302 Flexi-jobs : Geen fiscale vrijstelling voor bedrijfswagens

13/01/2017

De bezoldigingen betaald in het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst zijn maar vrijgesteld van belastingen voor zover ze ook onderworpen zijn de bijzondere bijdrage van 25 %. Hierdoor komen o.a. de bedrijfswagens niet meer in aanmerking voor de fiscale vrijstelling.

Fiscale vrijstelling

Volgens een strikte interpretatie van de wettekst zoals die tot nu toe was geformuleerd,  waren alle bezoldigingen die werden toegekend in het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst vrijgesteld van belastingen. Hierbij maakte het niet uit of die bezoldigingen al dan niet onderworpen waren aan de bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 25 %.

Op basis daarvan werd er onder andere beweerd dat een bedrijfswagen die kosteloos werd toegekend voor privégebruik aan een werknemer met een flexi-jobarbeidsovereenkomst eveneens niet belastbaar was.

Verduidelijking

Een recente wet heeft het volgen van bovenstaande strekking nu onmogelijk gemaakt. Men heeft nu verduidelijkt dat de sociale en de fiscale behandeling van de bezoldigingen betaald of toegekend in het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst volledig samenvallen.

Die wet bepaalt nu dat de bezoldigingen betaald of toegekend in uitvoering van de flexi-jobarbeidsovereenkomst maar vrijgesteld zijn van belastingen op voorwaarde dat deze daadwerkelijk zijn onderworpen aan de bijzondere patronale socialezekerheidsbijdrage van 25 %.

Enkel de bezoldigingen die op sociaal vlak  als flexiloon en flexivakantiegeld kunnen worden beschouwd zijn dus nog maar vrijgesteld van belastingen. De voordelen die op sociaal vlak uitgesloten zijn uit het loonbegrip vallen daar dus niet onder.

Hierdoor is het nu dus onder andere duidelijk dat een bedrijfswagen die kosteloos wordt toegekend voor privégebruik aan een werknemer in het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst weldegelijk belastbaar is.

Inwerkingtreding

De wetswijziging is van toepassing op de bezoldigingen die in het kader van een flexi-jobarbeidsovereenkomst worden betaald of toegekend vanaf 1 oktober 2016. In de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp liet de wetgever echter verstaan dat het geen echte wijziging betreft, maar enkel een verduidelijking.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 3702 van de sectorale documentatie.