0602 Jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016

Paritair (sub-)Comité nr.:
311.00.00-00.00

Bijwerking: 28/11/2017
Geldig vanaf: 01/01/2016
Geldig tot: 31/12/2016

Bedrag 2017

255 EUR bruto voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode

Prorata pour les temps partiel

Referteperiode

van juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met mei van het jaar van uitbetaling

Omzetting

Deze premie is via bedrijfs-CAO gesloten vóór 30 oktober 2015 per bedrijfstak of bedrijfsafdeling omzetbaar in één van de volgende voordelen of een combinatie ervan met een gelijke totale waarde:

  • 1,45 EUR toekenning of verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques;
  • Verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheque met 1 EUR en een bruto jaarpremie van 74 EUR;
  • Verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheque met 1 EUR en een jaarlijkse storting van 85 EUR in een aanvullend pensioen (groepsverzekeringsplan);
  • Een jaarlijkse storting van 289 EUR in een aanvullend pensioen (groepsverzekeringsplan).

Betaling

in de maand juni samen met de jaarlijkse premie van 70 EUR daar waar die nog niet (volledig) omgezet is.

In het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken werd op 21 september 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO en de historiek van het bedrag.

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

HOOFDSTUK II - JAARLIJKSE PREMIE

Artikel 2

§1. Vanaf het jaar 2016 zal de werknemers jaarlijks een premie worden uitbetaald.

Voor de voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode stemt het bedrag van deze premie overeen met 250 EUR bruto.

Voor de deeltijdse werknemers zal de premie worden berekend in verhouding tot deze van de voltijdse werknemers en dit in functie van de deeltijdse arbeidsduur.

De referteperiode voor de brutopremie loopt van juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met mei van het jaar van uitbetaling. Aan de werknemers met een onvolledige referteperiode, wordt de bruto jaarpremie pro rata temporis berekend ten belope van de effectief gepresteerde of daarmee in de sociale zekerheid gelijkgestelde dagen (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie).

§2. De brutopremie zal worden betaald voor de eerste keer in de maand juni 2016 samen met de jaarlijkse premie van 70 EUR daar waar die nog niet (volledig) omgezet is.

§3. In afwijking van de onder § 2. vermelde regeling, geldt voor het jaar 2016 de volgende overgangsregeling.

De voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode die in dienst zijn in juni 2016 zal een premie van 250 EUR bruto worden uitbetaald.

Voor de werknemer al in dienst vóór 1 januari 2016 of in dienst gekomen na 1 januari 2016, waarvan de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vóór juni 2016, worden slechts de maanden gepresteerd vanaf 1 januari 2016 in aanmerking worden genomen voor de berekening van de geproratiseerde premie.

§4. De premie wordt geïndexeerd volgens de regels van de sectorale CAO betreffende de indexering van de lonen.

Artikel 3

§1. Deze premie is via bedrijfs-CAO gesloten vóór 30/10/2015 per bedrijfstak of bedrijfsafdeling omzetbaar in één van de volgende voordelen of een combinatie ervan met een gelijke totale waarde:

  • 1,45 EUR toekenning of verhoging van de werkgeverstussenkomst in de maaltijdcheques;
  • Verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheque met 1 EUR en een bruto jaarpremie van 74 EUR;
  • Verhoging van de patronale bijdrage in de maaltijdcheque met 1 EUR en een jaarlijkse storting van 85 EUR in een aanvullend pensioen (groepsverzekeringsplan);
  • Een jaarlijkse storting van 289 EUR in een aanvullend pensioen (groepsverzekeringsplan).

De brutopremie of de premie te storten in het groepsverzekeringsplan zal aan de deeltijdse werknemers betaald worden in verhouding tot hun prestaties.

De onderhandelingen op bedrijfsvlak kunnen enkel betrekking hebben op de keuze van één of een combinatie van meerdere opties uit het bovenstaand menu, niet op de bedragen zelf van elke keuze.

Bij gebrek aan bedrijfsakkoord vóór 30/10/2015 zal automatisch de sectorale suppletieve regeling van de brutopremie van toepassing zijn.

§2. In ondernemingen die zijn overgestapt vanuit een ander paritair comité naar het paritair comité van de grote kleinhandelszaken (PC 311), kan deze premie worden omgezet in evenwaardige voordelen bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op bedrijfsvlak uiterlijk 24 maanden na de overstap naar het paritair comité 311.

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.
Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken.

Historiek van het bedrag

  • 2016: 250 EUR;
  • 2017: 255 EUR.

Praktische schikkingen

Om te weten welke codes er moeten gebruikt worden op de prestatieopgaven worden de aangeslotenen van GROUP S - Sociaal Secretariaat vzw verzocht hun dossierbeheerder te contacteren.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/09/2015
Registratienr
130044
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
01/01/2017
Neerleggingsdatum
06/10/2015
Registratiedatum
12/11/2015
Onderwerp
jaarlijkse premie in uitvoering van het sectoraal akkoord 2015-2016
BS Bericht van neerlegging
07/12/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/04/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
13/06/2016
Keywords
LONEN, MAALTIJDCHEQUES, AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN

Historiek
23/11/2021 31/12/2050 0602 Jaarlijkse premie 250 EUR (te indexeren)
01/01/2017 22/11/2021 0602 Jaarlijkse premie 250 EUR (te indexeren)
01/01/2016 31/12/2016 0602 Jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016