in het bijzonder opvang georganiseerd door het Federaal agentschap voor opvang van asielzoekers.

Het koninklijk besluit

Gelet de huidige crisissituatie en het gebrek aan seizoenarbeiders als gevolg van grenssluitingen, is er een grote nood aan extra werkkrachten in België. De groep asielzoekers die wachten op een beslissing over hun verzoek om internationale bescherming is daarvoor een geschikte groep.

Artikel 3 van voornoemd koninklijk besluit schorst de voorwaarde waarbij enkel asielzoekers mogen werken die vier maanden na indiening van hun verzoek om bescherming, nog geen kennisgeving ontvingen van de beslissing van het commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Voor welke ondernemingen?

Alle ondernemingen kunnen een beroep doen op asielzoekers.

Voorwaarden?

Om van deze maatregel gebruik te maken moeten twee voorwaarden vervuld zijn. In eerste instantie moet het verzoek van de asielzoeker uiterlijk op 18 maart 2020 geregistreerd zijn.

Daarenboven moeten deze asielzoekers een opvangplaats kunnen krijgen bij hun werkgever, dit om het aantal verplaatsingen door de werknemers te beperken.

Tijdelijke maatregel

Deze maatregel is van toepassing van 1 april 2020 tot 30 juni 2020.

Meer informatie over de impact van het coronavirus op uw onderneming kunt in onze Dossier Coronavirus Covid-19 terugvinden.

Bron

Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren, BS, 28 april 2020.